هیچ عبادتی در میان اعمال واجبه و مستحبه به گریستن بر آن بزرگوار نمی رسد زیرا که مصیبت آن بزرگوار سرمایه نجات ابدی و باعث سعادت سرمدی است.
(مواعظ محرم الحرام 1264مجلس دوم)