برچسب: تشیع

مقاله

تشیع کوفیان در سال ۶۱ق

معنای لغوی و اصطلاحی شیعه لفظ «شیعه» در لغت به معنای طرفدار است (اتباع الرجل و انصاره). چنانکه درباره آیه ۲۸ سوره قصص این معنا