15-18 مکارم الابرار جلد پانزدهم ـ خلاصة التقویم (احسن التقويم) ـ مقابله

خلاصة التقویم (احسن التقویم)

 

از تصنیفات عالم ربانی و حکیم صمدانی

مرحوم آقای حاج محمد کریم کرمانی اعلی الله مقامه

 

 

 

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه ۳۸۰ *»

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين.

و بعد چنين گويد بنده اثيم كريم بن ابراهيم كه اين جداول مختصري است كه ترتيب دادم آنها را براي اختيارات ايام و منازل و بروج و ساعات و دانستن تقويم شمس و قمر و ساعات ايام و ليالي و معرفت طالع و غيرها به طور اختصار كه انتخاب كردم آنها را از اخبار ائمه اطهار صلوات الله عليهم و آنچه از قواعد منجمان قريب الحصول بود و آنچه تقريب در آنها كفايت مي‌كرد و اگر تفاوت جزئي داشت با واقع محل اعتناء نبود و مسامحه در آن براي غالب اختيارات روا بود و آنچه حاجت به آن بسيار اتفاق مي‌افتاد به طوري كه در هيچ سال احتياج به تجديد نشود زيرا كه تحقيق در آنها منظور نبود و آن بيست و پنج جدول است.

جدول اول: براي اختيارات ايام عربي و به ازاء هر روز اختيارات آن را از اخبار استنباط كرده نوشتيم.

جدول دويم: اختيارات منازل قمر است كه هرگاه قمر در منزلي باشد در روزي در آن روز چه كار محذور يا مختار است.

جدول سيم: منسوبات كواكب است كه چون روزي يا ساعتي منسوب به كوكبي باشد از آن جهت آن كارها و آن چيزها مناسب يا غير مناسب است.

جدول چهارم: اختيارات بودن قمر در بروج است كه چون قمر در برجي باشد در روزي در آن روز چه كار محذور يا مختار است.

جدول پنجم: مشتمل بر چند چيز است: اول در هر شبي از ماه قمر در چه ساعت معوجه طلوع مي‌كند و در چه ساعت غروب و از خانه «ب» تا خانه «ع»

 

 

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه ۳۸۱ *»

ساعات غروب است و از «عين» تا آخر ساعات طلوع. و دويم از هر روزي از ماه اخراج خون چه اثر دارد. و سيم سرتراشي چون است. چهارم تعبير خواب چون است.

جدول ششم: اختيارات ساعات است در جدول طولي اول ارقام روز و شب است. «م» علامت روز است و «ل» علامت شب و حرف دويم هر يك از آن دو علامت روز از هفته است و در جدول عرضي بالا ارقام ساعات است و در باقي ارقام كه در خلال جداول نوشته شده[1]  است علامت كواكب پس روز يا شب را از يميني طولي و ساعات را از عرضي بالا گيرند و در ملتقا كوكب آن ساعت و اختيار آن ساعت را يابند و كوكب هر روز يا هر شب همان كوكب ساعت اول است پس چون كوكب روز يا ساعت را دانستند از جدول سيّمِ گذشته باقي اختيارات را بيرون آورند.

جدول هفتم: سكز يولدوز است و جدول‌هايي که به سرخي نوشته شده در آنها ارقام ايام ماه است و جدول‌هايي که به سياهي نوشته شده شرح جهات که در آن ايام در چه جهت است و در خروج و دخول رو به آن جهت نروند و بعد از آن رجال‌الغيب است به همان روش سكز يولدوز است و ميان منجمان معروف است كه چون پي كاري روند اول پشت به رجال‌الغيب كرده مانند كسي كه به كسي تكيه مي‌كند و سلام بر ايشان كرده استمداد همت از ايشان کرده پس از پي آن كار روند.

جدول هشتم: مشتمل بر چند چيز است: اول جدولي كه طولاً هفت خانه و عرضاً پنج است و كاغذي باريك در يمين طولي آن نصب است بر آن کاغذ ارقام ايام هفته است و در باقي ارقام ايام ماه و چون اول ماه معين شود رقم آن روز را بر اول ماه گذارده كه تا ‌آخر ماه تذكره است و هر روز را كه خواهند بدانند که چندم ماه است به ازاء آن روز نظر كنند در ايام ماه اگر هفته اول است در جدول اول و اگر دويم است در دويم و اگر سيم است در سيم و اگر چهارم است در چهارم و اگر پنجم است در پنجم و بدانند كه چندم است و مقابل آن در يسار به همان روش براي ايام شهور جلالي است و جدول وسط آن براي معرفت

 

 

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه ۳۸۲ *»

بحران است كه اول بيماري را ديده كه در چه وقت است و قمر در چه درجه و برج است پس به جدول آيند و نظر كنند آنچه در يمين طولي است و به سرخي نوشته نظرات است و بعد از آن درجات كه هر نظري در كدام درجه مي‌شود و بعد از آن ايام و بعد از آن ساعات و بعد از آن دقايق پس حساب تقريبي آن است كه به ازاء نظر نگاه كنند ببينند چند روز و چند ساعت و چند دقيقه نوشته آن‌قدر كه از اول مرض رفت روز بحران است و اگر تحقيقي خواهند به درجه نظر كنند و آن درجه را روي درجه قمر برند آن وقت ببينند كي قمر به آن درجه مي‌رسد آن وقت اول بحران است و چون موضع شمس و قمر را دانند اگر در ميان آنها مساوي آن درجات باشد كه در برابر نظرها نوشته است همان نظر نظر قمر است به شمس و جدول پايين اختيارات ايام هفته است از يميني طولي هفته را گيرند و به ازاء آن اختيارات آن را كه مستنبط از اخبار است برگيرند.

جدول نهم: به جهت معرفت ساعات بُست كواكب است به تقريب قريب و روز بُست هر كوكبي در زير آن نوشته شده است پس آنچه از ماه عربي گذشته از يميني طولي گرفته و كوكب مطلوب را از عرضي، فوق ملتقا اگر رقمي نباشد آن روز يا آن شب بست نباشد و اگر باشد آن روز يا آن شب بست آن كوكب باشد و («ر» علامت نهار و «ل» علامت ليل است خ) پس اگر ماه پيش ناقص باشد ارقام سياه را اعتبار کنند و اگر تام باشد ارقام قرمز را.

جدول دهم: مشتمل است بر دو جدول: جدول بالا به جهت اختيارات بُست كواكب است و جدول اسفل به جهت مدخل شهور جلاليه است که چون روز نوروز ضبط شود كه از ايام هفته چه روز بوده به ازاء آن اوائل ساير شهور جلاليه در زير هر شهر خواهند يافت و باز در يمين طولي آن كاغذي قرار داده شده كه بر وسط آن اسم نوروز نوشته شده سالي يك بار آن اسم را مقابل آن روز بايد گذاشت و از پشت دو طرف كاغذ را تاه كرده كه مضبوط باشد.

جدول يازدهم: مدخل سنين و شهور است كه نظر كنند از هجرت چند سال رفته دويست و ده دويست و ده بكاهند تتمه را آنچه مضاعفات سي باشد از بالا و كمتر از سي را در يمين طولي بجويند و ملتقا اول محرم آن سال باشد

 

 

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه ۳۸۳ *»

و به جهت تسهيل بدانند كه تا هزار و دويست و شصت طرح مي‌شود ‌آنچه تازه بيفزايد از جدول گيرند و چون مدخل سال كه اول محرم است معلوم شد آن روز را از جدول دويم به ازاء محرم گيرند پس به ازاء نام ماه‌ها در همان جدول طولي مدخل ساير ماه‌ها معلوم شود و اين به حساب شهور عددي منجمين است نه هلالي شرعي و اندك تفاوتي مي‌كند و بناي جدول سابق بر اين است.

جدول دوازدهم: به جهت معرفت منازل قمر است كه چون درجه و برج قمر معلوم شود در آن برج درآيند و نظر كنند كه زير هر منزل چه درجه و دقيقه و ثانيه نوشته است اگر درجه قمر بعد از آن است در منزل ثاني است و اگر در پيش از آن است در همان منزل است مگر آن‌قدر پيش باشد كه در تحت منزل سابق افتد كه آن وقت در منزل سابق است.

جدول سيزدهم: به جهت معرفت برج و درجه قمر است كه برج شمس را از عرضي اعلا گيرند و روز ماه عربي را از يميني طولي و در ملتقا نظر كنند كه چه برج و چند درجه است چون درجه شمس را بر آن افزايند به هر برج و درجه كه برسد آنجا موضع قمر است لكن اگر ماه سابق ناقص است از جدول اول و اگر تام است از جدول ثاني گيرند.

جدول چهاردهم تا بيست‌وپنجم: جداول معرفت مواضع شمس و ساعات ايام و صبح و شفق است پس چون از جداول سابقه معلوم كنند كه روز مطلوب چندم از كدام ماه جلالي است در يميني طولي جدول آن ماه درآيند و آن روز را پيدا كرده در ازاء آن موضع شمس و نصف النهار و نصف الليل و ساعات صبح و شفق و از نصف شب تا فجر و از غروب تا فجر و تمام ليل و ظل اقدام زوال را که به جهت سهولت حساب كرده و نوشته‌ايم بردارند و ارباب ساعات‌ که غروب كوك باشد يا ظهر كوك از اين جداول بهره مي‌برند و در هوامش اين جداول ماه‌هاي رومي و ايام معروفه جلالي و رومي نوشته شده است.

جدول بيست‌وششم: شرحش در آخر نوشته شده است.

و آنچه از اين جداول عرض بلد در آن دخيل است ما در عرض كرمان

 

 

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه ۳۸۴ *»

حساب كرده‌ايم پس در بلاد قريبه به آن حساب تقريبي به دست مي‌آيد و هركس در بلدي بعيد خواهد بايد جدولي مخصوص آن بلد بسازد و اين جداول را به «خلاصة‌التقويم» ناميديم زيرا كه زياده از اين از علم نجوم چندان براي عامه مردم و عامه امور ضرور نيست و لا توكل الا علي الله و هو حسبنا و نعم الوكيل و كان تمام ذلك في شهر ذي‌القعدة الحرام من شهور سنة 1270.

 

 

 
جدول اختيارات الايام العربية
1 ا مبارك است براي حوائج و خطبه و ديدار ملوك و طلب علم و سفر و معامله دواب و زرع و بناء و نحس است در صفر و ربيع‌الآخر و جمادي‌الاخري.

از رجب زيارت مخصوصه حضرت سيدالشهداء عليه السلام و نوح به كشتي سوار شدن و مزاوجت حضرت امير عليه السلام به فاطمه عليها السلام در ذي‌حجه و به روايتي ششم و اول سال عرب از محرم و استجابت دعاي زكريا و هجرت رسول صلي الله عليه و‌ آله به مدينه از ربيع الاول و وفات امام حسن عسكري عليه السلام و به روايتي در هشتم آن ماه و حضرت باقر عليه السلام تولد فرمود و عيد فطر از شوال و خليل‌شدن ابراهيم در ذي‌الحجه.

2 ب نيك است براي نكاح و بناء و تمسكات و قبالات و حاجت و هر كار خاصه سفر و معامله و نحس است در شوال

تولد حضرت امام علي‌نقي از رجب و به روايتي سيم و به روايتي پنجم و به روايتي در سيزدهم.

3 ج نيك است براي طلسمات و نيرنجات و ديگر هيچ كار نشايد و نحس است در هر ماه خاصه ماه رمضان

وفات امام علي‌نقي عليه السلام در رجب و ولادت سيدالشهداء است از شعبان و به روايتي پنجم و نزول انجيل در ماه رمضان يا در شش يا در دوازده و بيرون شدن يوسف از چاه در محرم و شهادت فاطمه عليها السلام از جمادي‌الاولي به روايتي.

4 د نيك است براي زرع و شكار و نكاح و بناء و شراي دواب و مكروه است سفر و نحس است در ربيع الاول و شعبان و ماه رمضان
5 هـ نحس است در هر ماه و هيچ كار را نشايد

 

 

 

 

  «* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه ۳۸۵ *»

 

6 و نيك است برآوردن حاجات و خطبه و سفر و شراي دواب و معاش و شكار و حاجت خواستن و نحس است در شوال و ذي‌قعده

بيعت مأمون با حضرت امام رضا عليه السلام از ماه رمضان.

7 ز نيك است براي شكار و طلب رزق و غرس و زرع و سفر و ديدار ملوك و مشق و كتابت و بناء و نكاح.

ولادت حضرت امير عليه السلام به روايتي از شعبان.

8 ح نيك است براي معامله و ديدن ملوك و مكروه است سفر و جنگ و نحس است در ذي‌حجه.

روز ترويه از ذي‌الحجه و وفات امام حسن عسكري عليه السلام از ربيع الاول.

9 ط مبارك و سبك است براي اراده كارها و ابتداء آنها و دشمن در جنگ مغلوب شود و مسافر را رزق است و گريخته نجات يابد.

روز عرفه از ذي‌الحجه و قتل عمر لع از ربيع‌الاول.

10 ي نيك است براي بيع و شراء و سفر و زرع و سلف خريدن و نشايد ديدار ملوك و نحس است در محرم و صفر و ربيع الاول و جمادي الاولي و ذي‌قعده.

ولادت امام حسن عسكري عليه السلام در ربيع الثاني و ولادت امام محمد تقي عليه السلام در رجب و اول ايام معدودات در ذيحجه و آخر ايام معلومات و عيد اضحي و عاشورا از محرم و تزويج خديجه از ربيع الاول.

11 يا نيك است براي ابتداء كارها و بيع و شري و سفر و مكروه است لقاء ملوك و نحس است در محرم و ربيع الثاني و جمادي الاولي و جمادي الثانيه و رجب.

ابتداء ايام تشريق از ذي‌الحجه.

 

 

 

12 يب نيك است براي خطبه و فتح دكان و شركت و سفر دريا و بد است براي توسط و ديگر براي همه حاجات شايسته است و نحس است در رجب و جمادي الثانيه.

دخول مدينه رسول سال هجرت از ربيع‌الاول و انقراض بني‌مروان

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه ۳۸۶ *»

و ولادت رسول صلي الله عليه و آله به قولي.

13 يج نحس است براي همه كارها در هر ماه خاصه در رجب.

اول ايام البيض و مولد حضرت امير عليه السلام و آخر ايام معدودات ذي‌الحجه و آخر ايام تشريق.

14 يد نيك است براي همه كارها و طلب علم و معامله و سفر و قرض كردن و سفر دريا و ديدن اشراف و حوائج.

مردن يزيد در ربيع الاول و وفات فاطمه عليها السلام از جمادي‌الاولي.

15 يه نيك است براي همه امور مگر قرض دادن و گرفتن و در روايتي محذور است.

آخر ايام البيض و زيارت مخصوصه سيدالشهداء عليه السلام و وقت عمل استفتاح از رجب و غير آن و از شعبان زيارت مخصوصه سيدالشهداء عليه السلام و ولادت حجت‌الله عليه السلام و از ماه رمضان زيارت مخصوصه سيدالشهداء عليه السلام و تولد حضرت سجاد از جمادي الاولي و فتح بصره براي حضرت امير عليه السلام.

16 يو مذموم است براي هر كار مگر تجارت و شركت و سفر دريا و بناء و نحس است در هر ماه
17 يز صالح است براي هر كار و تزويج و معامله و زرع و بناء و لقاء ملوك و سعي در حوائج و در روايتي متوسط است و منازعه و قرض دادن را نشايد و سنگين است.

فتح بدر در ماه رمضان و نزول عذاب بر اصحاب فيل در محرم و عيد مولود از ربيع الاول و معراج و زيارت حضرت امير عليه السلام.

18 يح نيك است براي هر كار خاصه سفر و حوائج و مخاصمه.

وفات ابراهيم پسر پيغمبر صلي الله عليه و آله از رجب و عيد غدير از ذي‌الحجه و زيارت مخصوصه حضرت امير عليه السلام.

19 يط نيك است براي هر كار.

شب قدر در ماه رمضان و ضربت خوردن حضرت امير عليه السلام.

 

 

20 ك «* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه ۳۸۷ *»

نيك است براي حوائج و سفر و غرس و دخول بر سلطان و مبارك است و به روايتي متوسط است سفر و بناء و حوائج و بناء حصار و غرس و به روايتي مكروه است و نحس است در صفر و ربيع‌الاول و شعبان و ماه رمضان و ذيحجه.

اربعين از صفر و ولادت حضرت فاطمه عليها السلام در جمادي الثانيه.

21 كا نحس مستمر است در هر ماه و به روايتي براي سفر نيك است و به روايتي براي خون ريختن.

شب قدر در ماه رمضان و وفات حضرت امير عليه السلام و زفاف فاطمه عليها السلام از محرم.

22 كب مختار است براي معامله و لقاء سلطان و سفر و صدقه و نحس است در محرم.

وفات معاويه لع از رجب.

23 كج مختار است براي هر كار بخصوص براي تزويج و تجارت و دخول بر سلطان و حوائج و سفر.

خنجر خوردن امام حسن عليه السلام از رجب و شب قدر از ماه رمضان.

24 كد روزي نحس ميشوم است در هر ماه خاصه در محرم.

فتح خيبر از رجب و روز مباهله از ذي‌الحجه و خاتم‌بخشي.

25 كه مذموم و نحس و شديد البلاست در هر ماه.

شهادت امام موسي عليه السلام از رجب و دحوالارض از ذي‌‌القعده و نصب كعبه و نزول آدم عليه السلام و تولد ابراهيم و عيسي در شبش و نزول هل اتي در ذي‌حجه و رحلت سجاد عليه السلام از محرم.

26 كو نيك است براي هر حاجت مگر تزويج و سفر و بايد صدقه داد كه منفعت دارد و بد است براي ورود منزل از سفر و در روايتي مكروه است و نحس است در شعبان و به روايتي سفر نيك است.
27 كز نيك است براي حوائج و لقاء سلطان سبك است در ساير احوال.

مبعث است از رجب.

 

 

28 كح «* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه ۳۸۸ *»

ممزوج است و در روايتي صالح است و مبارك است براي هر حاجت و نحس است در ربيع الثاني و جمادي الاولي و ذي‌قعده.

وفات رسول خدا صلي الله عليه و آله از صفر و وفات امام حسن عليه السلام.

29 كط نيك است براي هر حاجت مگر كتابت و در جميع امور سبك است خاصه سفر و بد است براي نوشتن نامه و وصيت
30 ل مختار است براي هر حاجت از معامله و زرع و تزويج ولي سفر نكند و متعرض غير نشود.

آخر سال عرب از ذي‌الحجه.

 

 
جدول اختيارات منازل القمر
شَرَطين ممتزج، نيك است خدمت ملوك و حاجت از ايشان و تخت نشستن و غرس و تزويج و زرع و رياضت ستور و بد است حرب و زينت و نو پوشيدن و ديدن ملوك به قولي و دوست گرفتن و تجارت و معالجه بيمار و سفر و طلسم‌كردن و منسوب است به مشتري و بعضي به مريخ گفته‌اند.
بُطَيْن سعد، نيك است بر تخت نشستن و تزويج و نو بريدن و پوشيدن و تعلم و بد است تجارت و چيزي خريدن و صيد و قتال و نيك است زرع و قنات كندن و لقاء ملوك و منسوب است به مشتري و بعضي به آفتاب گفته‌اند.
ثُريّا ممتزج، نيك است معامله سلاح و حرب و صيد و تعلم و تزويج و تجارت و به قولي بنا نهادن و نو پوشيدن و بد است بناء و منسوب است به عطارد و بعضي به زهره گفته‌اند.
دَبَران نحس، حكمش مانند بطين و منسوب است به زهره و به قولي عطارد و به قولي بد است لقاء ملوك و ابتداي كارها و غرس و تزويج و سفر
هَـقْعه ممتزج، و نيك است لقاء ملوك و حاجت از اشراف و قنات كندن و برده خريدن و سفر و زرع و بناء و غرس و تقليم اظفار و بد است صيد و نزاع و ابتداي صنايع و معالجه و منسوب است به شمس و به قولي به ماه.

 

 

 

هَـنْعه سعد است و به قولي همه كار بد است و منسوب است به قمر و به قولي

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه ۳۸۹ *»

نيك است لقاء ملوك و اشراف و دوستي و ابتداي كارها و تزويج و برده خريدن و غرس و زرع و بناء و سفر.

ذِراع سعد است، و بد است لقاء ملوك و نو پوشيدن و بناء و مباشرت و عاريت دادن و صيد و به قولي نيك است طلب گمشده و لقاء ملوك و اشراف و غرس و درو و تزويج و برده خريدن و نو پوشيدن و سفر و منسوب است به زحل.
نَثْرة ممتزج، حكمش مانند هنعه و منسوب است به قمر و به قولي به مريخ و به قولي بد است درو و كيل و خطبه و تجارت و تدبير صنعت و نو پوشيدن و سفر و لقاء ملوك و اشراف و نيك است دوستي و زرع
طَرْفة نحس و حكمش مانند هقعه است و منسوب است به شمس و به قولي بد است نو پوشيدن و لقاء ملوك و اشراف و خطبه و برده و ستور خريدن و كشت و كيل و سفر.
جَبْهة ممتزج، بد است لقاء ملوك و حاجت از اشراف و نيك است جميع متعلقات حرب و صيد و رياضت ستور و بد است غرس و نو پوشيدن و تقليم و حلق و منسوب است به مريخ و به قولي نيك است لقاء ملوك و اشراف و غرس و درو و كيل و تزويج و برده خريدن و حرب.
زُبرة سعد، و حكمش مانند هنعه و منسوب است به قمر و به قولي نحس است و نيك است لقاء ملوك و اشراف و دوستان و غرس و درو و كيل و حرب و ابتداي كارها
صَرفة نحس و به قولي سعد و حكمش مانند شرطين و منسوب است به مشتري و به قولي بد است تدبير صنعت و دعا و بد است زرع و كيل و ابتداي كارها و لقاء ملوك و اشراف و برده خريدن و نو پوشيدن و نيك است حرب و سفر.
عَوّا ممتزج و حكمش مانند بُطين و منسوب است به زهره و به قولي نيك است در تزويج و دوستي و هر كار خير و زرع و لقاء ملوك و دوستان و نو پوشيدن و تزويج و برده خريدن و سفر و بد است كيل و تدبير صنعت و حرب.

 

 

سِماك نحس و حكمش مانند ذراع و منسوب است به زحل و به قولي نيك

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه ۳۹۰ *»

است براي كارهاي مضر و منسوب است به مشتري و (بد است خ‌ل) تدبير صنعت و ابتداي كارها و غرس و زرع و بناء و كيل و لقاء ملوك و حرب و تزويج و برده خريدن و سفر.

غَـفْر سعد و به قولي نحس و حكمش مانند ثريا و منسوب است به عطارد و به قولي نافع است براي كارهاي خير و سفر و لقاء ملوك و دوستان و منسوب است به مريخ و نيك است برده خريدن و تزويج و زرع و درو و كيل و نو پوشيدن و آغاز كارها.
زَبانا نحس و به قولي ممتزج و حكمش مانند جبهه و منسوب است به مريخ و به قولي نيك است لقاء ملوك و تزويج و برده خريدن و حرب و زرع و درو و بد است كيل و سفر و نو پوشيدن
اِكليل نحس و حكمش مانند جبهه و منسوب است به مريخ و نيك است در آن كارهاي مضر و بد است لقاء ملوك و زرع و درو و كيل و سفر و نو پوشيدن و تزويج و تجارت و ستور خريدن و تدبير معيشت.
قَلب سعد و حكمش مانند هقعه و منسوب است به شمس و به قولي نيك است لقاء ملوك و سفر و كشت و غرس و درو و كيل و آغاز كارها و برده خريدن و نو پوشيدن.
شَوْلة نحس و به قولي ممتزج و حكمش مانند شرطين و منسوب است به مشتري و به قولي بد است سفر و كيل و لقاء ملوك و تزويج و برده خريدن و نو پوشيدن و آغاز كارها و نيك است زرع و درو.
نَعايم سعد و حكمش مانند ثريا و منسوب است به عطارد و نيك است آغاز كارها و لقاء ملوك و زرع و كيل و ستور خريدن و بناء و حرب و نو پوشيدن.
بَلْدة نحس و حكمش مانند ذراع و منسوب است به زحل و به قولي سعد و منسوب به مشتري، نيك است براي كارهاي مضر و بد است كشت و درو و غرس و كيل و معامله ستور و نو پوشيدن.

 

 

ذابِح نحس و به قولي ممتزج، حكمش مانند ذراع و منسوب است به زحل

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه ۳۹۱ *»

و به قولي نيك است كارهاي مضر و منسوب به مريخ و نشايد تدبير صنعت و لقاء ملوك و دوستي و غرس و كيل.

بُلَع ممتزج و حكمش مانند جبهه و منسوب است به مريخ و به قولي نيك است لقاء ملوك و سفر و غرس و كيل و زرع و تزويج و برده خريدن و نو پوشيدن.
سُعود سعد و حكمش مانند ثريا و منسوب است به عطارد و نيك است لقاء ملوك و اشراف و غرس و زرع و كيل و نو پوشيدن و سفر و تزويج و برده خريدن.
اَخْبِية نحس و حكمش مانند بطين و منسوب است به زهره و به قولي قمر و صالح براي كارهاي خير و به قولي نحس است و نيك است براي كارهاي مضر.
مقدّم سعد و به قولي نحس و حكمش مانند شرطين و منسوب است به مشتري و به قولي نيك است آغاز كارها و تدبير صنعت و معالجه كليه و زرع و سفر و حرب و نو پوشيدن و كارهاي خير و بناء و برده خريدن و سفر دريا و بد است تزويج و شركت.
مؤخّر ممتزج و به قولي نحس و حكمش مانند هقعه و منسوب است به شمس و به قولي نشايد حرب و لقاء ملوك و سفر و زرع و نو پوشيدن و تزويج و معامله و كيل.
رِشا سعد و حكمش مانند هنعه و منسوب است به قمر و به قولي منسوب به مريخ و نيك است زرع و غرس و كيل و لقاء ملوك و تزويج و سفر و ستور و برده خريدن و نو پوشيدن و آغاز کارها.

 

 

 
جدول منسوبات الكواكب لاختيارها في الاوقات المنسوبة بالكواكب
زحل منسوبات وي مساكن خراب و آبار و سبخه و مرابط و هند و زنج و حبشه و قبط و يمن و عرب و حيوانات سُم شكافته و سموم و مرغابي و مرغان شب و شيوخ و لباس سياه و آباء و برادر بزرگ و عبيد و ارباب صنايع و سفله و لصوص و خصيان و غربت و هر چيز خسيس و امثال آن.
المشتري منسوبات وي مواضع عبادت و منازل اشراف و معلمين و بابل و خراسان و بربر و انسان و بهايم اهلي و چرب و شيرين و اولاد و حمام و كهول و ملوك و وزراء و امر و نهي و هر علمي و خيري و عزتي و شرفي و كمالي و امثال آن.

 

 

المريخ      «* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه ۳۹۲ *»

منسوبات وي مساكن فجار و مرابض گاو و معركه و قتال و هر تيز و تندي و سمي و سباع و مار و افعي و حيوانات سمي و شباب و برادران و جنگيان و بت‌پرستان و غربت و سفر و سختي و شر و ادويه ضاره و مسهله و امثال آن.

الشمس منسوبات وي حجاز و بيت‌المقدس و ديلم و خراسان و خانه‌هاي ملوك و جواهر و ادويه حاره نافعه و گوسفند و اسب و عقاب و صقر و خروس و قمري و پدر و برادر ميان و سلاطين و رؤساء و جمع مال و عقل و معرفت و شرافت و معروف شدن و اهتمام در امور و آنچه بدان ماند.
الزهرة منسوبات وي بابل و عرب و جزاير و راه‌هاي پر آب و خانه‌هاي نيكو و اسباب زينت و عقاقير شيرين و چرب و حيوانات سم‌دار و مرغان كوچك و خواننده و زن و مادر و اسلام و سرور و اسباب آن و رفق و حلم و آنچه بدان ماند.
عطارد منسوبات وي مكه و مدينه و عراق و خراسان و بازار و نقاشي و بساتين و درختان كوچك و بُقول و دو طور و دو رنگ و كلب معلم و قاطر و حيوان صغير و كودكي و برادران كوچك و تجار و كتاب و اهل ديوان و هرچه برزخي باشد و امثال آن.
القمر منسوبات وي آذربايجان و موصل و مواضع آب و درخت بسيار و هر سرد و تري و حيوانات مأنوسه و اطفال و مادران و خاله و خواهران و اشراف و اغنياء و سفر و حركت و آنچه بدان ماند و سريع الانقلاب بود.

 

 

 
جدول اختيارات كون القمر في البروج
ها الحمل نيك است براي سفر و تجارت و لقاء ملوك و نو پوشيدن و فصد و صيد و مناظره و حمام و مهمات و ابتداي كارها و بد است براي بناء و زراعت و دارو و نكاح.
ا الثور نيك است براي عقد و زرع و نامه و لقاء خواتين و عطر و عيش و مهماني و بناء و تعليم و خلوت و لهو و شركت و برده خريدن و بد است فصد و حمام.

 

 

 

ب الجوزاء نيك است معامله برده و تعليم و لقاء امراء و نامه و

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه ۳۹۳ *»

حاجت از وزراء و صيد و نكاح و تيراندازي و نو پوشيدن و سفر و بد است تقليم و فصد و حجامت و بناء.

ج السرطان نيك است نو پوشيدن و سفر و دارو و نامه و حمام و حلق و معامله و شركت و ابتداي كارها و طلب حاجت و بد است فصد و نكاح و بناء.
د الاسد نيك است عقد و شغل و فصد و آتش‌كاري و حاجت از ملوك و بر تخت نشستن و معامله برده و بد است نو پوشيدن و دارو.
هـ السنبله نيك است سفر و نو بريدن و تعليم و زرع و معامله برده و فصد و طلب حاجت و بناء و تزويج و شركت و دارو.
و الميزان تا يك روز و نيم نيك است سفر و عقد و خريدن جوهر و نو پوشيدن و خلوت و عشرت و معالجه و بعد از هفده درجه براي همه كار بد است خاصه جدال.
ز العقرب نيك است دارو و معالجه جراحت و حمام و فصد و خريدن مرغان شكاري و جنگ و رياضت و تقليم اظفار و ديگر براي همه كار بد است خاصه تزويج و سفر.
ح القوس نيك است تعليم و تزويج و سفر و فصد و صيد و بيع و طلب حاجت از وزراء و مشايخ و بيع حيوان و نو پوشيدن و بد است قرض دادن و مو ستردن و زرع و مسهل.
ط الجدي نيك است كاريز كندن و نو پوشيدن و صيد و طلسمات و دعا و زرع و دارو و قصد كارها و بد است لقاء امراء و عقد و عهد و فصد و عمارت و بيع ستور و برده و حاجت.
ي الدلو نيك است زرع و ميثاق و برده خريدن و غرس و قلعه نشستن و بناء و تعليم و صيد مرغان و بد است حركت و فصد و تزويج و سفر و نقل و تحويل.
يا الحوت نيك است فصد و تقليم اظفار و دعوت و لقاء امراء و اشراف و شركت و حركت و تجارت و سواري و نو پوشيدن و خريدن و تعليم و دارو و بد است فروش و آتش‌كاري.

 

 

 

 

 

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه ۳۹۴ *»

 

 
جدول طلوع القمر و غروبه و اخراج الدم و الحلق و تعبير الرؤيا في الايام العربية
الايام غروب قمر اخراج خون سر

تراشي

تعبير خواب الايام طلوع قمر اخراج خون سر تراشي تعبير خواب
ا

1

ب

ها نب

52  0

مضر عروق عمر كوتاه كند باطل يو

16

ا مج

43  1

نشاط غمگين شود تأخير افتد
ب

2

ا مج

43  1

مورث سهر حاجت برآيد بالعكس يز

17

ب له

35  2

صحت ميانه بود كذلك
ج

3

ب له

35  2

مضعف دماغ نقصان بدن آورد كذلك يح

18

ج كو

26   3

مقوي نيكو بود واقع شود
د

4

ج كو

26  3

مورث صداع موي را دراز كند به‌تأخير افتد يط

19

د يح

18  4

دافع وجع بطن غني شود كذلك
هـ

5

د يح

18  4

مورث صفرة بول خوشحال شود كذلك ك

20

ه ح

8   5

صحت از غم رهد باطل
و

6

ه ح

8  5

مورث رعشه بلا و خطر آورد صادق كا

21

و ها

0   6

منور قلب نيكو بود كذلك
ز

7

و ها

0   6

مورث فجاءه نيكو بود كذلك كب

22

و نا

51  6

مقوي قلب مفلس شود سرور
ح

8

و نا

51   6

مورث صداع بيمار شود كذلك كج

23

ز مج

43  7

مفرح نيكو بود واقع شود
ط

9

ز مج

43   7

مورث وجع اعضاء مال زياد شود كذلك كد

24

ح لد

34  8

دافع صفرة بول نيكو بود كذلك
ي

10

ح لد

34   8

مورث الم غم زياد شود كذب كه

25

ط كو

26   9

مصفي خاطر غني شود باطل
يا

11

ظ كو

26  9

مورث خبط دماغ اندوهناك شود به‌تأخير افتد كو

26

ي يز

17 10

مخلص از مرض از غم رهد كذلك
يب

12

ي يز

17 10

مضعف بدن عزيز شود كذلك كز

27

يا ط

9  11

مورث ايمني نيكو بود واقع شود
يج

13

يا ط

9  11

مورث وجع خصومت آورد نه خير و نه شر كح

28

يب ها

0  12

مقوي قلب نيكو بود كذلك
يد

14

يب ها

0  12

حكمت و نعمت خوشحال شود كذلك كط

29

محاق مخلص از مرض حاجتش رواشود تعبير ندارد
يه

15

ب

ها ند

52  0

  مراد حاصل شود صادق ل

30

محاق   حكم ندارد صحيح است

 

 

 

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه ۳۹۵ *»

 

 
جدول اختيارات الساعات في ايام الاسبوع و لياليها  
  ا      ح

1 – 8

ب    ط

2 – 9

ج    ي

3 – 10

د    يا

4 – 11

ه     يب

5 – 12

و

6

ز

7

  س

شمس

ه

زهره

د

عطارد

ز

قمر

ل

زحل

ي

مشتری

ح

مريخ

ما     له

روز يکشنبه

شب پنجشنبه

ديدار ملوك و اشراف تزويج و زفاف تعليم و نامه نوشتن رسول فرستادن و نقل و سفر ديدار دهاقين ديدار قضات برده و ستور خريدن
  ز

قمر

ل

زحل

ي

مشتري

ح

مريخ

س

شمس

ه

زهره

د

عطارد

مه      لو

روز دوشنبه

شب جمعه

رسول فرستادن بنا نهادن ديدار اشراف برده ترك خريدن ديدار مهتران تزويج و زينت سفر و نامه و ديدن عمال
  ح

مريخ

س

شمس

ه

زهره

د

عطارد

ز

قمر

ل

زحل

ي

مشتري

مج      لو

روز سه‌شنبه

شب شنبه

عرض لشكر فصد و حجامت نو بريدن و پوشيدن سفر و تجارت و نامه نقل و تحويل و سفر ديدن دهاقين ديدار وزراء و اشراف
  د

عطارد

ز

قمر

ل

زحل

ي

مشتري

ح

مريخ

س

شمس

ه

زهره

مد     لا

روز چهارشنبه

شب يکشنبه

حساب آموختن رسول فرستادن زراعت كردن جواهر خريدن ديدار امراء و اهل سلاح حاجت از ملوك نو بريدن و پوشيدن
  ي

مشتري

ح

مريخ

س

شمس

ه

زهره

د

عطارد

ر

قمر

ل

زحل

مه    لب

روز پنجشنبه

شب دوشنبه

 

ديدار قضات ديدار امراء طلب حاجت از ملوك زينت و نو پوشيدن ديدار اهل قلم و وزراء سفر و نقل و رسول بنا نهادن و زرع
  ه

زهره

د

عطارد

ز

قمر

ل

زحل

ي

مشتري

ح

مريخ

س

شمس

مو   لج

روز جمعه

شب سه‌شنبه

سردابه ساختن نامه نوشتن سفر و ديدن كسبه زراعت كردن پاكي و عبادت برده و ستور خريدن جواهر خريدن
  ل

زحل

ي

مشتري

ح

مريخ

س

شمس

ه

زهره

د

عطارد

ز

قمر

مز  لد

روز شنبه

شب چهارشنبه

ديدار دهاقين بنا نهادن اسب و سلاح خريدن ديدار ملوك ديدار خواتين مناظره كردن نقل و تحويل

 

 

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه ۳۹۶ *»

 

جهات سکّز يولدوز جهت اختيار کارها از ماه‌هاي ترکي است پس اگر ماه سابق از ماه‌هاي ناقصه عربي باشد يک روز بر ايام عربي افزايند و اگر از ماه‌هاي تامه باشد دو روز افزايند.
ا     21     11 در مشرق است 6     26    16 مابين مغرب و شمال است  
2    22    12 مابين مشرق و جنوب است 7     27     17 در شمال است  
3    23     13 در جنوب است 8     28     18 مابين شمال و مشرق است  
4     24     14 مابين جنوب و مغرب است 9     29     19 تحت الارض است  
5     25     15  در مغرب است 10    30     20 وسط السماء است  

 

 

جهات رجال الغيب في الايام العربية
7        14

22      29

در مشرقند در ساعت اول از روز 6     28    21 ميان مشرق و شمالند در ساعت چهارم  
8       15

23      30

در شمالند در ساعت هشتم 5     28(20)     13 ميان شمال و مغربند در ساعت دويم  
4        12

19      28

در مغربند در ساعت نهم 2       18

10      25

ميان مغرب و جنوبند در ساعت هفتم  
3        11

(7)18      26

در جنوبند دو ساعت از روز رفته 1        16

9      24

ميان جنوب و مشرقند در ساعت ششم  

 

 

 

 

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه ۳۹۷ *»

 

 

جدول ضبط ايام شهور العربي جدول ايام بحران و نظرات جدول ضبط ايام شهور جلالي
ا

1

ح

8

يه

15

كب

22

كط

29

نظرات درج ايام ساعات دقايق كط

29

كب

22

يه

15

ح

8

ا

1

ب

2

ط

9

يو

16

كج

23

ل

30

  30 ب

2

و

6

لط

39

ل

30

كج

23

يو

16

ط

9

ب

2

س

تسديس

60

 

د

4

يج

13

يح

18

ج

3

ي

10

يز

17

كد

24

  ع

تربيع

90 و

6

يط

19

نز

57

  كد

24

يز

17

ي

10

ج

3

ث

تثليث

120 ط

9

ب

2

لو

36

د

4

يا

11

يح

18

كه

25

    150 يا

11

ط

9

يه

15

  كه

25

يح

18

يا

11

د

4

ل

مقابله

180 يج

13

يو

15

ند

54

ه

5

يب

12

يط

19

كو

26

    210 يه

15

كب

22

لج

33

  كو

26

يط

19

يب

12

ه

5

ث

تثليث

240 يح

18

ه

5

يب

12

و

6

يج

13

ك

20

كز

27

  ع

تربيع

270 ك

20

يا

11

نا

51

  كز

27

ك

20

يج

13

و

6

س

تسديس

300 كب

22

يح

18

ل

30

ز

7

يد

14

كا

21

كح

28

    330 كه

25

ا

1

ط

9

  كح

28

كا

21

يد

14

ز

7

ن

مقارنه

360 كز

27

ز

7

مح

48

 

 

 

 

 

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه ۳۹۸ *»

 

جدول اختيارات ايام الاسبوع
ا

يکشنبه

نيك است براي بناء و بد است تقليم و حجامت و نو بريدن و در روايتي حجامت نيك است
ب

دوشنبه

بد است براي حوائج و سفر و به روايتي نيك است براي سفر و تقليم و حجامت و نو بريدن و تعلم و حجامت بعد از عصر
ج

سه‌شنبه

نيك است براي حجامت و سفر و تقليم و سبك است براي حوائج و شبش براي جماع و بد است بريدن جامه و به روايتي بد است تقليم
د

چهارشنبه

نحس است مگر براي تعلم و دوا و حمام و شبش براي زفاف و روزش نيك است نو بريدن و ابتداي امور و تقليم و بد است براي نوره و حجامت و به روايتي بد است تقليم
هـ

پنجشنبه

نيك است براي قضاي حاجات و مبارك است و براي جماع نزد زوال و تقليم و حجامت و خروج از خانه در تابستان و نو بريدن و طلب علم و حجامت پيش از زوال كند
و

جمعه

نيك است تزويج و طيب و زيارت قبور و دعا و حمام و جماع در شب و روزش و نوره و شارب و اظفار گرفتن و نو بريدن و دخول خانه در زمستان و به روايتي نوره بد است
ز

شنبه

نيك است براي صيد و مبارك است براي تعليم و سفر و بد است ناخن گرفتن و حجامت و نو بريدن

 

 

 

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه ۳۹۹ *»

 

جدول بست الكواكب فان کان الشهر العربي السابق تاماً فله الحمرة و الا فله السواد[2]
  الشمس الزهره عطارد القمر زحل المشتري المريخ
ا

ب

 

ل

    ر ل      ر ل

ر

 

ل

ج

د

ر ل      ر ل

ر

 

ل        ر

 

ل

   
ه

و

 

ل       ر

 

ل

    ر ل       ر ل

ر

ز

ح

  ر ل       ر ل

ر

 

ل     ر

 

ل

 
ط

ي

ل

ر

 

ل   ر

 

ل

    ر ل     ر
يا

يب

    ر ل   ر ل

ر

 

ل   ر

 

ل

يج

يد

ل  ر ل

ر

 

ل  ر

 

ل

    ر
يه

يو

 

ل

    ر ل  ر ل

ر

 

ل  ر

يز

يح

ر ل   ر ل

ر

 

ل   ر

 

ل

   
يط

ك

 

ل   ر

 

ل

    ر ل  ر ل

ر

كا

كب

  ر ل   ر ل

ر

 

ل   ر

 

ل

 
كج

كد

ل

ر

 

ل   ر

 

ل

    ر ل  ر
كه

كو

    ر ل   ر ل

ر

 

ل  ر

 

ل

كز

كح

ل   ر

ل

ل

ر

 

ر

 

ل

    ر
كط

ل

ر ل  ر ل

ر

 

ل

     
 
جدول اختيارات بست الكواكب
الشمس بسيار بد است و ثلث اول آن هلاكت جان و ثلث دويم دليل بيماري و ثلث سيم تباهي مال
الزهرة شايسته بود جمله كارها را خاصه آنچه به زهره تعلق دارد چون نو بريدن و نو پوشيدن و نكاح و عشرت و ميهماني و اشتغال به امور زنان
عطارد نيكو است هر كاري كه تعلق به عطارد دارد چون اعمال ديواني و تعليم علوم و كتابت و محاسبه و شركت و تجارت و خوض در كارهاي جليله
القمر نيكو است براي سفر كردن و راه رفتن و نزد سلطان رفتن و خريد و فروش خاصه اگر قمر مسعود باشد و آنچه تعلق به قمر دارد
زحل شايسته است زراعت و كاريز كندن و غرس و معامله و زرع و در ثلث اول نيك است عمارت و بناء چون ماه زايد النور باشد
المشتري نيك است كارهاي سلطاني را و شركت و تجارت و طلب حاجت از وزراء و اهل علم و اعمال خير و آنچه تعلق به مشتري دارد
المريخ ثلث اول نيك است براي سواري و سلاح پوشيدن به جهت حرب و در ثلث دويم نيك است فصد و حجامت و ثلث آخر نحس‌ترين بست‌ها است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه 400 *»

 

 

 

 

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه 401 *»

 

جدول مدخل الشهور الجلالية[3]
فروردين ارديبهشت خرداد تيرماه مرداد شهريور مهرماه آبانماه آذرماه ديماه بهمن‌ماه اسفند
ا ج ه ز ب د و ا ج ه ز ب
ب د و ا ج ه ز ب د و ا ج
ج ه ز ب د و ا ج ه ز ب د
د و ا ج ه ز ب د و ا ج ه
ه ز ب د و ا ج ه ز ب د و
و ا ج ه ز ب د و ا ج ه ز
ز ب د و ا ج ه ز ب د و ا

 

 

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه 402 *»

 

جدول مدخل السنين الهجرية بعد طرح مأتين و عشر مكرراً عنها حتي تبقي اقل
  ها

0

ل

30

س

60

ص

90

قك

120

قن

150

قف

180

ا

ب

ه

ب

ج

ز

ا

ه

و

ج

د

ا

ب

و

ز

د

ج

د

ز

د

ه

ب

ج

ز

ا

ه

و

ج

د

ا

ب

و

ه

و

ا

و

و

د

د

ب

ب

ز

ز

ه

ه

ج

ج

ا

ز

ح

ج

ا

ا

و

و

د

د

ب

ب

ز

ز

ه

ه

ج

ط

ي

ه

ب

ج

ز

ا

ه

و

ج

د

ا

ب

و

ز

د

يا

يب

ز

د

ه

ب

ج

ز

ا

ه

و

ج

د

ا

ب

و

يج

يد

ا

و

و

د

د

ب

ب

ز

ز

ه

ه

ج

ج

ا

يه

يو

ج

ا

ا

و

و

د

د

ب

ب

ز

ز

ه

ه

ج

يز

يح

ه

ب

ج

ز

ا

ه

و

ج

د

ا

ب

و

ز

د

يط

ك

ز

د

ه

ب

ج

ز

ا

ه

و

ج

د

ا

ب

و

كا

كب

ا

و

و

د

د

ب

ب

ز

ز

ه

ه

ج

ج

ا

كج

كد

ج

ز

ا

ه

و

د

د

ا

ب

و

ز

ه

ه

ج

كه

كو

ه

ب

ج

ز

ا

ه

و

ج

د

ا

ب

و

ز

د

كز

كح

ز

د

ه

ب

ج

ز

ا

ه

و

ج

د

ا

ب

و

كط

ل

ا

و

و

د

د

ب

ب

ز

ز

ه

ه

ج

ج

ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول مدخل الشهور العربية الحسابية علي ان‌يكون البدء من الخميس  
محرم الحرام ه و ز ا ب ج د
صفر المظفر ز ا ب ج د ه و
ربيع الاول ا ب ج د ه و ز
ربيع الثاني ج د ه و ز ا ب
جمادي الاولي د ه و ز ا ب ج
جمادي الثانية و ز ا ب ج د ه
رجب المرجب ز ا ب ج د ه و
شعبان المعظم ب ج د ه و ز ا
رمضان المبارك ج د ه و ز ا ب
شوال المكرم ه و ز ا ب ج د
ذيقعدة ‌الحرام و ز ا ب ج د ه
ذيحجة الحرام ا ب ج د ه و ز

 

 

 

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه 403 *»

 

جدول معرفة منازل القمر حال كونه في البروج
الحمل الثور
شرطين

الي  يب  نا  كه

بطين

الي  كه مب نا

ثريا

الي ح لد يز

دبران

الي كا كه مب

الجوزا السرطان
هقعه

الي د يز ح

هنعه

الي يز ح لد

ذراع

الي ها ها ها

نثره

الي يب نا كه

طرفه

الي كه مب نا

الاسد السنبلة
جبهه

الي ح لد يز

زبره

الي كا كه مب

صرفه

الي د يز ح

عوا

الي يز ح لد

سماك

الي ل ها ها

الميزان العقرب
غفر

الي يب نا كه

زبانا

الي كه مب نا

اكليل

الي ح لد يز

قلب

الي كا كه مب

القوس الجدي
شوله

الي د يز ح

نعايم

الي يز ح لد

بلدة

الي ها ها ها

ذابح

الي يب نا كه

بلع

الي كه مب نا

الدلو الحوت
سعود

الي ح لد يز

اخبية

الي كا كه مب

مقدم

الي د يز ح

مؤخر

الي يز ح لد

رشا

الي ل ها ها

 

 

 

آنچه در اين جداول است براي ماهي است كه ماه پيش از آن ناقص بوده و جدول ثاني براي ماهي كه پيش از آن تام بوده پس از اين جداول چون موضع ماه برگيرند درجه شمس را بايد بر آن افزود تا موضع قمر اقرب به حقيقت معلوم شود و الا خطاء خواهد بود. منه اعلي الله مقامه

بسم الله الرحمن الرحيم

آنچه از مرحوم خواجه معروف است مسامحه بسيار دارد و خطا مي‌شود و بعد از دقت اين قاعده را اقرب به صواب يافته به نظم درآورديم.

آنچه از ماه شد مضاعف كن   دو ديگر فزاي بر سر آن
ليك گر ماه پيش سي باشد   جاي دو چار كن زياده بر آن
پس به هر پنج از آن ز موضع شمس   سي درج گير و جاي ماه بدان
گر بود كسر ضرب كن در شش   آن‌قدر زان درج فزون‌تر دان

 

 

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه 404 *»

 

جدول بروج القمر بعد الشهور الناقصة القمرية علي كون الشمس في بروج الاثني‌عشر
  ها ا ب ج د ه و ز ح ط ي يا
ا

ب

ها  كد

ا   و

ا  كد

ب

ب كد

ج

ج كد

د

د كد

ه

ه كد

و

و كد

ز

ز كد

ح

ح كد

ط

ط كد

ي

ي كد

يا

يا كد

ها

ج

د

ا  يح

ب ها

ب

ج

ج

د

د

ه

ه

و

و

ز

ز

ح

ح

ط

ط

ي

ي

يا

يا

ها

ها

ا

ه

و

ب ‌يب

ب كد

ج

ج

د

د

ه

ه

و

و

ز

ز

ح

ح

 ط

ط

ي

ي

يا

يا

ها

ها

ا

ا

ز

ح

ج  و

ج  يح

د

د

ه

ه

و

و

ز

ز

ح

ح

ط

ط

ي

ي

يا

يا

ها

ها

ا

ا

ب

ب

ط

ي

د  ها

د  يب

ه

ه

و

و

ز

ز

ح

ح

ط

ط

ي

ي

يا

يا

ها

ها

ا

ا

ب

ب

ج

ج

يا

يب

د   كد

ه    و

ه

و

و

ز

ز

ح

ح

ط

ط

ي

ي

يا

يا

ها

ها

ا

ا

ب

ب

ج

ج

د

يج

يد

ه   يح

و  ها

و

ز

ز

ح

ح

ط

ط

ي

ي

يا

يا

ها

ها

ا

ا

ب

ب

ج

ج

د

د

ه

يه

يو

و  يب

و  كد

ز

ز

ح

ح

ط

ط

ي

ي

يا

يا

ها

ها

ا

ا

ب

ب

ج

ج

د

د

ه

ه

يز

يح

ز   و

ز  يح

ح

ح

ط

ط

ي

ي

يا

يا

ها

ها

ا

ا

ب

ب

ج

ج

د

د

ح

ح

و

و

يط

ك

ح  ها

ح  يب

ط

ط

ي

ي

يا

يا

ها

ها

ا

ا

ب

ب

ج

ج

د

د

ح

ح

و

و

ز

ز

كا

كب

ح  كد

ط   و

ط

ي

ي

يا

يا

ها

ها

ا

ا

ب

ب

ج

ج

د

د

ه

ه

و

و

ز

ز

ح

كج

كد

ط  يح

ي  ها

ي

يا

يا

ها

ها

ا

ا

ب

ب

ج

ج

د

د

ه

ه

و

و

ز

ز

ح

ح

ط

كه

كو

ي  يب

ي كد

يا

يا

ها

ها

ا

ا

ب

ب

ج

ج

 د

د

ه

ه

و

و

ز

ز

ح

ح

ط

ط

كز

كح

يا  و

يا  يح

ها

ها

ا

ا

ب

ب

ج

ج

د

د

ه

ه

و

و

ز

ز

ح

ح

ط

ط

ي

ي

كط

ل

ها ها

ها يب

ا

ا

ب

ب

ج

ج

د

د

ه

ه

و

و

ز

ز

ح

ح

ط

ط

ي

ي

يا

يا

 

 

 

 

 

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه 405 *»

 

جدول بروج القمر بعد الشهور التامة القمرية علي كون الشمس في البروج الاثني‌عشر
  ها ا ب ج د ه و ز ح ط ي يا
ا

ب

ا  و

ا  يح

ب  و

ب

ج  و

ج

د   و

د

ه  و

ح

و  و

و

ز  و

ز

ح  و

ح

ط  و

ط

ي  و

ي

يا  و

يا

ها  و

ها

ج

د

ب ها

ب ‌يب

ج

ج

د

د

ه

ه

و

و

ز

ز

ح

ح

ط

ط

ي

ي

يا

يا

ها

ها

ا

ا

ه

و

ب كد

ج  و

ج

د

د

ه

ه

و

و

ز

ز

ح

ح

ط

 ط

ي

ي

يا

يا

ها

ها

ا

ا

ب

ز

ح

ج يح

د ها

د

ه

ه

و

و

ز

ز

ح

ح

ط

ط

ي

ي

يا

يا

ها

ها

ا

ا

ب

ب

ج

ط

ي

د يب

د  كد

ه

ه

و

و

ز

ز

ح

ح

ط

ط

ي

ي

يا

يا

ها

ها

ا

ا

ب

ب

ج

ج

يا

يب

ه  و

ه  يح

و

و

ز

ز

ح

ح

ط

ط

ي

ي

يا

يا

ها

ها

ا

ا

ب

ب

ج

ج

د

د

يج

يد

و  ها

و  يب

ز

ز

ح

ح

ط

ط

ي

ي

يا

يا

ها

ها

ا

ا

ب

ب

ج

ج

د

د

ه

ه

يه

يو

و  كد

ز  و

ز

ح

ح

ط

ط

ي

ي

يا

يا

ها

ها

ا

ا

ب

ب

ج

ج

د

د

ح

ه

و

يز

يح

ز  يح

ح  ها

ح

ط

ط

ي

ي

يا

يا

ها

ها

ا

ا

ب

ب

ج

ج

د

د

ه

ح

و

و

ز

يط

ك

ح  يب

ح  كد

ط

ط

ي

ي

يا

يا

ها

ها

ا

ا

ب

ب

ج

ج

د

د

ه

ه

و

و

ز

ز

كا

كب

ط  و

ط  يح

ي

ي

يا

يا

ها

ها

ا

ا

ب

ب

ج

ج

د

د

ه

ه

و

و

ز

ز

ح

ح

كج

كد

ي ها

ي يب

يا

يا

ها

ها

ا

ا

ب

ب

ج

ج

د

د

ه

ه

و

و

ز

ز

ح

ح

ط

ط

كه

كو

ي  كد

يا   و

يا

ها

ها

ا

ا

ب

ب

ج

ج

د

د

ه

ه

و

و

ز

ز

ح

ح

ط

ط

ي

كز

كح

يا  يح

ها ها

ها

ا

ا

ب

ب

ج

ج

د

د

ه

ه

و

و

ز

ز

ح

ح

ط

ط

ي

ي

يا

كط

ل

ها يب

ها  كد

ا

ا

ب

ب

ج

ج

د

د

ه

ه

و

و

ز

ز

ح

ح

ط

ط

ي

ي

يا

يا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه 406 *»

جداول معرفة مواضع الشمس و ساعات الايام و الصبح و الشفق فی ايام السنة الجلالية

ايام

فروردين

موضع

شمس

نصف النهار نصف الليل صبح و شفق از نصف تا فجر از غروب

تا فجر

زوال ظل اقدام
ا

ب

ها        ا

ب

و       ها

ا

و      ها

ه      نط

ا      ك د       م

لط

ي       م

لح

د       ع
ج

د

ج

د

ب

ج

نح

نز

 

ك

لح

لز

لو

لد

د      ها
ه

و

د

ه

د

ه

نو

نح

كا له

لد

لا

كط

 

ج    جع

ز

ح

و

ز

و

ز

ند

نج

  لج

لب

كز

كه

 
ط

ي

ح

ط

ح

ط

نب

نا

 

کا

لا

ل

كج

كا

ج    جع
يا

يب

ي

يا

ط

ي

نا

ن

كب

 

ل

كح

كا

يح

ج   ف
يج

يد

يب

يج

يا

يب

مط

مح

 

 

كز

كو

يو

يد

 

ج     ع

يه

يو

يد

يه

يج

يد

مز

مو

  كه

كد

يب

ي

 

ج      ع

يز

يح

يو

يز

يه

يو

مه

مد

كد

كج

كج

كا

ح

ه

 
يط

ك

يح

يط

يز

يح

مج

مب

  ك

يط

ج

ا

ج     ها
كا

كب

ك

كا

يح

يط

مب

ما

  يط

يه

ي      ا

ط    نط

ج     ها

ب    جع

كج

كد

كب

كج

ك

كا

م

لط

 

كج

يز

يو

نز

نه

 
كه

كو

كد

كه

كب

كج

لح

لز

كد يد

يج

نب

ن

 
كز

كح

كو

كز

كد

كه

لو

له

  يب

يا

مح

مو

ب    جع
كط

ل

كح

ها    كط

كو

و     كز

لد

ه      لج

 

ا     كد

ي

د       ط

مد

ط    مب

 

ب    ف

 

 

 

 

ا: نوروز سلطاني. و: آمدن پرستوك.  و: نوروز خاصه. ح: حركت حشرات الارض. يب: خفاي سهيل به مغرب. يح: اول وقت فصد و مسهل. ك: نوروز خوارزمشاهي. كد: اول نيسان ماه رومي. كز: اول زيادتي آب‌ها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه 407 *»

 

ايام

ارديبهشت

موضع

شمس

نصف النهار نصف الليل صبح و شفق از نصف تا فجر از غروب

تا فجر

زوال ظل اقدام
ا

ب

ها      ل

ا         ا

و      كز

كز

ه      لج

لج

ا      كه د       ح

ح

ط      ما

ما

ب     ف

ب    ف

ج

د

ب

ج

كح

كج

لب

لب

 

 

ز

ز

لط

لط

 
ه

و

د

ه

كط

كط

لا

لا

كه

كو

و

ه

لز

لو

ب     ع
ز

ح

و

ز

ل

لا

ل

كط

  د

ج

لد

لب

 

ب     ع

ط

ي

ح

ط

لب

لج

كح

كز

  ب

ا

ل

كح

 
يا

يب

ي

يا

لج

لد

كز

كو

كو

كز

د        ا

نح

كح

كج

ب    ها
يج

يد

يب

يج

له

لو

كه

كد

  نح

نز

كج

كا

 
يه

يو

يد

يه

لو

لز

كد

كج

  نر

نو

كا

يط

ا      جع
يز

يح

يه

يو

لح

لط

كد

كا

كز

كح

نه

نج

يز

يد

 
يط

ك

يز

يح

م

ما

ك

يط

  نب

نا

يب

ي

ا      جع
كا

كب

يط

ك

مب

مج

يح

يز

 

كح

ن

مط

      ح

و

 
كج

كد

كا

كب

مد

مه

يو

يه

كط

 

مز

مو

ج

ا

ا      ف
كه

كو

كج

كد

مه

مه

يه

يه

  مو

مو

ا

ط        ا

 

ا     ف

كز

كح

كه

كو

مو

مو

يد

يد

  مه

مه

ح     نط

نط

 
كط

ل

كز

ا      كح

مو

و     مز

يد

ه      يح

كط

ا        ل

مه

ج     مج

نط

ج      نو

 

ا       ف

ط: روز عاشورا ظاهراً. يه: برآمدن عيوق. يو: هيجان خون. يز: غايت قوت بهار. كا: وزيدن بادهاي شرقي. كب: آخر ايام مطر. كد: اول ايار ماه رومي.

 

 

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه 408 *»

 

ايام

خورداد

موضع

شمس

نصف النهار نصف الليل صبح و شفق از نصف تا فجر از غروب

تا فجر

زوال ظل اقدام
ا

ب

ا      كط

ا        ل

و       مز

مح

ه      يج

يب

ا      ل ج     مج

مب

ح      نو

ند

ا        ع
ج

د

ب     ا

ب

مط

مط

يا

يا

 

ل

ما

ما

ند

نب

ا      ع
ه

و

ج

د

ن

ن

ي

ي

لا لط

لط

مط

مط

 

ا       ها

ز

ح

ه

و

نا

نا

ط

ط

  لح

لح

مز

مز

 
ط

ي

ز

ح

نب

نج

ح

ز

 

لا

لز

لو

مه

مج

 
يا

يب

ط

ي

 

نج

 

ز

لب له

له

مب

مب

 
يج

يد

ي

يا

ند و

 

  لد

 

م

 

ا      ها
يه

يو

يب

يج

 

ند

 

و

لب

لج

لد

لج

م

لط

 
يز

يح

يد

يه

نه ه   لب

 

لز

 

 
يط

ك

يو

يز

نه

نو

ه

د

 

لج

لب

لا

لز

له

ا        ها
كا

كب

يح

يط

    لد ل لد

 

 

 

كج

كد

ك

كا

 

نو

 

د

 

لد

 

ل

 

لد

 
كه

كو

كب

كج

نز

 

ج

 

له كج

 

لا

 

ا      ها
كز

كح

كد

كه

           
كط

ل

كو

ب     كز

 

و     نز

 

ه      ج

له

ا      لو

كج

ج     كو

لا

ح    كط

 

ا       ها

 

 

 

ج: آخر وزيدن باد بهاری. ز: اول گرما. يا: اول رياح بوارح يعني بادهاي گرم. يا: نقصان آب درختان. يز: اول نهي فصد و مسهل. يز: اول نقصان آب‌ها. يح:  امتزاج الفصلين. كه: اول حريزان ماه رومي. كو: اول جستن باد شمال. نفرين كردن موسي و در يك شبانه‌روز سيصد هزار نفر مردن در ماه حريزان بود و ماه نحسي است و موت در اين ماه بسيار است. «* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه 409 *»
ايام

تيرماه

موضع

شمس

نصف النهار نصف الليل صبح و شفق از نصف تا فجر از غروب

تا فجر

زوال ظل اقدام
ا

ب

ب    كح

كط

و       نز

 

ه      ج

 

ا        لز ج     كو

 

ح     كط

 

ا        ها
ج

د

ب     ل

ج        ا

     

 

     
ه

و

ب       ب      

لز

 

كو

 

كط

 

 

ز

ح

ج              د     لو كز ل

 

ا      ها
ط

ي

ه           و  

و       نز

 

ه       ج

 

 

 

كز

 

ل

 

 

يا

يب

      ز           ح        نو

 

       د

 

  كح لب

 

 

ا       ها

يج

يد

ط        ي      

لو

 

كح

 

لب

 
يه

ير

يا

يب

 

 

 

 

له

 

كط لج  
يز

يح

يج

يد

           

ا        ها

يط

ك

يه

يو

و       نو

نه

ه        د        ه  

 

كط       ل لج

له

 
كا

كب

يز

يح

ند و  

له

لا

لا

لز

لز

 

 

كج

كد

يط       ك  

ند

 

و

لد

 

لب

لب

لح

لح

 
كه

كو

كا

كب

       نج نج ز

ز

  لج

لج

          م

م

ا        ع
كز

كح

كب

كج

نب    نب ح       ح   لد        لد مب  
كط

ل

كد

ج      كه

نا

و       نا

ط

ه       ط

لد

ا       لج

له

ج      لو

مب

ح      مه

 

ا       ع

ا: روز حجامت است موافق حديث. د: اول چله تابستان. د: اطول نهار. ح: روز حجامت است موافق حديث. ي: اول جستن باد سموم. ك: آخر رياح بوارح. كه: اول تموز ماه رومي.

 

 

 

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه 410 *»

ايام

مرداد

موضع

شمس

نصف النهار نصف الليل صبح و شفق از نصف تا فجر از غروب

تا فجر

زوال ظل اقدام
ا

ب

ج     كو

كز

و       ن

مط

ه       ي

يا

ا      لج

لب

ج     لز

لط

ح      مز

ن

ا        ع
ج

د

     كح

كط

 

مط

 

يا

 

لب

لط

لط

 

ن

 

 

ه

و

ج      ل

د        ا

مح

مح

يب

يب

لا ما

ما

نج

نج

 

ا        ع

ز

ح

ب

ج

مز

مو

يج

يد

  مب

مج

نه

نز

ا      ف

 

ط

ي

د

ه

مو

مه

يد

يه

لا

ل

مج

مه

ح      نز

ط      ها

 
يا

يب

و

ز

مه

مد

يه

يو

 

ل

مه

مو

      ها

ب

 

ا       ف

يج

يد

ح

ط

مد

مج

يو

يز

كط

 

مز

مح

ج

ه

 

 

يه

يو

ي

يا

مج

مب

يز

يح

كط

كح

مح

ن

ه

ح

ا     جع
يز

يح

يب

يج

مب

ما

يح

يط

  ن

نا

ح

ي

 
يط

ك

يد

يد

ما

م

يط

ك

 

 

نا

نب

ي

يب

ا     جع
كا

كب

يه

يو

لط

لح

كا

كب

كح

كز

نج

نه

يد

يز

 
كج

كد

يز

يج

لح

لز

كب

كج

 

 

نه

نو

يز

يط

ب     ها
كه

كو

يط

ك

لو

لو

كد

كد

 

كز

نز

نز

كا

كا

 
كز

كح

كا

كب

له

لد

كه

كو

كو ج     نط

د      ها

كد

كو

ب      ع
كط

ل

كج

د     كد

لج

و     لب

كز

ه      كح

كو

ا      كه

        ا

د       ج

كح

ط      لا

 

ب      ع

ي: باد خنك دزده. يج: اول ايام باحوراء كه از آن استدلال بر زمستان كنند. يه: اول چله کوچک تابستان. ك: آخر ايام باحوراء. ك: باد خنك آشكارا. كا: آخر قوت گرما. كا: طلوع شعراي يماني. كو: اول آب ماه رومي. ل: آخر جستن سموم.

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه 411 *»

ايام

شهريور

موضع

شمس

نصف النهار نصف الليل صبح و شفق از نصف تا فجر از غروب

تا فجر

زوال ظل اقدام
ا

ب

د     كه

كو

و       لا

ل

ه      كط

ل

ا        له د       د

ه

ط     لج

له

ب      ع
ج

د

     كز

كح

ل

كط

ل

لا

 

كه

ه

و

له

لز

ب     ف
ه

و

كط

د       ل

كح

كز

لب

لج

كد ج

ط

م

مب

 

 

ز

ح

ه         ا

ب

كو

كه

لد

له

  ي

يا

مد

مو

ب     ف

ب    جع

ط

ي

ج

د

كه

كد

له

لو

كد

كج

يا

يج

مو

مط

 
يا

يب

ه

و

كج

كب

لز

لح

  يد

يه

نا

نح

ب    جع
يج

يد

ز

ح

كا

ك

لط

م

 

كج

يو

يز

نه

ط     نز

 

ج     ها

يه

يو

ط

ي

يط

يط

ما

ما

كب

 

يط

يط

ي      ها

ها

 
يز

يح

يا

يا

يج

يز

مب

مج

  ك

كا

ب

د

 

ج     ها

يط

ك

يب

يج

يو

يه

مد

مه

 

كب

كب

كج

و

ح

 

ج      ع

كا

كب

يد

يه

يد

يج

مو

مز

كا كه

كو

يا

يج

 

 

كج

كد

يو

يز

يب

يا

مح

مط

  كز

كج

يه

يز

ج       ع
كه

كو

يج

يط

يا

ي

مط

ن

  كح

كط

يز

يط

ج     ف
كز

كح

ك

كا

ط

ح

نا

نب

  ل

لا

كا

كج

 

ج    جع

كط

ل

كب

ه     كج

ز

و      و

نج

ند

 

ا      كا

لب

د     لج

كه

ي    كز

 

ج    جع

ا: اول طلوع سهيل در يمن. يه: هيجان زكام. يط: طلوع سهيل به حجاز. . كا: طلوع سهيل به شام. كب: امتزاج الفصلين كب: طلوع سهيل به فارس و كرمان. كه: آخر نهي مسهل. كو: طلوع سهيل به اصفهان. كز: اول ايلول ماه رومي. كح:‌ طلوع سهيل به طهران. ل: طلوع سهيل به خراسان.

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه 412 *»

ايام

مهر ماه

موضع

شمس

نصف النهار نصف الليل صبح و شفق از نصف تا فجر از غروب

تا فجر

زوال ظل اقدام
ا

ب

ه      كد

كه

و        ه

د

ه        نه

نو

ا       ك د       له

لو

ي     ل

لب

ج    جع
ج

د

     كو

كز

ج

ب

نز

نح

  لز

لح

لد

لو

د       ها
ه

و

كج

كط

ب

ا

نح

نط

  لح

لط

لو

لح

د        ع

 

ز

ح

ه        ل

و       ا

ا

ها

ه      نط

و       ها

 

ا       ك

لط

م

لح

م

د       ع

د       ع

ط

ي

ب

ج

و       ها

ه      نط

       ها

ا

  م

ما

م

مب

 

د      ف

يا

يب

د

ه

نح

نز

ب

ج

  مب

مج

مد

مو

 
يج

يد

و

ز

نو

نه

د

ه

  مد

مه

مح

ن

 

د     جع

يه

يو

ح

ط

ند

نج

و

ز

ا      ک مو

مز

نب

ند

د     جع
يز

يح

ي

يا

نب

نب

ح

ح

  مح

مح

نو

نو

 

ه       ها

يط

ك

يب

يج

نا

ن

ط

ي

 

 

مط

ن

ي     نح

يا      ها

 
كا

كب

يد

يه

مط

مح

يا

يب

 

ا       ك

نا

نب

ب

د

ه       ع

 

كج

كد

يو

يز

مز

مو

يح

يد

  نح

ند

و

ح

 

ه       ف

كه

كو

يج

يط

مه

مد

يه

يو

  نه

نو

ي

يب

 

ه       ف

كز

كح

ك

كا

مد

مج

يو

يز

  نو

نز

يب

يد

 

ه      جع

كط

ل

كب

و     كج

مب

ه      ما

يح

و    يط

 

ا      ك

نح

د      نط

يو

يا     يح

 

ه      جع

ا: شكستن گرما. ح: اول فصل خزان. كز: اول تشرين الاول رومی. كز: وزيدن باد شمال(صبا). كط: برآمدن نير الفکه.

 

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه 413 *»

ايام

آبان ماه

موضع

شمس

نصف النهار نصف الليل صبح و شفق از نصف تا فجر از غروب

تا فجر

زوال ظل اقدام
ا

ب

و      كد

كه

ه        م

لط

و      ك

كا

ا       ك

كا

ه       ها

ها

يا      ك

كا

و      ها
ج

د

     كو

كز

لح

لز

كب

كج

 

كا

ا

ب

کج

كه

 

و       ع

ه

و

كح

كط

لو

له

كد

كه

كب  

ج

كو

كح

 
ز

ح

و       ل

ز        ا

لد

لج

كو

كز

  د

ه

ل

لب

و     ف

و     ف

ط

ي

ب

ج

لب

لا

كح

كط

  و

ز

لد

لو

و     جع
يا

يب

د

ه

ل

كط

ل

لا

كب

كج

ح

ح

لح

لط

 

و     جع

يج

يد

و

ز

كح

كح

لب

لب

  ط

ط

ما

ما

 

 

يه

يو

ح

ط

كز

كو

لج

لد

  ي

يا

مج

مه

ز      ها
يز

يح

ي

يا

كه

كه

له

له

كج

كد

يا

يب

مو

مز

 

 

يط

ك

يب

يج

كد

كج

لو

لز

  يب

يج

مح

ن

ز        ع

 

كا

كب

يد

يه

کج

كب

لز

لح

  يب

يد

ن

نب

 

ز     ف

كج

كد

يو

يز

كا

کا

لط

لط

 

كد

يه

 

ند

ند

 

و     جع

كه

كو

يح

يط

ک

يط

م

ما

كه يه

يو

نه

نز

ح      ها
كز

كح

ك

كا

يط

يح

ما

مب

  يو

يز

نز

يا     نط

 

 

كط

ل

كب

ز      كج

يز

ه      يز

مج

و     مج

 

ا      كه

يح

ه      يح

يب      ا

يب      ا

ح       ع

ح       ع

 

 

ا: قطع سفر دريا. ج: برآمدن رأس الجوزا. ز: برآمدن نير واقع. ح: اول بريدن درخت. ط: نقصان آب‌ها. يج: نزول آب از اشجار. يح: غايت قوت خريف. يح: خفاي ماهيان در آب. يح: اول مد دريا. كو: رفتن پرستوك. كح: اول تشرين الآخر رومي. كح: وزيدن باد جنوب. كح: اول ايام مطر. كح: خروشيدن دريا.

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه 414 *»

ايام

آذر ماه

موضع

شمس

نصف النهار نصف الليل صبح و شفق از نصف تا فجر از غروب

تا فجر

زوال ظل اقدام
ا

ب

ز      كد

كه

ه     يو يه و      مد

مه

ا       كه

 

ه      يط

ك

يب    ج

ه

ح      ع
ج

د

     كو

كز

يد

يج

مو

مز

 

 

كا

كب

ز

ط

ح     ف
ه

و

كج

كط

يج

يب

مز

مح

كه

كو

  ط

ي

 
ز

ح

ز       ل

ح        ا

يب

يا

مح

مط

  كب

كج

ي

يب

ح     ف

ح    جع

ط

ي

ب

ج

يا

ي

مط

ن

  كج

كد

يب

يد

 
يا

يب

د

ه

ي

ط

ن

نا

كو

كز

  يد

يه

 
يج

يد

و

ز

ط

ح

نا

نب

  كد

كه

يه

يز

ط      ها

 

يه

ير

ح

ط

ح

ز

نب

نج

  كه

كو

يز

يط

 
يز

يح

ي

يا

 

ز

 

نج

   

كو

 

يط

 

ط      ها

يط

ك

يب

يج

و

 

ند

 

  كز

 

كا

 

ط      ع

 

كا

كب

يد

يه

و

ه

ند

نه

كز

كح

 

 

كا

كب

 

 

كج

كد

يو

يز

 

ه

 

نه

   

كز

 

كب

 

ط       ع

كه

كو

يح

يط

د

 

نو

 

  كج كد

کد

 
كز

كح

ك

كا

 

د

 

نو

   

كح

 

كد

 

 

كط

ل

كب

ح     كج

ج

ه     ج

نز

و      نز

 

ا      کح

كط

ه     كط

كو

يب   كو

 

ط       ع

ح: اول سرما.  يو: اول وزيدن باد شمال. يز: اول سقوط اوراق. كب: امتزاج الفصلين. كح: اول كانون الاول رومي.

 

 

 

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه 415 *»

 

ايام

دي ماه

موضع

شمس

نصف النهار نصف الليل صبح و شفق از نصف تا فجر از غروب

تا فجر

زوال ظل اقدام
ا

ب

ح     كد

كه

ه     ج و      نز

 

ا      كح

 

ه      كط

 

يب    كو

 

ط       ع

ط     ف

ج

د

     كو

كز

 

ج

 

نز

 

كح

 

كط

 

كو

 
ه

و

كح

كط

    كط

 

كح كه

 

 
ز

ح

ح       ل

ط        ا

 

ج

 

نز

      ط    جع

ط    جع

ط

ي

ب

ج

    کط کح  

که

 
يا

يب

ه

و

 

ج

 

نز

      ط     ف
يج

يد

ز

ح

 

ج

 

نز

كط

ل

كح

كز

كه

كد

 
يه

يو

ط

ي

د

 

نو

 

  كو

 

كب

 

ط      ع
يز

يح

يا

يب

 

د

 

نو

   

كو

 

كب

 
يط

ك

يج

يد

ه

 

نه

 

ل

لا

كه

كد

ك

يط

 
كا

كب

يه

يو

       

 

   
كج

كد

يز

يح

ه

و

نه

ند

  كد

كج

يط

يز

 
كه

كو

يط

ك

 

و

 

ند

لا  

كج

 

يز

ط     ها
كز

كح

كا

كب

و

ز

نح

نح

  كب

كب

يه

يه

 

 

كط

ل

كج

ط     كد

ح

ه       ح

نب

و     نب

 

ا       لا

كا

ه       كا

يج

يب   يج

 

ط      ها

ح: شب يلدا. ح: اول چله زمستان. يه: برآمدن منكب الفرس. كز: قوت سرما. كط: اول كانون الآخر رومي.

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه 416 *»

ايام

بهمن

موضع

شمس

نصف النهار نصف الليل صبح و شفق از نصف تا فجر از غروب

تا فجر

زوال ظل اقدام
ا

ب

ط     كه

كو

ه       ح

ط

و     نب

نا

ا      لب

 

ه      ك

يط

يب   يب

ي

ح    جع

 

ج

د

     كز

كح

ط

ي

نا

ن

  يط

يح

ي

ح

 
ه

و

كط

ط      ل

ي

يا

ن

مط

  يح

يز

ح

و

 
ز

ح

ي       ا

ب

يا

يب

مط

مح

لب يز

يو

و

د

ح    ف

 

ط

ي

ح

د

يج

يد

مز

مو

  يه

يد

ب

ها

 
يا

يب

ه

و

يد

يه

مو

مه

لب

لا

 

يد

يب    ها

يا     نط

ح     ع
يج

يد

ز

ح

يو

يز

مد

مج

  يح

يب

نز

نه

 
يه

يو

ط

ي

يح

يح

مب

مب

 

لا

يا

يا

نج

نج

ح      ها
يز

يح

يا

يب

يط

ك

ما

م

  ي

ط

نا

مط

ز     جع
يط

ك

يج

يد

ك

كا

 

لط

 

لا

ط

ح

مط

مز

ز      ف
كا

كب

يه

يو

كب

كج

لح

لز

ل ح

ز

مو

مد

 

ز       ع

كج

كد

يز

يح

كج

كد

لز

لو

  ز

و

مد

مب

 
كه

كو

يط

ك

كه

كه

له

له

 

ل

ه

ه

م

م

ز       ها
كز

كح

كا

كب

كو

كو

لد

لد

  د

د

لح

لح

 

 

كط

ل

كج

ي     كد

كز

ه      كح

لح

و     لب

ل

ا      كط

ج

ه       ب

لو

يا      لد

و     جع

و     جع

يا: نفس دزده زمين. يو:  غايت سختي سرما. يح: اول چله كوچك زمستان. كا: غايت قوت سرما. ل: اول شباط ماه رومي.

 

 

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه 417 *»

ايام

اسفندماه

موضع

شمس

نصف النهار نصف الليل صبح و شفق از نصف تا فجر از غروب

تا فجر

زوال ظل اقدام
ا

ب

ي     كه

كو

ه      كط

ل

و      لا

ل

ا      كح

 

ه      ج

ب

يا      لد

لب

و     جع

 

ج

د

     كز

كح

لا

لب

كط

كح

 

كح

ا

ه      ها

ل

كح

 
ه

و

كط

ي     ل

لج

لد

كز

كو

كز

 

ه      ها

د      نط

كز

كه

و      ف
ز

ح

يا       ا

ب

له

لو

كه

كد

 

 

نح

نز

كج

كا

و       ع
ط

ي

ج

د

لز

لح

كج

كب

 

كز

نو

نه

يط

يز

 

و      ها

يا

يب

ه

و

لط

لط

كا

كا

كو

کو

 

نه

يو

يو

 
يج

يد

ز

ح

م

ما

ك

يط

كو

كه

ند

ند

يد

يج

ه      جع
يه

يو

ط

ي

مب

مج

يح

يز

که

که

نج

نب

يا

ط

 

ه      ف

يز

يح

يا

يب

مج

مد

يز

يو

كه

كد

 

نب

ط

ح

 

ف

يط

ك

يج

يد

مه

مو

يه

يد

 

کد

نا

ن

و

د

 

ه        ع

كا

كب

يه

يو

مز

مح

يج

يب

 

كد

مط

مح

ب

يا      ها

 
كج

كد

يز

يح

مط

ن

يا

ي

كج مح

مز

ي     نط

نز

ه       ها
كه

كو

يط

ك

ن

نا

ي

ط

كج

كب

 

مز

نز

نو

 

د     جع

كز

كح

كا

كب

نب

نح

ح

ز

  مو

مه

ند

نب

 

 

كط

ل

كج

يا     كد

ند

ه       نه

و

و       ه

 

ا      كب

مد

د      مج

ن

ي     مح

د     جع

د      ف

ه: شكستن سرما. و: جمره اول زمين گرم شود. يج: سقوط جمره دويم. ك: سقوط جمره سيم. كا: امتزاج الفصلين. كه: اول ايام بردالعجوز هفت روز است. كط: اول آذرماه رومي.

 

 

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه 418 *»

 

موضع شمس

ج            ط

ساعت مطالعش

ه        مد

ايام خمسه موضع شمس نصف النهار نصف الليل صبح و شفق از نصف تا فجر از  غروب تا  فجر زوال ظل اقدام
ساعت مطلوب

ج              ها

جمع دو ساعت

ح              (ط)مد

ا

ب

يا     کو

كز

ه       نه

نو

و      ه

د

ا     كب

كا

د      مج

مج

ي      مح

مز

د        ف
طالع

د             يح

غارب

ي            يح

ج

د

كح

كط

نز

نح

ح

ب

كا

كا

مب

ما

مه

مج

 

د        ع

طالع نصف النهار

و                لز

اضافه بر مطالع طالع

يه               كج

ه

و

يا     ل

ها      ا

نط

و       ها

ا

و      ها

كا

ا      ك

م

د        م

ما

ي        م

 

د        ع

 

 

رابع

ز             مد

عاشر

ا                مد

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه 419 *»

 

به جهت استخراج زايچه طالع در هر برج كه خواهند درجه شمس را از جداول سابقه معين كنند پس در جدول آتي در آن برج و در آن درجه تقويس كنند و آن ساعت و دقيقه كه در ملتقاست بردارند پس طالع هر برج و هر درجه كه مقصود باشد پيدا كنند و در ملتقاي برج و درجه ساعت و دقيقه را برگيرند اگر برج مطلوب پيش از موضع شمس باشد بيست و چهار ساعت بر آن بيفزايند و الا به حال خود گذارند و با ساعت و دقيقه اول تفاضل گيرند آنچه باقي ماند آن‌قدر ساعت و دقيقه كه از روز گذشت طالع آن برج و آن درجه باشد به ارض كرمان و نظير آن غارب باشد بعد از جدول سابق نصف النهار جزو طالع گيرند اضافه بر ساعت مطالع طالع كنند حاصل مطالع رابع باشد و نظيرش عاشر و چون نصف النهار جزو طالع را ثلث  كنند و آن ثلث را بر مطالع طالع افزايند حاصل مطالع ثاني باشد و نظيرش ثامن است و بر مطالع ثاني افزايند مطالع ثالث شود و نظيرش تاسع شود و بعد نصف النهار جزو رابع گيرند و ثلث كنند چون بر رابع افزايند مطالع خامس باشد و نظيرش حادي‌عشر و چون بر مطالع خامس افزايند مطالع سادس به عمل آيد و نظيرش ثاني‌عشر و اين جدول از تسهيلات حقير كريم بن ابراهيم است و طرفه و بديع است.

ثلث نصف النهار

ب             يا

جمع  طالع با مطالع

ي                 يه

ثاني

ه                يو

ثامن

يا              يو

اضافه ثلث بر مطالع ثاني

يج                ز

ثالث

ز                يد

تاسع

ها               يد

رابع نصف النهار

ه               كج

ثلثش

ا               مز

بر مطالع رابع افزوديم

يز                ي

خامس

ح                ز

نظيرش حادي‌عشر

ب              ز

ثلث را بر مطالع خامس افزوديم

يح              ز

سادس

ط               ز

نظيرش ثانی‌عشر

ج                   ها

 

 

 

 

 

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه 420 *»

 

طلوع برج و ساعاتش به ارض خطه كرمان صيا اكو ای الح بطب حجبيح دزبك هو بيح
  ها ا ب ج د ه و ز ح ط ي يا
ا

ب

ها   ج

ه

ا   كط

ل

ج   ح

يا

ه    ط

يج

ز   كو

لا

ط  مز

نب

يب  ه

ط

يدكب

كز

يو مج

مح

يط   ا

ه

كا  ها

ج

كب لز

م

ج

د

ح

يا

له

لح

يه

يط

يز

كب

لو

ما

ط  نو

ي   ا

يد

يط

لا

لو

نب

يو  نو

ي

يد

ز

يا

مج

مو

ه

و

يد

يز

ما

مد

كج

كو

كو

لا

مو

ن

ه

ي

كج

كز

ما

مه

يز  ب

ز

يح

كب

يد

يح

مط

نب

ز

ح

يط

كب

مز

ن

ل

لد

لو

م

ز   نه

ح   ها

يه

يط

لب

لو

ن

يد  نه

يا

يو

كز

لا

كا

كه

نه

كب‌نح

ط

ي

كح

كح

نح

نز

لح

مب

مد

مط

د

ط

كد

كط

مج

مو

يه  ها

د

كا

كه

له

لط

كح

لا

كج   ا

د

يا

يب

لا

لج

ا   نط

ب  ج

مو

ن

نج

ه   يح

يد

يح

لج

لح

ن

نه

ط

يد

ل

لد

مد

مح

له

لز

ز

ي

يج

يد

لو

لط

و

ط

نج

ج   نز

و   ب

ز

كج

كح

مب

مز

يب‌نط

يج   د

يط

كج

لط

مد

نب‌

يط نو

ما

مو

يب

يه

يه

يو

يب

مه

يج

يو

د     ا

ه

يب

يو

لب

لز

نب

ي  نو

ح

يج

كح

لب

مح

نج

کج ها

د

مح

نا

يح

كا

يز

يح

مح

نا

يط

كج

ط

يج

كا

كو

ما

مو

يا    ا

ه

يح

كب

لز

مب

يز مح

يح ب

ح

يب

نج

كا  نح

كد

كز

يط

ك

مج

نو

كز

كط

يز

كا

ل

له

نا

ح   نو

ي

يد

كز

لا

مو

نا

ز

يا

يه

يط

كب  ا

ه

ل

لب

كا

كب

ه   نط

ا   ب

لج

لو

كو

ل

لط

مد

ط  ها

ه

يز

كد

لو

مج

يه  نو

يو  ها

يو

ي

كج

كز

ز

يا

له

يح

كج

كد

ه

ح

لط

مج

لد

لح

مط

نج

ي

يه

كح

لج

مو

ن

ه

ي

كد

كط

لا

له

يج

يو

ما

مد

كه

كو

يا

يد

مو

ن

مج

مز

و  مح

ز   ج

يط

كد

لز

ما

نه

يج نط

يه

يط

لد

لح

لط

مب

يط

كب

مو

مط

كز

كح

يز

ك

نج

نز

نا

نه

ح

يب

كط

لج

مو

نا

يد  د

ح

كد

كط

مج

مز

مو

مط

كه

کح

نب

نه

كط

ل

كج

ا    كو

ج   ا

ج   د

ه   ها

ه    د

يز

د   كد

لح

ط‌ مب

يا   نه

يب ها

يج

يد يح

لد

يو  لح

نا

يح  نو

نج

ک  نو

لا

کب‌لد

کج نح

كد  ها

هو العالم

از حمل ها الف ز ثور نشان              ب ز جوزا و جيم از سرطان

از اسد دال دان و سنبله ه                 و ز ميزان شناس و عقرب ز

قوس ح ط نشان جدي نهاد                      دلو ي يا الف به ماهي داد

ها:حمل. ا: ثور. ب: جوزا. ج: سرطان. د: اسد. ه: سنبله. و: ميزان. ز: عقرب. ح: قوس. ط: جدي. ي: دلو. يا: حوت

 

 

 

 

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه 421 *»

 

مدخل ادرار السنين
الادرار التي تطرح السني غير الكبيسة ب 30 60 90 120 150 180 السني الكبيسة بسم الله الرحمن الرحيم

تطرح من السنين التامة ما يمكن ان‌يطرح من جدول اعداد الطرح ثم يؤخذ تضاعيف الثلاثين من الاعلي و الباقي من احد الطرفين فالملتقي مدخل السنة ثم يؤخذ اليوم من الجدول الاسفل و ايام الشهور من احد الطرفين فالملتقي اليوم المطلوب. (و هذا بحساب العدد و ربما يخالف الرؤية بقليل بيوم او بيومين. خ)

0210 1680 25 17 9 1 ه ج ا و د ب ز        
0420 1890         ب ز ه ج ا و د 2 10 18 26
0630 2100 27 19 11 3 ز ه ج ا و د ب     24  
0840 2310 28 20 12 4 د ب ز ه ج ا و        
1050 2520     16 8 ا و د ب ز ه ج 5 13 21 29
1260 2730 30 22 14 6 و د ب ز ه ج ا        
1470 2940   23     ج ا و د ب ز ه 7 15    
محرم شوال صفر رجب ذيحجه ربيع 1 مدخل ايام الشهور رمضان ربيع 2 جمادي الاولي شعبان جمادي 2 ذيقعده
1 8 15 22 29   6 13 20 27   5 12 19 26 ه  و ز ا ب ج د   3 10 17 24   2 9 16 23   4 11 18 25   7 14 21 28
2 9 16 23 30   7 14 21 28   6 13 20 27 و ز ا ب ج د ه   4 11 18 25   3 10 17 24   5 12 19 26 1 8 15 22 29
3 10 17 24   1 8 15 22 29   7 14 21 28 ز ا ب ج د ه و   5 12 19 26   4 11 18 25   6 13 20 27 2 9 16 23 30
4 11 18 25   2 9 16 23 30 1 8 15 22 29 ا ب ج د ه و ز   6 13 20 27   5 12 19 26   7 14 21 28 3 10 17 24  
5 12 19 26   3 10 17 24   2 9 16 23 30 ب ج د ه و ز ا   7 14 21 28   6 13 20 27 1 8 15 22 29 4 11 18 25  
6 13 20 27   4 11 18 25   3 10 17 24   ج د ه و ز ا ب 1 8 15 22 29   7 14 21 28 2 9 16 23 30 5 12 19 26  
7 14 21 28   5 12 19 26   4 11 18 25   د ه و ز ا ب ج 2 9 16 23 30 1 8 15 22 29 3 10 17 24   6 13 20 27  

 

 

 

«* مکارم الابرار فارسی جلد ۱۵ صفحه 422 *»

بسم الله الرحمن الرحيم

قاعده تعيين طالع تقريبي است. معين کند ساعات نهار را يا ساعات ليل را و در پانزده ضرب کند و اگر دقايقي باشد هر چهار را يک گيرند و اضافه بر آن مجموع کنند قوس ليل يا نهار حاصل شود حاصل بر دوازده قسمت کند خارج را ضبط کند که اجزاء ساعت معوجه باشد بعد نظر کند که شمس در چه برج و چه درجه است اگر ساعات نهار منظور بوده و نظير آن را اگر ساعات شب بوده بعد ساعت مطلوب را در آن خارج ضرب کند و حاصل را گرفته اگر شمس در اول درجه برجي است سي درجه به آن برج دهد و سي درجه به برج ثاني و هکذا تا کمتر از سي بماند همان‌قدر درجه به برج بعد دهد همان طالع باشد و اگر کمتر از سي باشد همان‌قدر از برج موضع شمس بشمرد همان طالع باشد و همچنين عمل کند در برج نظير شمس در طالع شب و اگر شمس در اول برج نباشد سي درجه به برج بعد دهد و هکذا تا به هر جا منتهي شود و اگر کمتر از سي باشد همان را به برج بعد دهد برج و درجه طالع باشد و قاعده آساني است بعد نظير طالع سابع باشد و چون نصف قوس را ثلث کند و به هر ثلثي همان عمل کند ساير بيوت عِلوي حاصل شود و اگر قوس الليل را ثلث کند به هر ثلثي ساير بيوت تحتي حاصل شود.

[1] در باقی جداول که به سرخی نوشته شده. خ

[2] «ر» علامت نهار و «ل» علامت ليل است.

[3] «ا» يکشنبه، «ب» دوشنبه، «ج» سه‌شنبه، «د» چهارشنبه، «ه» پنجشنبه، «و» جمعه، «ز» شنبه.