23

واقعاً انسان در همین دوران عمرش باید وضع خود را نسبت به زمان ظهور حضرت مشخص کند که در زمان ظهور وضعش مشخص شده باشد که از اولیای آن حضرت است یا نعوذ بالله از اعداء ایشان.