حرمت برادر مومن حرمت خداست و تضییع حق او تضییع حق خدا بلاشک
ارشادالعوام ج4 ص436