24

و خدا می‌داند خودم را وقتی که در حضور شما می‌بینم کأنه در حضور اولیا و بزرگان دین می‌بینم، این‌قدر برای من لذت‌بخش است زیارت اخوان مؤمنین و صالحین.