حالا نگاه کن و ببین که حسین علیه‌السلام که جمیع متعلقات خود را از عِرض و مال و جان و ناموس و اصحاب و اخوان و فرزندان و زنان، همه را بدهد، خدا چه به او داده است؟
احصا نمی‌توان کرد که خدا چه به او داده است.