بدانکه ایمان، محبت است به خدا و رسول و ائمه و اولیا و طریقه و طور ایشان. چنانکه حضرت صادق فرمود که ایمان غیر از محبت چیزی هست؟
(ارشادالعوام، جلد4)