21

…اگر نگاه می‌کنیم قصدمان عبرت باشد، اگر گوش می‌دهیم قصدمان استماع حق باشد، اگر می‌گوییم حق بیان کنیم، اگر انجام می‌دهیم برای خدا و تأیید دین خدا باشد، قدم که برمی‌داریم به طرف رضای خدا و برای کسب رضای اولیا سلام الله علیهم اجمعین باشد. این‌ها هدف‌گیر‌ی‌های اهل ایمان است در برابر اهل کتاب که در هر زمانی هستند.
(سخنرانی 16ربیع‌ الثانی 1409ق)