18

وَ ذَکّرهم بایام الله… از جهت شرافتِ آن سه دوره که در این سه ماه رجب و شعبان و ماه رمضان حکایت می‌شود، دوره ظهور و دوره رجعت و دوره آخرت، ایام الله نامیده شدند.