برچسب: مشهد

مقاله

دو مَزار، یک مَزور

جُثمان عالم ربانی مرحوم حاج میرزا محمدباقر شریف طباطبائی­مدتی در جندق ودیعه به خاک سپرده شد و پس از مدتی به مشهد مقدس منتقل گردید