ما هم در این مرتبه خودمان حسین را بشناسیم و حسینی شویم. صِرف همین نباشد که گریه‌ای کرده باشیم و محرم و صفری بیاید و تمام بشود و ما همین‌طور که بودیم باشیم و هیچ از این حقیقت استفاده نکرده باشیم.