استاد معظم حفظه الله: عاشورا یادبود نیست؛ یک یادبود خشک و صِرف نیست. مثل حوادث خلقی نیست. حوادث خلقی زودگذر است و چندان تأثیری ندارد. اما عاشورای ابی‌عبدالله حادثه خلقی نیست از ابتدا تا انتهایش مربوط به خداست و کهنه‌شدن ندارد. قبل از وقوعش تأثیر داشته و بعد از وقوعش تأثیر دارد، نقش دارد. عاشورا زنده است و صاحب دارد. صاحب آن کیست؟ حجت هر زمانی نماینده حسین است. در وجود حجت عاشورا زنده و موجود است. آدم ع اولین حجت خداست بر نوع بشر؛ او هم در غم عاشورا نشست و صاحب عاشورا بود، او هم کربلا داشت، او هم صاحب نقش و تأثیر بود، محل تعلق عاشورا بود، حامل غم عاشورا بود، مهدی صلوات الله علیه، امروز صاحب عاشوراست، عاشورا در وجود مهدی زنده است… (سخنرانی 1محرم الحرام1422)