از روی خاطر جمعی و اطمینان عرض میکنم که هرکس وارد شود در مجلس عزای آن بزرگوار و از برای او اندوه و غمی حاصل شود و از آن مجلس بیرون رود و گمان کند که گناهی از برای او باقی است پس این کس سوء ظن و گمان بد کرده است به حضرت سیدالشهداء صلوات الله علیه و سوءظن به آن بزرگوار از بزرگترین گناهان است….با یقین کامل بدانید که شما از این مجلس بیرون میروید گناهان شما آمرزیده است مثل روزی که از مادر متولد شده‌اید و بعد از مجلس اعمال را از سر بگیرید.
(مواعظ محرم الحرام 1264مجلس دوم)