14

مرحوم سید کاظم رشتی اعلی الله مقامه:
چون نماز اعظم ارکان دین است و اَقوای اعمال مسلمین که به قبولش سایر اعمال مقبولْ و عدم قبولش کل اعمال مردود… پس صرف همت در تصحیح و تنقیح آن از جمله لوازم، و کمال توجه به قلب در آن واجب و متحتم.