از چه زیارت حسین زیارت خداست در عرش؟ «من زار الحسین بکربلا کمن زار الله فی عرشه» برای چه همچو شده؟
اگر نه این است که او متصف شده به صفات خدا، اگر نه متخلق شده به اخلاق خدا، مسمی شده به اسماء خدا، کامل شده به کمال خدا، هست شده به نور هستی خداوند عالم جل شأنه.
اگر نه چنین شده از برای چه رؤیت او رؤیت خدا شده؟ از برای چه زیارت او زیارت خدا شده؟
(موعظه سوم از مواعظ ماه رمضان1286ق)