?انتشار جلد اول مجموعه: النبلاء من أعیان مدینة کربلاء
جلد اول:حرف الف
در این مجلد از عالم ربانی مرحوم شیخ أحمد احسائی اع مفصلاً یاد شده است
و همچنین از مرحوم أحمد رشتی، فرزند مرحوم سید کاظم رشتی اع