08-07 مکارم الابرار جلد هشتم ـ دستور علم و عمل ـ مقابله

دستور علم و عمل

 

از تصنیفات عالم ربانی و حکیم صمدانی

مرحوم آقای حاج محمد کریم کرمانی اعلی الله مقامه

 

 

«* مکارم الابرار فارسي جلد 8 صفحه 506 *»

بسم الله الرحمن الرحيم

پنجاه سال زحمت کشيدم و خلاصه زحمتم دو کلمه شده است که علامت حيوان اکل و جماع است و علامت انسان علم و عمل است ولکن علم‌ها را نهايتي نيست و همچنين عمل را نهايتي نيست و کلمه دوم آنست که قطب جميع علوم را يافتم و هرکس آن قطب را داشته باشد اعمالش صحيح خواهد بود و به جميع علوم خواهد رسيد و آن معرفت شخص کامل است و همچنين قطب جميع اعمال را يافتم و هرکس آن را داشته باشد اعمالش صحيح خواهد بود و به جميع اعمال خواهد رسيد و آن محبت کامل است وقتي که شخص محبت به کامل داشته باشد خورده خورده خود را به اعمال محبوب خود آراسته مي‌کند و به هرچه رضاي محبوب است عمل مي‌نمايد و از هرچه محبوب او کراهت دارد خورده خورده دوري مي‌کند اگر احياناً هم مکروهي يا حرامي که خلاف رضاي محبوب است از او سر مي‌زند نادم شده توبه مي‌نمايد شب و روز هم در فکر است که به رضاي محبوب عمل نمايد و همچنين دوستان محبوبش را دوست مي‌دارد و با آنها به طريق صداقت و دوستي حرکت و عمل مي‌نمايد پس جميع کردارش با دوستان محبوب بر وفق شرع و رضاي محبوب مي‌شود و همچنين از دشمنان محبوبش اعراض و تبري مي‌نمايد و از دشمنان دوستان محبوب هم تبري و اعراض مي‌نمايد و اگر با دوستان محبوبش عملي نمايد نادم شده تدارک نموده توبه مي‌نمايد.