13

کفایة المسائل:
مستحب است مداومت کردن بر بجا آوردن نافله‌های شبانه‌روزی؛ چراکه آن‌ها رفع می‌کند نقصان‌هایی را که در نمازهای واجبی واقع شده.