مرحوم حاج محمدباقرشریف طباطبایی اعلی الله مقامه:
در میان شیعیان اثنی‌عشری میزانی که در رفع اختلاف‌ها همه قبول دارند رسول‌خدا و ائمه هدی سلام الله علیهم می‌باشند که در هر اختلافی که در میان ایشان اتفاق بیفتد باید رجوع کنند به ایشان.
(کتاب مبارک میزان)