مرحوم آقای کرمانی اعلی الله مقامه:
الفِقه ثم المَتجَر (ابتدا آگاهی به مسائل دینی سپس تجارت.)
(کتاب مبارک الجامع)