پرسشی از مرحوم حاج محمد کریم کرمانی اعلی الله مقامه و پاسخ آن بزرگوار:
پرسش: شخص مسلم چنانچه کوتاهی در طلب علم نماید بی دین است یا نه؟
پاسخ: هر کس طلب علم واجب نکند اهانة‌به و استخفافاً کافر است نعوذ بالله.