12

سرور گرامی حفظه‌الله خطاب به متعلمین:
موسیقی روح انسان را کدر می‌کند و می‌میراند. دیدن بعضی مناظر روح انسان را کدر می‌کند، قلب را خشن و سخت می‌کند. نباید چیزهایی که دیگران می‌بینند شما ببینید یا دل ببندید و بنشینید و وقت خود را بگذرانید