تحصیل علم را نهایت نیست و بر هر طبقه در هر حال تحصیل علم واجب است…
(ارشادالعوام، ج4 ص388)
بنده باید مستعد خدمت و منتظر صدور امر و نهی باشد هرچه میگویند همان کند و طلب*علم* او همان استعداد خدمت اوست.
(همان ص392)