19

کتاب مبارک ارشاد تفسیر قرآن است. هر کسی در حد خودش وظیفه دارد ارشاد [را] بفهمد. اگر ارشاد را نفهمد به صاحب ارشاد ظلم کرده است. ایشان زحمت کشیدند ارشاد را تصنیف کردند برای رعیت و ملت؛ نه برای اسم و رسم.