برچسب: کفایة المسائل

مقاله

فتاوای کفایة المسائل و فتاوای رسائل

پیش از این در کتاب «گشتی در حدیقة الاخوان با نگاهی دیگر» به مصادیقی اشاره شده است که مرحوم آقای شریف طباطبائی اعلی الله مقامه