زبانِ قال و زبان اعمال ما در مقابل بزرگان شیعه این باشد: ای بزرگان شیعه عزت ما در ذلت نزد شماست، آقایی ما در این است که پیش شما نوکر باشیم و برای شما نوکری داشته باشیم.
(سخنرانی 9رمضان‌ المبارک1397ق)