باب القبله حرم امام حسین صلوات الله علیه، سال 1976م