یک سر سوزن انحراف در اعتقادات، اسمش ضلالت و گمراهی می‌شود؛ یعنی راه عوض می‌شود. پناه به خدا می‌بریم که چه امری مهمی است و چقدر نوع مسلمانان و نوع مدعیان تشیع از این نکته غافلند.
(کتاب پیشگفتار نبوت و ولایت)