صدقه علم تعلیم کردن آن است مر جاهلان را و عالمی که مردم منتفع شوند از علم او بهتر است از هزار عابد.
کفایة المسائل، ج1، ص431