تمامی معنی توبه همان رجوع بسوی آن بزرگواران و تضرع و زاری در نزد ایشان است و از اینجاست که روایت شده حب علی حسنة لا تضر معها سیئه.
(مواعظ محرم الحرام 1264مجلس دوم)