25

جوانان ما ملَک‌وار باید زندگی کنند. یعنی در بین این مردم اما مافوق این مردم. خیالاتشان خیالات آسمانی باشد، تفکراتشان تفکرات آسمانی باشد. در معرض رزق هم باشند که دستور است. بعد هدف، علم و عمل. همانی که انبیا برای آن آمدند، همانی که خدا برای آن تو را آفرید که بشوی عالم با عمل.
(سخنرانی 29 شعبان‌ المعظم 1414 )