دیدی برادرت ناله اش در گریه بر سیدالشهداء صلوات الله علیه بلند است باید بگویی او الان آمرزیده شد تمام گناهانش آمرزیده شد. یک قطره اشک در چشم برادر دیدی باید مطمئن باشی نه اینکه تعارف داشته باشی واقعا در دل یقین داشته باشی که تمام گناهانش آمرزیده شد.
اما درباره خودت باید کاملا به خودت بد بین باشی و خودت را از همه کس بدتر بدانی؛ من مثلا گریه کردم حال معلوم نیست که خدا مرا آمرزیده یا نه، این گریه من از عاطفه بود یا از معرفت بود؛ انسان مرتب باید خودش را مقصر بشناسد و در باره خودش سوء ظن داشته باشد.
(18 محرم الحرام 1407)