استادمعظم:
ماه محرم را عرب‌ها اول سال خود گرفته‌اند و اول بهار را فُرس (ایرانیان) اول سال خود گرفته‌اند و اهل قرآن و تابعان عترت محمد صلی الله علیه و آله ماه رمضان را اول سال خود می‌دانند.