03-03 رسائل فارسی جلد سوم – رساله توضيح – مقابله

 

توضيـح

 

از مصنفات:

عالم ربانی و حکیم صمدانی

مرحوم آقای حاج محمد باقر شریف طباطبایی

اعلی‌الله مقامه

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 126 *»

بسم اللّٰه الرّحمن الرّحیم

حمد خداوندی راست که نقصانی در حجت او نیست، و درود مر حجت‌های او راست که به طوری ‏که او خواست زیستند و لایسبقونه بالقول و هم بامره یعملون، لاسیما افضل و اکرم ایشان محمّد بن عبداللّه؟ص؟ که ماضلّ صاحبکم و ماغویٰ و ماینطق عن الهویٰ ان هو الّا وحی یوحیٰ، و دوری از رحمت او دوران را سزاست که تابع ایشان نشده و اتّخذوا الٰههم هویٰ.

و بعـد؛ چنین گوید بنده خاسر محمدباقر که در این اوان محنت‌اقتران نوشته‏ای رسید از بعضی از برادران ایمانی سرکار عمدة الاعاظم و الاعیان نصراللّه خان خزل نصره اللّه علی من خذله من اعوان الشیطان، و در ضمن آن اظهار تحیری کرده بود از دیدن بعضی از مطالب در مطلب نهم از جلد چهارم از کتاب مستطاب «ارشـاد» و عباراتی چند از رساله مبارکه «هدایةالصبیان» و بعضی عبارات از

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 127 *»

بعضی از رسائل این حقیر باقصور و تقصیر، و در تطبیق جمله آنها از این حقیر سؤالی نموده بود و اصرار و الحاحی در آن کرده بود؛ و چون عبارات منقوله هریک در موضع آن مضبوط بود، به جهت ملاحظه اختصار و اشتغال، ایراد ننمود و اکتفا نمودم به ذکر مطالبی چند که رفع تحیر ایشان و سایر طالبان حق بشود ان‌شاءاللّه تعالی فانه یضلّ من یشاء و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. پس در ضمن مقدماتی چند به طور اختصار آن مطالب عرض می‏شود، و مناسب است که این رساله را مسمّیٰ به «توضیـح» کنم چرا که رساله ایضاح و رساله موضحی در این باب سابقاً نوشته بودم و سرکار سائل تطبیق مطلب آنها را خواسته بودند.

مقدمه اول: که در آن توضیح و تصریح است به طوری ‏که هیچ تقلیدی و ندانستنی در آن نیست و غیرمستضعفین را در دین خود بابصیرت می‏کند، این است که معقول و منقول نیست که دینی را که خداوند عالم جلّ‏شأنه از خلق خود خواسته آن را از خلق پنهان دارد، و با اینکه پنهان داشته از ایشان خواسته

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 128 *»

باشد. و چون پنهان بوده و ندانسته‏اند و به مقتضای آن عمل نکرده‏اند مؤاخذه کند که چرا عمل نکردید به آنچه من از شما پنهان کرده بودم. پس متذکر باشید که دین خداوند عالم جلّ‏شأنه باید دینی باشد واضح و آشکار.

مقدمه دویّم: که در آن توضیح و تصریح است و هیچ تقلیدی و نادانیی در آن نیست این است که معقول و منقول اهل دین این است که جمیع مسائل دینیه را که خداوند عالم جلّ‏شأنه از خلق خواسته به واسطه پیغمبران خود به خلق رسانیده، و به غیر از پیغمبران کسی خبر از مسائل و احکام الهی ندارد مگر به واسطه پیغمبران؟عهم؟. و بسی واضح است که دین اسلام به واسطه پیغمبر آخرالزمان؟ص؟ باید به خلق برسد، و بعد از آن بزرگوار به واسطه خلفاء و اوصیاء او؟عهم؟، و بعد از ایشان به واسطه حاملان و راویان. و در هر مرتبه و در هر طبقه‌ای، ابتدای تعلیم مسائل و احکام از جانب خداست، و بعد از تعلیم الهی و تعریف او، بر خلق لازم است تعلّم و تصدیق و اذعان و عمل به مقتضای آن.

پس

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 129 *»

متذکر باشید که هر امری که به واسطه پیغمبر؟ص؟ و به واسطه ائمه طاهرین؟عهم؟ و به واسطه حاملان و راویان از ایشان به شما نرسیده، از جانب خداوند عالم جلّ‏شأنه نیست، و چیزی که از جانب او نیست ضلالت و گمراهی است و ماذا بعد الحق الّا الضلال.

مقدمه سیّوم: این است که باید متذکر باشید که در کتاب خداوند عالم جلّ‏شأنه و در سنت پیغمبر؟ص؟ و در احادیث ائمه طاهرین؟عهم؟محکماتی چند و متشابهاتی چند هست، که از روی اراده و عمد بدون غفلت هردو قسم را فرموده‏اند نه از روی جهل و غفلت، چنان‌که فرموده هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هنّ امّ‌الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله و مایعلم تأویله الّا اللّه و الراسخون فی العلم یقولون آمنّا به کلّ من عند ربنا و مایذّکّر الّا اولواالالباب ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب. و چنان‌که فرموده و ماارسلنا من

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 130 *»

قبلک من رسول و لا نبی الّا اذا تمنّی القی الشیطان فی امنیّته فینسخ اللّه ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللّه آیاته و اللّه علیم حکیم لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض و القاسیة قلوبهم و ان الظالمین لفی شقاق بعید و لیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک فیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم و ان اللّه لهادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم و لایزال الذین کفروا فی مریة منه حتی تأتیهم الساعة بغتةً او یأتیهم عذاب یوم عقیم.

حاصل معنی این آیات آنکه می‏فرماید: خداست آن‌کسی که فرو فرستاد بر تو قرآن را بعضی از آن آیات محکماتی است که آنها اصل کتاب و مراد خداست، و بعضی دیگر از آن آیاتی است متشابه. پس آن کسانی که در دل میل به باطل دارند تابع می‏شوند آن آیات متشابهه را به جهت طلب فساد و فتنه و به بهانه آنکه این فساد را از کتاب خدا فهمیده‏ایم، و حال آنکه معنی آن آیات متشابهه را نمی‏داند کسی مگر خدا و راسخان در علم، می‏گویند ایمان داریم به تمام قرآن و کل آن از نزد پروردگار ما است، و متذکر نمی‏شوند مگر صاحبان

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 131 *»

عقل که می‌گويند ای پروردگار ما میل مده دل‌های ما را به باطل که بهانه خود قرار دهیم آیات متشابهه را که مراد تو از آنها معلوم نبود، بعد از آنکه ما را هدایت کردی به آیات محکمات که اصل کتاب و مراد تو از آنها معلوم بود، و ببخشا بر ما از نزد خود رحمت هدایت خود را، به درستی ‏که تویی بخشاینده و بس.

و در فقرات آیات بعد می‏فرماید که: نفرستادیم ما پیش از تو رسولی و نبیّی و محدَّثی را مگر آنکه چون دعوت کردند القاء کرد شیطان در دعوت ایشان شیطنت خود را، پس باطل می‏کند خدا آنچه را که شیطان القاء کرده پس محکم می‏کند آیات خود را از برای مؤمنین، و خداست دانا و حکیم که محکم می‏کند آیات خود را از برای مؤمنین و خذلان می‏کند منافقین را که از محکمات آیات اعراض کنند، و آیات متشابهه را بر حسب میل خود معنی کنند و آنها را بهانه خود قرار دهند در نفاق و فساد خود. و خداوند عالم جلّ‏شأنه تعمد کرده در این امر که آیات محکمات را از برای مؤمنین قرار داده، و شیطان را مهلت داده تا القاء کند در آیات متشابهه شیطنت خود را، تا بگرداند آنچه را که شیطان القاء کرده آزمایش از برای کسانی که

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 132 *»

در دل‌های ایشان مرض و میل به باطل است و قساوت دارد دل‌های ایشان از قبول‏کردن حق. و به درستی ‏که این جماعت ظالمین در شقاقی بعیدند و دورند از اهل حق، و ایشان را جدا کرد خدا از اهل حق تا بدانند کسانی که خداوند ایشان را دانا کرده که اصل مراد خداوند آنها است که در محکمات آیات است، و می‏دانند که مراد از متشابهات، مخالفت با مراد از محکمات ندارد و کل آنها از نزد خدای واحد است و اختلافی در آنها نیست و کل آنها از نزد پرورنده تو است، پس ایمان می‏آورند به او پس خاضع و خاشع می‏شود دل‌های ایشان از برای او، و به درستی که خدا هدایت‏کننده است کسانی را که ایمان آورده‏اند به سوی راه راست، نه کسانی را که میل به باطل دارند پس آنها را گمراه خواهد کرد. پس چون میل به باطل کردند آنها را میل به باطل داد چنان‌که فرموده فلما زاغوا ازاغ اللّه قلوبهم. و همیشه کسانی که کافر شدند و میل به باطل کردند در شکّند در امر حق تا آنکه بیاید ایشان را ساعت انتقام بغتةً بلامهلت، یا بیاید ایشان را عذاب روز عقیم. و ممکن است که مراد از ساعت انتقام، ساعت

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 133 *»

ظهور امام عجل‌اللّه‌فرجه باشد، و مراد از روز عقیم روز قیامت باشد که عقیم است و امر تازه‏ای در آن احداث نشود و چیز تازه‏ای در آن تولد نکند، و وجدوا ما عملوا حاضرا.

باری، مرادم از ذکر این مقدمه و ایراد این آیات شریفه و ترجمه آنها این بود که طالبان حق قدری بابصیرت شوند و بدانند که آیات محکمات همیشه هست مثل آنکه آیات متشابهات همیشه هست، و همیشه مؤمنان متمسک می‏شوند به آیات محکمات و همیشه منافقان مستمسک می‏شوند به آیات متشابهات، و همیشه اهل حق دعوت می‏کنند به آیات محکمات و همیشه اهل باطل در دعوت اهل حق القاء شیطنت می‏کنند، و آیات متشابهات را در مقابل محکمات می‏خوانند. و نه این است که آیات در یک‏وقتی محکم و متشابه داشت، و نه این است که یک‏وقتی خداوند جلّ‏شأنه منسوخ کرد القای شیطان را و محکم کرد آیات خود را، بلکه همیشه منسوخ می‏کند القای شیطان را و همیشه شیطان القاء می‏کند شیطنت خود را، و همیشه خداوند مهلت می‏دهد شیطان و اولیای او را تا جدا

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 134 *»

شوند از حزب خدا و اولیای او. لیمیز اللّه الخبیث من الطیّب و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعاً فیجعله فی جهنم.

و سبب این‏گونه مهلت‌ها و آزمایش‌ها و فرستادن آیات محکمات و آیات متشابهات را اگر بخواهید بدانید در مقدمه آینده قدری فکر کنید تا بر بصیرت شوید ان‏شاءاللّه.

مقدمه چهارم: چون در احوال اغلب اهل روزگار تفکر کنید خواهید یافت که اهل هر دین و هر مذهب، در دین و مذهب خود به اقتضای عادت و طبیعت خود ساکنند، و اعتنائی به رسوم و عادات و عبادات خود دارند و اعتنائی به رسوم و عادات و عبادات اهل دین و مذهبی دیگر ندارند، و وحشت دارند از رسوم و عادات و عبادات اهل غير دین و مذهب خود و انس دارند به رسوم و قواعد و عادات و عبادات خود، به طوری ‏که اغلب اهل روزگار نه در اُنس‌های خود دلیلی دارند و نه در وحشت‌های خود دلیلی دارند، به جز سکون و اطمینان در رسوم و قواعد خود و وحشت و اضطراب از رسوم و قواعد غیر خود. مانند آنکه اغلب طباع انس دارند به زندگان و دلیلی در انس خود

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 135 *»

ندارند، و وحشت دارند از مردگان و دلیلی در وحشت خود ندارند. و حالت این جماعت را خداوند عالم جلّ‏شأنه حکایت کرده و فرموده که می‏گویند انا وجدنا آباءنا علی امة و انا علی آثارهم مقتدون و انا وجدنا آباءنا علی امة و انا علی آثارهم مهتدون.

پس چون حالت مردم چنین است خداوند عالم جلّ‏شأنه حتم فرموده در حکمت خود که جدا کند کسانی را که با دلیل و برهان الهی ایمان می‏آورند از کسانی‏که بی‏دلیل و برهان تابع و مقلد آباء خودند. از این جهت امتحان می‏کند خلق را از برای جداکردن مؤمن از غیرمؤمن به اقامه دلیل و برهان در هر طبقه‏ای از طبقات خلق و در هر دایره‏ای از دواير، چرا که چون در طبقه اول فرضاً با دلیل و برهان ایمان آوردند، اولادی که در طبقه دویم واقع می‏شوند و از اول طفولیت تا بعد به تربیت پدران بزرگ می‏شوند، البته انس دارند به گفتار و کردار و رفتار پدران خود و وحشت دارند از خلاف آنها. پس در طبقه دویم باید آزمود اولاد را که آیا دین ایشان محض پیروی پدران است یا آنکه به جهت دلیل و برهان الهی است؟ پس چون

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 136 *»

خداوند عالم جلّ‏شأنه آزمود اولاد را، پس بعضی از ایشان که واقعاً طالب راه نجات خودند هرچه دلیل الهی اقتضا کرد می‏کنند، و بعضی دیگر که به محض حمیت و عصبیت تابع آباء خودند اعتنائی به دلیل الهی نکنند و به تقلید خود باقی بمانند. و همچنین چون در طبقه دویم خداوند عالم جلّ‏شأنه آزمود ایشان را و جدا کرد مؤمن را از غیرمؤمن، باز حالت اولاد مؤمنین در طبقه سوّم به طوری است که عرض شد. پس باز امتحانی دیگر می‏کند خداوند لیمیز اللّه الخبیث من الطیّب و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعاً فیجعله فی جهنم.

و بر همین نسقی که یافتید در هر طبقه‏ای امتحانی باید باشد از برای جداکردن خبیث از طیّب. و از این است که خداوند عالم جلّ‏شأنه فرموده أحسب الناس ان‏یترکوا ان‏یقولوا آمنّا و هم لایفتنون و لقدفتنّـا الذین من قبلهم فلیعلمنّ اللّه الذین صدقوا و لیعلمنّ الکاذبین و حاصل معنی آنکه آیا گمان کردند مردم اینکه واگذارده شوند به همین‏که بگویند ما ایمان آوردیم و ایشان آزموده نشوند که راست می‏گویند و صادقند در

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 137 *»

گفته خود یا دروغگویند؟ و حال آنکه آزمودیم کسانی که پیش از ایشان بودند و راستگو را از دروغگو جدا کردیم، پس البته باید جدا کند خدا و بداند کسانی را که در ایمان خود صادقند و البته باید جدا کند دروغگویان را. پس از این جهت امتحان الهی در هر طبقه‏ای از طبقات خلق برپا بوده و خواهد بود از برای جداکردن خبیث از طیّب. و از این جهت خداوند عالم جلّ‏شأنه مسلمانان را امتحان کرد بعد از رحلت پیغمبر؟ص؟ و جدا کرد صادقان را از کاذبان به وجود حضرت امیرالمؤمنین صلوات‌اللّه‌علیه، پس سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و امثال ایشان جدا شدند از سایر مردم و معلوم شد که ایشان صادق بودند در ایمان به خدا و رسول؟ص؟ و سایرین منافق بودند و در ادعای ایمان به خدا و رسول او؟ص؟ کاذب. و بر همین نسق در دايره کسانی که ایمان آوردند به خدا و رسول و وصی او؟عهما؟، باز چون اولاد ایشان به حسب عادت اغلب اهل روزگار جاری شدند، خداوند عالم جلّ‏

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 138 *»

شأنه امتحان کرد ایشان را به امام حسن؟ع؟ پس هرکس مطیع و منقاد او شد معلوم شد که در ایمان به سابقین صادق بود، و هرکس تخلف کرد معلوم شد که در ادعای ایمان به سابقین کاذب است. و همچنین در میان جماعتی که به حضرت امام‏حسن؟ع؟ ایمان آوردند و اولادی از ایشان به عمل آمد و از روی تقلید جاری شدند، خداوند عالم جلّ‏شأنه آزمود ایشان را به حضرت امام حسین؟ع؟، پس هرکس مطیع آن حضرت شد معلوم شد که در ایمان به سابقین صادق است و هرکس تخلف کرد مانند کسانی که خود را بستند به زید پسر امام حسن؟ع؟ کاذب است در ایمان به سابقین؟عهم؟. و همچنین چون در این دائره باز بنای تقلید شد، خداوند عالم جلّ‏شأنه امتحان کرد ایشان را به حضرت سجاد؟ع؟ پس هرکس اطاعت کرد او را معلوم شد که در ایمان به سابقین صادق است، و هرکس تخلف کرد مانند کسانی که خود را بستند به محمد بن حنفیه معلوم شد که کاذب است در ادعای ایمان به سابقین؟عهم؟. و بر همین نسق در هر دايره‏ای

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 139 *»

همین‏که بنای تقلید شد و بر حسب عادات خود جاری شدند امتحانی از جانب خداوند عالم جلّ‏شأنه در میان آمد تا صادقان را از کاذبان جدا کرد، مانند کسانی که مطیع حضرت امام محمدباقر؟ع؟ شدند و مانند کسانی که خود را بستند به زید بن علی. و مانند کسانی که مطیع حضرت امام جعفر صادق؟ع؟ شدند و کسانی که خود را بستند به یحیی بن زید، و مانند کسانی که مطیع حضرت امام موسی بن جعفر؟عهما؟ شدند و کسانی که خود را بستند به اسماعیل، و مانند کسانی که مطیع حضرت امام رضا؟ع؟ شدند و کسانی که خطّابیه شدند.

پس امتحانات الهیه در هر مرتبه‏ای درمیان آمد تا آنکه امر امامت ختم شد به وجود مبارک امام دوازدهم حضرت قائم عجل‏اللّه‌فرجه و سهّل مخرجه، علیه و علی آبائه الکرام صلوات الملک العلّام. پس در این طبقات به نصوص و معجزات خداوند عالم جلّ‏شأنه اتمام حجت خود را کرد به طوری ‏که عذری از برای احدی از اهل طبقه‏ای از طبقات باقی نماند که بتوانند بگویند که خداوندا حجت تو بر ما تمام نبود

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 140 *»

و ناقص بود و دین تو واضح نبود، از این جهت هر طایفه‏ای به راهی رفتیم و هر فرقه‏ای بنا بر سلیقه و عقل خود شخصی را بزرگ خود قرار دادیم.

و بسی واضح است که حجت خداوندی تمام و دین او واضح بود و یک دین بود و دین‌های متعدد از برای مردم در اسلام قرار نداده بود، و هرکس از آن دین واحد تجاوز کرد و دینی دیگر از برای خود اختیار کرد و شخصی دیگر غیر از اشخاص معینه از جانب خدا و رسول؟ص؟ را از برای خود مطاع قرار داد حجتی در قرارداد خود بر خداوند عالم جلّ‏شأنه نداشت.

و اگر شخص عاقل باشد و مجنون نباشد و غرض و مرضی نداشته باشد و متردّد شود در میان تصدیق خدا که می‏گوید دین من یک دین است و آن دین واضحی ظاهری است، و در میان تصدیق‏کردن خلق که می‏گویند دین خدا دین‌های متعدد است در اسلام، یا آنکه اگر واحد است واضح و ظاهر نیست و مخفی است، البته شخص عاقل تصدیق خواهد کرد خدای اصدق صادقین را و تکذیب خواهد کرد این خلق منکوس را، مگر همان جماعتی را که مطابق با قول خدای خود

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 141 *»

به قول خدای خود متمسّکند و تمام مذاهب باطله را می‏دانند که باطل است و دین خدا را می‏دانند که دین واحدی است و راه آن واضح و ظاهر و آسان است.

باری، در نوع آنچه تا به حال عرض کردم کسی نمی‏تواند ایرادی بگیرد مگر مجانین، و اگر هم کسی در دل خود چنین بیابد که دین خدا واضح نیست الحمدللّه نمی‏تواند به زبان جاری کند و بگوید که واضح نیست. پس همه طوایف می‏گویند که دین او واضح و حجت او تامّ و کامل است، نهایت هر طایفه‏ای از طوایف مختلفه می‏گویند آن دین تامّ کامل در نزد ما است نه در نزد دیگران. و باز شخص عاقل می‏داند که اگر دین واحد الهی دینی باشد که هر طایفه‏ای از طوایف مختلفه گمان کنند که در نزد ایشان است نه در نزد غیر ایشان، باز دین خدا مخفی خواهد بود و حجت او بر خلق تمام نخواهد بود و دین او واضح نخواهد بود. و اگر خداوند عالم جلّ‏شأنه به چنین دینی راضی بود که در واقع واضح نباشد ولکن هر طایفه‏ای چنین گمان کنند که همانی که در نزد ایشان

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 142 *»

است دین او است، باید ارسال رسل نکند و معجزات بر دست ایشان جاری نکند و ایشان را به زحمت معاشرت با این خلق منکوس مبتلا نکند. یا آنکه همه دین‌های مختلفه را دین خود قرار دهد در اسلام، و جمیع مذاهب را از برای صاحبان آنها امضا کند. و به اتفاق جمیع اهل مذاهب حقه و باطله، و به اتفاق عقول جمیع اهل مذاهب حقه و باطله، جمیع ادیان و مذاهب برحق نیست. و هریک از اهل ادیان و مذاهب حقه و باطله می‏گویند که دین ما دین الهی است و باقی ادیان ادیان باطله است و باقی مذاهب مذاهب شیطان است، مگر جمعی از کسانی که صلح کل دارند و اختلافات مذاهب و ادیان را جنگ زرگری می‏انگارند و می‏گویند:

چون ز بی‌رنگی اسیر رنگ شد   موسیی با موسیی در جنگ شد
چون به بی‌رنگی رسی کان داشتی   موسی و فرعون دارند آشتی

و چنین خرافتی به اتفاق جمیع اهل ادیانی که خود را به یک پیغمبری نسبت می‏دهند، و به اتفاق عقول

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 143 *»

جمیع ایشان از جانب خداوند عالم جلّ‏شأنه نیست و خرافتی است شیطانی که از اثر مالیخولیا برخاسته.

باری، پس شخص عاقل باید متذکر شود که مبنای هر دین و مذهبی که بر این شد که حق و دین حق مخفی است و باید آن را به خواب و فال پیدا کرد یا به اجتماع جمعی بر امری و شخصی باید پیدا کرد، آن دین و مذهب باطل است؛ چرا که خواب و فال و اجتماع بر امری در جمیع طوایف حقه و باطله یافت می‏شود. حتی آنکه بسیاری از اهل باطل در مکاشفات خود که آن را اعلی از جمیع دلیل‌ها گمان کرده‏اند، اهل حق را برحسب اعوجاج آینه نفس خود به صورت‌های بد و اهل باطل را به صورت‌های خوب مشاهده کرده‏اند و می‏کنند. چنان‌که یکی از عامه که خود را از اهل کشف می‏داند می‏گوید که در عالم مکاشفه دیدم پیغمبر را که در دست راست او اوّل و در دست چپ او ثانی نشسته بودند، و در پشت سر دیدم علی را عریان که دستی را بر قبل خود و دستی را بر دبر خود گذارده و سر

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 144 *»

در گریبان فکر فرو برده پس سرپایی به او زدم و گفتم هنوز در انتظار خلافتی؟ و همچنین یکی دیگر از ایشان که شاگردانی چند داشت، شبی ایشان مطالعه می‏کردند بعضی از کتاب‌ها را که در آنها احادیثی چند بود که دلالت داشت بر حقیت مذهب شیعه به طوری ‏که اضطرابی در ایشان به هم رسید در مذهب خودشان. چون صبح شد رفتند به حضور مرشدشان به رسم همه‏روزه، پس چون نظر مرشدشان به ایشان افتاد گفت چه شده شما را که من شما را به صورت خنزیر می‏بینم؟ ایشان دانستند که مرشدشان از قلب ایشان خبردار شده پس اضطراب ایشان رفع شد، و در دل خود توبه کردند که احتمال حقیت در مذهب شیعه ندهند. پس مرشدشان نظر کرد به ایشان و گفت الآن صورت شما برگشت و به صورت انسان شدید.

باری، مقصود آنکه متذکر شوند مؤمنان که حجت خداوندی جلّ‏شأنه همیشه بر خلق تمام بوده و نقصی در آن نبوده و نخواهد بود و امر او واضح بوده و خواهد بود، و امتحانات و آزمایشات الهی

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 145 *»

همیشه در میان بوده و خواهد بود، و در آن امتحانات جدا شدند کاذبان از صادقان و خواهند شد و لن‏تجـد لسنة اللّه تبدیلاً و در جمیع طبقات بهانه‏ای از برای کسانی که در فتنه ساقط شدند موجود بود، چنان‌که فرموده الا فی الفتنة سقطوا. مثل آنکه بهانه‏ای داشتند کسانی که از امیرالمؤمنین علیه‌صلوات‏المصلین اعراض کردند که خلفای ایشان از شیوخ اهل اسلام بودند و پدرزن و داماد پیغمبر بودند و دین او را رواج دادند و دشمنی با پیغمبر نداشتند، و چون مردم پدرکشتگی داشتند با حضرت امیر؟ع؟ اطاعت و انقیاد از برای او نداشتند در اول امر و به آن شیوخ مایل‌تر بودند. و همچنین زیدیّه بهانه‌ای داشتند که زید از اولاد پیغمبر و حضرت امیر و امام حسن؟عهم؟ بود، و امتثال امر او لازم بود و تخلف از او جایز نبود. و کیسانیّه بهانه داشتند که محمد حنفیه فرزند دلبند رشید حضرت امیر؟ع؟ بود و تخلف از امر او جایز نبود. و زیدیّه منسوب به زید بن علی بهانه داشتند که هریک از فرزندان حضرت امیر و فاطمه؟عهما؟

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 146 *»

که شمشیر بکشند اطاعت ایشان بر شیعیان لازم است، و باید شیعیان امداد کنند او را تا ریاست به خانواده حضرت امیر و فاطمه؟عهما؟ قرار گیرد.

باری، بهانه را خداوند عالم جلّ‏شأنه قطع نکرده و نمی‏کند چنان‌که در ترجمه آیه شریفه و ماارسلنا من قبلک من رسول گذشت. پس متذکر شوید که با آنکه حجت الهی بر خلق تمام است و امر او واضح است امتحانات الهی در میان است و بهانه منقطع نخواهد بود.

مقدمه پنجم: از جمله امور واضحه در میان شیعه اثنی‌عشری این است که اهل حق در میان شیعه تابعان ائمه طاهرین علیهم‌السلامند، و دلیل و برهان ایشان در حقیّتشان نصوص و معجزات ائمه ایشان است، پس خود ایشان محتاج به معجزه‌ای نیستند. و دلیل و برهان ایشان بر هر مسأله‌ای از مسائل دینیه، قول ائمه ایشان است؟عهم؟ خواه بی‏واسطه از خود ائمه؟عهم؟ شنیده باشند مانند شیعیانی که در عصر حضور ائمه؟عهم؟ بودند و خواه به واسطه، مانند

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 147 *»

شیعیانی که در اعصار بعد واقع شده‏اند. پس بسی واضح است که در میان شیعه اثنی‌عشری حقی نیست مگر در قول ائمه؟عهم؟ حتی آنکه اگر آیه‏ای از آیات قرآن را هم بخواهند متمسک شوند باید تفسیر آن آیه را از احادیث ائمه؟عهم؟ بگویند و آیه قرآن را تفسیر به رأی خود نکنند. و مذهب شیعه اثنی‌عشری بر این بوده و هست از عهد ائمه؟عهم؟ تا بعد، تا روز قیامت.

و به طوری ‏که در بیان سابق گذشت معلوم شد که در آیات و اخبار محکماتی چند و متشابهاتی چند هست، و بسی واضح است که در میان شیعه اثنی‌عشری اگر کسی بخواهد بدعتی اختراع کند نمی‏تواند بگوید که من شیعه نیستم و اقوال ائمه را قبول ندارم، ولکن مستمسک می‏شود به آیه متشابهی یا به حدیث متشابهی، و آنچه در دل دارد از حیله‏های شیطانی در پس پرده آن متشابه می‏گذارد و آن را القا می‏کند بر اولیای شیطان. چنان‌که در مقدمات سابقه معلوم شد به نص آیات صریحه که همیشه امتحانات و آزمایش‌های خداوندی جلّ‏شأنه در میان است، و همیشه اهل باطل مستمسک به آیات

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 148 *»

متشابهه می‏شوند. پس باید متذکر باشند صاحبان بصیرت که هیچ باطلی در عالم نیست مگر آنکه اهل آن باطل به یک آیه متشابهی یا حدیث متشابهی می‏توانند مستمسک شوند، چنان‌که در ترک نماز که حرمت آن از ضروریات دین و مذهب است توانستند و استدلال کردند به آیه شریفه و لذکر اللّه اکبر یعنی ذکر و یاد خدا بزرگتر است. پس گفتند اگرچه نماز بزرگ است، چرا که فرموده و انها لکبیرة ولکن ذکر خدا از نماز بزرگتر است؛ پس سالک به سوی خدا اگر نماز نکند و ذکر کند خدا را و به یاد او باشد کاری بهتر از نماز به عمل آورده. و در جواز عشق‏بازی با امارد گفتند که به اتفاق عقل و نقل خداوند عالم چیزی را به عبث و لغو خلق نمی‏کند، و از برای هر چیزی فایده و ثمری هست، و در اینکه صاحبان سلیقه‏های مستقیمه و مردمان زیرک دانا در دل خود می‏یابند محبت امارد را شکی نیست، پس معلوم است در عشق ایشان ترقیاتی است از برای نفس انسانی که در سایر اعمال نیست؛ چرا که انسان را یک‌جهتی می‏کند و از اشتغال و توجه از کثرات

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 149 *»

باز می‏دارد و تمام توجه و شغل او را منحصر به یکی می‏کند، و از این یک متصل به یک حقیقی می‏شود که آن خداست. پس عشق‏بازی با امردان، موجب قرب و اتصال به خداست.

باری، اگر بخواهم تمام خرافات اهل باطل را عرض کنم و آیات و احادیثی که مستمسک شده‏اند به آنها ذکر کنم، موجب ملال حال خود و سایر عقلای عالم است. و همین‏قدری را هم که عرض کردم خدا شاهد است که با ملالت خاطر بود، ولکن از برای آنکه متذکر شوند بعضی غافلان لابد شدم در ذکر این‏قدر از قبایح استدلال اهل باطل، تا متذکر شوند اهل تذکر که همیشه در هر دایره از دوایر و در هر طبقه از طبقات، اهل باطلِ آن طبقه به متشابهات آیات و اخبار استدلال بر باطل خود می‏کنند، چرا که نمی‏توانند به طور ظاهر از آن دایره خارج شوند. و اهل حق همیشه در دایره خود متمسک به محکمات آیات و اخبار می‏شوند در ردّ اهل باطل و

متاع کفر و دین بی مشتری نیست   گروهی این گروهی آن پسندند

و امید است که اگر در مقدمات

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 150 *»

گذشته قدری فکر کنید تصدیق کنید که امر به همین نسقی است که عرض شد.

پس بعد از ذکر این مقدمات، شروع می‏کنیم در ذکر عبارات سائل حفظه‌اللّه و جوابی مختصر از هریک از آنها؛ اگرچه مقدمات مذکوره جواب کلّی است از برای ایشان.

فرموده‏اند: چون در کتاب مبارک ایضاح فرمایش فرموده بودند از این‌گونه سؤالات از من نکنید حسب‏الامر نباید سؤال شود، لکن در صورت احتیاج و لابدی باید سؤال نمود. جاهل چاره‏ای غیر از سؤال ندارد و الّا در ضلالت و گمراهی خواهد مرد.

عرض می‏شود  که حق با شما است و جاهل البته باید سؤال کند و عالم البته باید جواب بگوید. اما آنچه که در ایضاح دیده‏اید که عرض کرده‏ام از این‏گونه سؤالات از من نکنید، چون مطلب را به طوری عرض کرده بودم که بسیار واضح بود، عرض کردم که از شدت وضوح، خودتان مطلب را بدانید و از من سؤال نکنید. و روی خطاب به سوی طالبان بی‏غرض بود که بعد از دیدن آن رساله، دیگر محتاج به سؤال از

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 151 *»

این‏گونه مطلب نبود، اگرچه می‏دانستم که فایده از برای صاحبان غرض نخواهد داشت مگر خسران. و این مطلب اختصاصی به جواب و سؤال اشخاص معین ندارد چرا که شما می‏دانید که دلیل و برهان پیغمبر آخرالزمان؟ص؟ واضح‏ترین دلیل‌ها بود و از حال منکران خداوند جلّ‏شأنه خبر داده که قالوا قلوبنا غلف یعنی گفتند دل‌های ما در غلاف‌ها است و نمی‏فهمیم مطلب تو را.

باری، همین‏قدر بدانید که منعی از برای سؤال نیست و تمام تکلیف جاهل سؤال است، و شما به تکلیف خود عمل کرده‏اید و معذرتی که اظهار کرده‏اید رعایت ادب را منظور داشته‏اید. پس عرض می‏کنم که اگر سؤال نمی‏کردید، مطلب به همان‏طورها بود که خود شما تا آخر عبارت مرقوم داشته‏اید.

فرموده‏اند: عرض می‏شود در باب ناطق کتاب‌های متعدد در این مسأله دیده می‏شود با دلیل و برهان، شاهد هم از کتاب مبارک «ارشادالعوام» خود آقا روحنافداه هم فرموده‏اند که بعد عرض می‏شود، چاره‏ای غیر سؤال نداشت. بناءً علی هذا امید عفو دارد که

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 152 *»

اگر عبارت عرض، غلطی یا نقصی داشته باشد سرکار اغماض فرموده اصلاح در عبارت و الفاظ بفرمایید؛ اصل مطلب که در نظر هست. لکن سرکار را به حق خدا و جمیع انبیاء و اولیاء و مشایخ+ قسم می‏دهم که جواب مسائل را مرقوم بفرمایید، یا کتابی که از برای طالبین همه به کار بخورد، یا اینکه مکتوبی که ادای تکلیف خود چاکر شود که عقیده صحیح و از دوست دوستان آل‏محمّد؟عهم؟ محسوب شود و ناجی.

عرض می‏شود  که هر مطلبی که دلیل و برهان به همراه آن است باید قبول کرد و محلّ تحیر نباید باشد، چه از کتاب مبارک «ارشاد»، چه از کتاب خدا و سنت ائمه هدیٰ؟عهم؟؛ به شرط آنکه آن دلیل و برهان از محکمات باشد نه از متشابهات. و در بعضی از مقدمات گذشت که هر مطلب باطلی را می‏توان دلیل و برهان متشابهی از برای آن آورد، چنان‌که چند مسأله اهل باطل را به جهت عبرت‏گرفتن شما عرض کردم.

اما اینکه فرموده‏اید: در رساله ایضاح عرض کرده‏ام که بعد عرض می‏شود. پس

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 153 *»

بدانید که چیزی در ایضاح فروگذاشت نشد و آنچه باید بعد عرض شود، عرض شد. سرکار گویا به طور دقت در آن نظر نکرده‏اید، و اگر به دقت نظر کرده بودید محتاج به این سؤالات نمی‏شدید. باری، اما اصراری که در قسم‏دادن فرموده‏اید، پس بدانید که اصرار من در بیان‏کردن حق بیش از سرکار است در فهمیدن آن، و البته کوتاهی در آن نیست. و می‏دانم که اگر یک‏نفر را نجات دهم گویا جمیع مردم را نجات داده‏ام، و اگر تقصیر در حق یک‏نفر کنم که به آن جهت هلاک شود، گویا همه مردم را هلاک کرده‏ام. و اول عهدی که خداوند عالم جلّ‏شأنه از خلق گرفته این است که اول عهد گرفته از علماء که بیان کنند حق را از برای نادانان، و بعد از نادانان عهد گرفته که چون دانایان بیان کردند، شما بپذیرید. باری، پس خاطر عاطر شریف را اضطرابی نباشد در اینکه شاید بیانی ناتمام باشد.

فرموده‏اند: عرض می‏شود در باب ناطق که باید منحصر به فرد باشد از کرمان کتاب‌های متعدد در اثبات این مطلب آمده به دلیل و برهان آیات و احادیث

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 154 *»

که علماء متعدد بوده و هستند، لکن ناطق یکی است و باقی ساکت؛ اگر هم نطقی نمایند حاکی و راوی از ناطق هستند.

عرض می‏شود  که دلیل و برهان از آیات و احادیث بر لزوم وجود علمای ابرار در جمیع اعصار بی‌شمار است، و محل اتفاق عقل و نقل است به طوری ‏که در کتب علمای اخیار بخصوص در کتاب مستطاب «ارشاد» مضبوط است. اما لزوم انحصار به فرد در جمیع اعصار و باقی علمای ابرار حاکی و راوی از آن یک‏نفر، در هیچ دینی و مذهب حقی نبوده و نخواهد بود. اگرچه ممکن است که به مقتضای مصلحت در یک عصری منحصر به یک‌نفر بشود؛ و نه این است که چیزی که ممکن شد در یک عصری، واجب و لازم شود در جمیع اعصار. و چون تفصیلی از مجمل در رساله «ایضاح» و رساله «موضح» عرض کرده‏ام، در این رساله به محض اشاره اختصار می‏کنم که متذکر شوید که جمیع علمای شیعه و عدولی که در هر عصری باید باشند باید متمسک باشند به اقوال و احادیث ائمه طاهرین سلام‌‏اللّه‌علیهم و از نزد خود چیزی نگویند؛ حتی آنکه

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 155 *»

اگر آیه‏ای از قرآن بخوانند، باید تفسیر آن آیه را از احادیث ائمه؟عهم؟ بکنند نه به رأی خود؛ و اگر دلیل عقلی اقامه کنند، باید آن دلیل مطابق محکمات احادیث ایشان باشد؛ و اگر از اجماع و ضرورت دلیلی بیاورند، باید آن دلیل مطابق محکمات احادیث باشد؛ و اگر از آیات آفاق و انفس دلیلی بیاورند، باید مطابق محکمات احادیث باشد.

باری، پس متذکر شوید که اگر علمای عدول نافین باید نفی کنند از دین ائمه طاهرین سلام‌‏اللّه‏علیهم تحریف غالین و انتحال مبطلین و تأویل جاهلین را، و تمسک ایشان جمیعاً به احادیث محکمه باید باشد، پس حجّیت در قول محکم امام؟ع؟ است، و حجت‏بودن علمای عدول به جهت آن است که متمسکند به قول محکم معصوم؟ع؟ نه از جهتی دیگر. پس اگر علمای عدول همه متمسکند به قول محکم معصوم؟ع؟، همه حجت می‏شوند از جانب معصوم؟ع؟ به جهت تمسکشان به قول او. پس معنی ندارد که یکی از ایشان مطاع باشد و باقی علمای عدول، مطیع آن یک‏نفر باشند و

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 156 *»

ساکت باشند، یا اگر نطقی کنند از جانب آن یک‏نفر نطق کنند و حاکی و راوی از جانب او باشند، چنان‌که در رساله «موضح» قول آقای مرحوم­ را نقل کردم.

و اگر فرض کنید که باقی عدول نمی‏توانند نفی کنند از دین تحریف غالین و انتحال مبطلین و تأویل جاهلین را به کتاب و سنت، و یک‏نفر می‏تواند، پس از این جهت باید حاکی و راوی از آن یک‏نفر باشند، پس متذکر باشید که آن باقی در این صورتی که فرض کردید علماء نیستند اگرچه عدول ظاهری باشند. بلی، در این صورت مفروضه، ایشان مقلدین آن یک‏نفرند و حاکی و راوی از او. ولکن علمای عدولی که در احادیث روایت شده نیستند و به مرتبه حفظ‏کردن دین از تحریف غالین و انتحال مبطلین و تأویل جاهلین نرسیده‏اند. نهایت حالت ایشان حالت مسأله‏گویی است که از روی کتاب عالمی مسائل را از برای مقلدین می‏خواند، و خود گوینده و شنوندگان جمیعاً مقلدین آن شخص عالمند. و اصل این فرض درباره عدول نافین از دین که در اخبار ائمه طاهرین سلام‌اللّه‌علیهم وارد شده جاری نیست،

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 157 *»

چرا که آن عدول جمیعشان از کتاب خدا و احادیث ائمه هدیٰ؟عهم؟ می‏توانند استدلال کنند و حفظ کنند دین را از آنچه شیطان القاء کرده.

پس معنی ندارد که بعضی مقلد بعضی باشند و حاکی و راوی از بعض باشند، اگرچه هریک تعظیم و تکریم هریک را باید بکنند. و اگرچه بعضی داناتر و عالم‌تر از بعض باشند. پس آن کسانی که اعلمند تعظیم غیراعلم را باید بکنند، و کسانی که غیر اعلمند تعظیم و تکریم اعلم را باید بکنند، و به مقتضای آیه کریمه و لاتنسوا الفضل بینکم باید اعتراف کنند به اعلم‏بودن او، چرا که فرض این است که حقیقةً همه عالمند و حقیقةً همه عادلند، و معنی ندارد که شخص عالم عادل انکار کند فضل کسی را که می‏داند که او افضل و اعلم از خود او است.

و در چنین صورت فرضی که عرض شد از برای بعضی زبان‌های الحادی چند است:

پس به زبانی می‏گویند که در صورتی که شخص افضلِ اعلمی در میان باشد معلوم است که تمکین او لازم است بر جمیع مردم، خواه مقلدین عوام، خواه علمائی که در علم به درجه او نرسیده‏اند؛ و همین است

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 158 *»

معنی آنکه باید در هر زمانی امور دینیه منحصر باشد به یک‏نفر.

و به زبانی می‏گویند که جواز تقدیم مفضول بر فاضل و افضل از مذهب عامه است، پس در مذهب خاصه روا نیست تقدیم مفضول بر افضل؛ پس امور دینیه منحصر است به افضل، و جمیع مفضولین باید حاکی و راوی از افضل باشند و از خود چیزی نگویند، مانند مسأله‏گویی که از خود درایتی ندارد و تمام قول او باید روایت از افضل باشد.

و به زبانی می‏گویند که مفضولین باید به اذن افضل چیزی بگویند و بدون اذن او جایز نیست چیزی بگویند، و این است معنی آنکه امور دینیه باید در هر زمان منحصر به فرد باشد و باقی علماء راوی و حاکی از او باشند.

و به زبانی می‏گویند که عنوان این مسأله که آیا تقلید اعلم واجب است یا واجب نیست، در میان علماء مشهور است و عنوان تازه‌ای و بدعتی نیست که تازه در میان آمده باشد. پس بنابر قولی که تقلید اعلم واجب است جمیع مفضولین باید از قول اعلم

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 159 *»

تکلم کنند نه از قول خود، و این است معنی آنکه ناطق در هر عصری باید یک‌نفر باشد و باقی ساکت.

و به زبانی می‏گویند که عدول متعددین لامحاله در میان ایشان اختلافی هست، و رفع این اختلاف را خداوند عالم جلّ‏شأنه باید کرده باشد، و کتاب و سنت الفاظ است و هریک از مختلفین می‏توانند مستمسک به لفظی شوند؛ پس رافع اختلاف باید شخصی باشد ناطق تا حکم کند در میان جماعت مختلفین. و این است معنی آنکه می‏گوییم ناطق باید شخص معینی باشد و باقی مردم بايد جمیعاً تابع و راوی و حاکی از او باشند.

و به زبانی می‏گویند که در هر زمانی یک شخص باید مؤسس باشد و باقی مردم جمیعاً باید تابع تأسیس او باشند، و نمی‏شود که اشخاص متعدده مؤسس باشند، چرا که اشخاص متعدده سلیقه‏های مختلف و طبع‌های مختلف دارند، و مقتضای طبع‌های مختلف تأسیسات مختلف است، و تأسیسات مختلف را در میان امت واحده گذاردن تکلیف مالایطاق است یا عسر و حرج است در بعضی از موارد، و هیچ‏یک

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 160 *»

از جانب خداوند عالم جلّ‏شأنه نیست. پس لازم است که در هر زمانی مؤسس واحدی در میان مردم باشد نه زیاده، و جمیع مردم باید تابع او باشند و سایر علماء باید راوی و حاکی از جانب او باشند.

و به زبانی می‏گویند که مردم چون اختلاف طبایع دارند و مقتضٰیِ اختلاف، نزاع و جدال است، و مقتضٰیِ نزاع و جدال هلاکت است؛ پس حاکمی از جانب خداوند عالم جلّ‏شأنه لازم است در میان مردم که مردم را به سیاست خود به عدل بدارد که نزاع نکنند و هلاک نشوند. و اگر حکّام متعدد در میان مردم باشند احکام ایشان به جهت اختلاف سلیقه‏ها و اختلاف طبع‌های ایشان مختلف خواهد بود، و اختلاف احکام در میان جماعت واحده تکلیف مالایطاق و عسر و حرج شدید است و از جانب خداوند عالم نیست. پس واجب است که در هر زمانی شخص واحدی حاکم باشد بر جمیع خلق تا حکم او واحد باشد و خلق بتوانند عمل به مقتضای حکم واحد بکنند و در عسر و حرج واقع نشوند، چنان‌که بر هر قومی پیغمبری مبعوث بود و در آخرالزمان پیغمبر آخرالزمان؟ص؟

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 161 *»

شخص واحدی بود، و در هر زمانی بعد از او امام واحدی حاکم بر خلق بود، و در هیچ زمانی دو امام حاکم بر خلق نبودند با وجودی که در یک زمان ائمه متعدد بودند، مثل زمانی که آل‌عبـا؟عهم؟ در میان خلق بودند، و مثل زمانی که حضرت امیر و حسنین و سجاد؟عهم؟ در میان خلق بودند، و مثل زمانی که حضرت امام‌حسین و علی‌بن‌الحسین و محمّدبن‌علی؟عهم؟ در میان خلق بودند. پس با اینکه اختلاف طبایع در ایشان مضمحل بود، همیشه یکی از ایشان ناطق و حاکم بود. پس با وجودی که اختلاف طبایع در میان شیعیان ایشان موجود است، به طریق اولی باید یکی از شیعیان حاکم بر جمیع مردم باشد و باقی تابع حکم او و باقی علماء راوی و حاکی از جانب او.

و به زبانی می‏گویند که در اینکه جایز است که بعضی از شیعیان را امام بگویند شک نیست، مثل امام جماعت و مثل امام جمعه. پس احادیثی که وارد شده که امام در هر عصری یکی باید باشد مراد این است که شیعه ناطق باید یکی باشد، و باقی مردم

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 162 *»

تابع او باشند و سایر علماء حاکی و راوی از او باشند. حتی آنکه آن احادیثی که وارد شده که امام در هر عصری باید یکی باشد از آل‏محمّد؟ص؟ باز مراد این است که یکی از شیعیان ناطق باشد و امام زمان و امام اهل زمان خود باشد، و باقی مردم تابع باید باشند و سایر علماء حاکی و راوی از او باشند؛ چرا که شیعیان از آل‏محمّدند؟ص؟ چرا که فرموده‏اند سلمان منّا اهل‏البیت و فرموده‏اند شیعتنا منّا و فرموده‏اند انتم من آل‏محمّد فقال الراوی من آل‏محمّد؟ قال؟ع؟ من آل‏محمّد؟ص؟. پس چنان‌که یکی از آل‏محمد باید امام خلق باشد نه زیاده، باید یکی از شیعیان امام زمان باشد نه زیاده. بلکه موافق حکمت این است که مراد از امام زمان همیشه یکی از شیعیان باشد نه ائمه طاهرین؟عهم؟، چرا که جمیع ائمه دوازده‏گانه امامند از برای اهل جمیع روزگار، و در هر عصری ایشان دوازده هستند نه آنکه در هر عصری یکی از ایشان امام آن عصر است و یازده‏نفر دیگر ایشان هریک امام یازده عصر باشند؛

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 163 *»

پس چون جمیع دوازده، ائمه همه عصرها هستند، در هر عصری آن امام واحدی که باید امام اهل آن عصر باشد، یکی از شیعیان است که باید مؤسس باشد و باقی مردم تابع باید باشند؛ چرا که معرفت جمیع ائمه اثنی‌عشر بر اهل جمیع اعصار واجب است، پس در هر عصری که باید امام آن عصر را شناخت و واجب است معرفت او که هرکس او را نشناسد و بمیرد مردن او مثل مردن اهل جاهلیت است چنان‌که فرمودند من مات و لم‏یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة، مراد معرفت یکی از شیعیان است که نطق و تأسیس منحصر به او است، و او است امام زمانی که یکی است، و واجب است که یکی باشد نه متعدد و نه دوازده، و باقی مردم باید تابع او باشند و سایر علماء حاکی و راوی از او، یا باید ساکت باشند.

و به زبانی می‏گویند که خداوند عالم جلّ‏شأنه فرموده که یوم نبعث فی کلّ امة شهیداً علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیداً علی هؤلاء پس در هر امتی یک شهید مبعوث است از جنس

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 164 *»

مردم نه زیاده، و ائمه از جنس مردم نیستند و شیعیان از جنس مردمند، و پیغمبر؟ص؟ شهید است بر جمیع این شهداء. و در اینکه شیعیان بزرگ شهیدند بر خلق شک نیست؛ و شهید کسی است که غائب نباشد، پس کسی که غائب نیست و در هر عصری باید باشد، یکی از شیعیان بزرگ است نه زیاده چرا که لفظ شهید مفرد است، و باقی شیعیان باید ساکت باشند یا حاکی و راوی از او.

و به زبانی دیگر می‏گویند که همه‏چیز در ظاهر قرآن نیست بلکه بعضی چیزها در باطن قرآن است و من اصغی الی ناطق فقدعبـده در حدیث است، و کسی که گوش داد به سخن سخنگویی پس به تحقیق ‏که او را عبادت کرده و گوش‏دهنده عابد است و سخنگو معبود او است، و معبود به معنی الٰه است و الٰه یکی است به دلیل آنکه خداوند عالم جلّ‏شأنه فرموده لو کان فیهما آلهة الّا اللّه لفسدتا.

باری، از این قبیل سخنان در میان مردم آخرالزمان که فتنه ایشان روزبه‏روز در زیادتی است استماع می‏شود که از باب «الغریق یتشبّث بکلّ حشیش»

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 165 *»

کلماتی چند را از کتاب و سنت و کلام مشایخ+ دستاویز کرده‏اند و روپوش خود قرار می‏دهند تا بتوانند خود را به اهل حق ببندند، چرا که نمی‏توانند بگویند که مطلبی را ادعا می‏کنیم که دلیل و برهان از کتاب و سنت و کلام مشایخ+ ندارد. پس از باب ناچاری به متشابهاتی چند مستمسک می‏شوند چنان‌که عادت اهل باطل در هر طبقه همین است، چنان‌که خداوند عالم جلّ‏شأنه خبر داده و فرموده و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله.

باری، جواب از جمیع این مزخرفات و خرافات در رساله «ایضاح» گفته شده، و در رساله «موضح» کلام آقای مرحوم­ را ترجمه کرده‏ام که ایشان تصریح فرموده‏اند که دلیل بر انحصار امور دینیه به شخص واحد در کتاب خدا و احادیث ائمه هدیٰ؟عهم؟ نیست. پس مدعی این امر باید به معجزه اثبات کند انحصار امر را به شخص واحد و معجزه‌ای هم که در میان نیست. و اگر وقت مقتضی شده که معجزه‌ای اظهار شود و مردم به سبب معجزه

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 166 *»

بفهمند انحصار امر را به شخص واحد، چرا امام زمان به نفس نفیس خود عجل‏اللّه‏فرجه ظاهر نشده‏اند؟ و در کتاب مستطاب «ارشاد» در سرّ پنهان‌بودن نقباء و نجباء قبل از ظهور امام؟ع؟ در چند فصلِ متصل به تفصیل دلیل‌ها ذکر فرموده‏اند، و انتشار آن کتاب مستطاب کفایت کرده از نقل‏کردن من.

باری، نمی‏دانم که بعد از تصریح آن بزرگوار­ چنان‌که در رساله «موضح» نوشته‏ام که فرموده‏اند دلیلی از کتاب و سنت بر این مطلب نیست، و این نسبت را حضرات بابیه خذلهم‌اللّه به مشایخ+ دادند از برای مقصود خودشان، و در کتاب مشایخ+ چنین چیزی نیست؛ عذری از برای مصدّقین ایشان باقی نیست. ولکن دلیلی که چنه مردم را بخشکاند که نتوانند در باطل خود به متشابهی تکلم کنند هنوز خداوند عالم جلّ‏شأنه هم اقامه نفرموده، و ایشان را مهلت داده مانند مهلت رئیس ایشان الی یوم الوقت المعلوم.

باری، و اگر جواب از هریک این خرافات

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 167 *»

مزخرفات را بخصوص بخواهید، پس عرض می‏کنم که:

جواب از صورت اول که بر فرضی که شخص اعلم و افضلی در میان علماء مسلّم شد، به طوری ‏که سایر علمای عدول علم و فضل او را بیش از خود دانستند، بنابر فتوای جمیع علمای شیعه از اعلم و غیراعلم، غیراعلم به فتوای خود باید عمل کند و حرام است بر او تقلید اعلم. بنابر آنکه اصل تقلید جایز باشد، اما بنابر آنکه اصل تقلید جایز نباشد که بسی معلوم است غیراعلم و اعلم هردو به کتاب و سنت عمل کرده‏اند و هیچ‏یک مقلد نیستند.

باری، پس بنابر اتفاق جمیع علماء تقلید غیراعلم اعلم را جایز نیست، و بر غیراعلم واجب است که به فتوای خود عمل کند نه به فتوای غیر خود از اعلم و غیراعلم. پس در این صورت معنی ندارد که غیراعلم تابع اعلم باشد و حاکی و راوی از او باشد، مگر آنکه از او سؤال کنند که فتوای غیر تو در این مسأله چیست؟ آنگاه اگر می‏داند فتوای غیر خود را نقل می‌کند. و آنچه را که عرض کردم، به اصطلاح، سر شما را نبستم؛ چرا که چیزی که در کتاب نوشته شد معلوم است که

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 168 *»

به دست غیر سائل هم خواهد افتاد، و شخص عاقل جوابی نمی‏نویسد که سائل ساکت شود ولکن در نزد سایرین رسوا گردد.

اما جواب از صورت دویم این است که اصل عنوان این مسأله که آیا تقدیم مفضول بر فاضل جایز است یا جایز نیست، در اثبات خلیفه رسول خداست؟ص؟ که بعضی از عامه جایز دانسته‏اند، و بعضی از ایشان و جمیع شیعه جایز ندانسته‏اند. و کسانی که جایز دانسته‏اند گفته‏اند که فاضل و افضل باید متابعت کند مفضول را در حال مصلحت. و کسانی که جایز ندانسته‏اند، در هر حالی متابعت فاضل را لازم دانسته‏اند. و این مطلب دخلی به اینکه در میان تابعین فاضل و مفضولی یافت شود، ندارد. پس فاضل باید به قول معصوم عمل کند چنان‌که مفضول باید به قول معصوم عمل کند نه به قول فاضل، بلکه خود فاضل حرام می‏داند که مفضول به قول او عمل کند بنابر قول به اجتهاد و تقلید؛ مگر آنکه مفضول عامی باشد. پس این صورت که از اصل محل نزاع خارج است.

و اما جواب از صورت سیوم که مفضولین باید

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 169 *»

به اذن فاضل تکلم کنند یا عمل به فتوای خود کنند، پس اگر مراد از اذن این است که چون مفضول مسائلی را که از کتاب و سنت و سایر ادله فهمیده عرضه کند بر فاضل، فاضل تصدیق او خواهد کرد و او را اجازه خواهد داد؛ شک نیست که امر چنین است. و اگر مراد این است که تا فاضل اذن ندهد مفضول نتواند به فتوای خود عمل کند، و نتواند جواب از مسأله سائلی بگوید مگر آنکه اذن از فاضل بگیرد، یا آنکه قول فاضل را از برای غیر حکایت و روایت کند نه فتوای خود را و نه فتوای سایر مفضولین را، پس چنین مطلبی باطل و خارج از ضرورت ایمان بلکه خارج از ضرورت اسلام است. چرا که حقی که در میان خلق باید باشد منحصر است به امری که از جانب خداوند عالم جلّ‏شأنه به ایشان رسیده باشد و آن امر منحصر است در آنچه پیغمبر؟ص؟ تبلیغ کرده باشد، و آنچه را که او تبلیغ فرموده منحصر است به چیزی که ائمه؟عهم؟ بیان کرده باشند به قول و فعل و تقریر خود، و آنچه را که ایشان بیان کرده‏اند در احادیث ایشان است.

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 170 *»

پس حق ثابت از جانب خداوند عالم جلّ‏شأنه در احادیث ایشان است و بس. پس هرکس از احادیث ایشان دلیل محکمی بر مطلبی آورد، آن حقی است از جانب خداوند عالم جلّ‏شأنه، خواه آن شخص فاضل باشد یا مفضول و اعلم باشد یا غیراعلم. و هیچ فاضلی در دایره شیعه نگفته و نخواهد گفت به مفضول که دلیلی را که تو بر مطلبی آورده‏ای از احادیث محکمه آل‏محمّد؟عهم؟ باید به اذن من باشد، و اگر من اذن ندهم دلیل تو باطل است و دالّ بر مطلب تو نیست، اگرچه از احادیث محکمه آل‏محمّد؟عهم؟ باشد، چرا که شرط حق‌بودن دلیل تو و شرط دلالت‏کردن آن بر مطلب تو اذن من است. مانند آنکه شرط تأثیر منتر این است که صاحب منتر اذن دهد که منتر را بخوانند، پس اگر کسی منتر  را خواند و صحیح هم خواند، اگر اذن از صاحب منتر نداشته باشد آن منتر تأثیر نکند.

باری، و اگر کسی شنیده باشد که بعضی از علماء گفته‏اند که واجب است بر مقلدین که تقلید کنند از یک مجتهدی، که اگر عمل کنند بدون تقلید عمل

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 171 *»

ایشان فاسد است اگرچه عمل مطابق احادیث محکمه اتفاق افتاده باشد، می‏گویم که اصل این مطلب خواه صحیح باشد یا نباشد در میان مقلدین و مجتهدی جاری است و مدخلیّتی به علمائی که مقلد نیستند ندارد، و عالم غیراعلم مقلد اعلم نیست، و عالم مفضول مقلد فاضل نیست؛ چرا که به فتوای جمیع علماء و اجماع و اتفاق ایشان تقلید بر او حرام است و باید خود به فتوای خود عمل کند از روی محکمات کتاب و سنت، اگرچه فاضل و غیرفاضلی خبر نداشته باشند که او از ادله محکمه کتاب و سنت بر مطلبی دلیلی آورده و به مقتضای دلیل خود عمل کرده، و هیچ اذنی از سایر علماء نگرفته.

و اگر کسی شنیده باشد که بعضی از علماء گفته‏اند که تقلید اعلم واجب است، باز عرض می‏کنم که اصل این مطلب خواه صحیح باشد یا نباشد در میان مقلدین و مجتهد جاری است، نه در میان علمائی که هیچ‏یک تقلید از دیگری نمی‏کنند. و از آنچه گذشت به طور اشاره حکم مابین مقلدین و مجتهد هم معلوم شد از برای بابصیرتان. و ان‏شاءاللّه بعد از این هم از قول بعضی از

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 172 *»

مشایخ+ ذکر خواهم کرد به طور صریح.

اما در باب اعلم و غیراعلم و فاضل و مفضول، در میان علمای غیرمقلدین مطلب به طوری بود که عرض کردم. و با اینکه می‏دانم کتاب به دست اهل خبره خواهد افتاد چیزی نمی‏نویسم که زبان سائل را به اصطلاح بسته باشم. و به مقتضای قل الحق من ربک فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر حق مسأله را بیان کردم. و معلوم شد که مفضول و غیراعلم که مقلد نیست از فاضل و اعلم، نباید راوی و حاکی از افضل و اعلم باشد، یا آنکه به اذن او عمل به فتوای خود کند. بلکه فاضل و مفضول و عالم و اعلم، همه باید به ادله محکمه کتاب و سنت و سایر ادله محکمه عمل کنند.

و اما جواب از صورت چهارم که آیا تقلید اعلم واجب است یا نیست؟ پس عرض می‏کنم که حق این مطلب را ان‏شاءاللّه بعد از این از کتاب مستطاب «ارشاد» عرضه خواهم داشت. و چیزی را که باید در این موضع عرض کنم این است که علمائی که تقلید از یکدیگر نمی‏کنند و همه به مرتبه‏ای رسیده‏اند که اهل

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 173 *»

استنباط احکام الهی از ادله آن شده‏اند خواه اعلم و خواه غیراعلم، هیچ‏یک معنی ندارد که تقلید از دیگری کنند. چرا که فرض این است که همه، ادلّه احکام الهی را می‏دانند و همه از اهل استنباطند. پس اگر بعضی چنین استنباط کردند که تقلید اعلم واجب است، و بعضی چنین استنباط کردند که تقلید غیراعلم هم جایز است، آیا نه این است هریک از فریقین در فهم خود مستقلند و تقلید از یکدیگر نباید بکنند به اتفاق و اجماع فریقین؟ پس چنان‌که آنهایی که تقلید اعلم را واجب می‏دانند تقلید نمی‏کنند کسانی را که تقلید غیراعلم را جایز می‏دانند، کسانی که تقلید غیراعلم را هم جایز می‏دانند تقلید نمی‏کنند از کسانی که جایز نمی‏دانند؛ پس هریک از فریقین به فتوای خود عمل می‏کنند و از روی فتوای خود فتوی می‏دهند نه از روی فتوای غیر، و هریک فتوای غیر را ردّ می‏کنند و ردّ می‏نویسند؛ پس در چنین صورتی هیچ معنی ندارد که یکی از اهل استنباط از استنباط خود ساکت شود، و استنباطی را که ردّ می‏کند و ردّ بر آن می‏نویسد از برای مردم بیان کند، و حاکی و راوی

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 174 *»

از مخالف خود باشد؛ و حال آنکه می‏شود که شخص اعلم تقلید غیراعلم را جایز داند. چنان‌که بعد از این عبارت کتاب مستطاب «ارشاد» را از برای شما نقل خواهم کرد ان‏شاءاللّه.

و می‏شود که فتوای غیراعلم هم همین باشد، و می‏شود که بر خلاف یکدیگر باشند، و می‏شود که بعضی از علمای اعلم و غیراعلم فتوی دهند که تقلید اعلم واجب است، و می‏شود که بعضی از علمای اعلم و غیراعلم فتوی دهند که تقلید غیراعلم جایز است. باری، علمای مستنبطین معنی ندارد که بعضی ساکت باشند یا حاکی و راوی از مخالف خود باشند، ولکنّ الغریق یتشبّث بکلّ حشیش.

اما جواب از صورت پنجم که در میان عدول اختلافی هست و رفع این اختلاف را خداوند عالم جلّ‏شأنه باید کرده باشد، پس عرض می‏کنم که چنین فرض می‏کنند که اختلافی را که خدا و رسول و ائمه هدیٰ؟عهم؟ خواسته‏اند که در میان عدول نافین باشد، باید خداوند عالم جلّ‏شأنه رفع کند؛ چنان‌که فرمودند: نحن اوقعنا الخلاف بینکم. و احادیث بسیار بر این معنی وارد شده است. مثل آنکه یکی از

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 175 *»

علمای عدول نافین کشمش را که به آتش گرم شود نجس و حرام داند، و یکی از ایشان حرام داند و نجس نداند، و یکی از ایشان حلال و پاک داند. پس چنین اختلافی در احکام ثانویه از جانب خدا و رسول و ائمه هدیٰ؟عهم؟ همیشه بوده و خواهد بود، و مراد الهی است. و معقول نیست که خداوند عالم جلّ‏شأنه چیزی را که خواسته و به آن راضی است رفع کند. حتی آنکه در زمان حضور معصومین؟عهم؟ چنین اختلافات را از روی عمد می‏انداختند، چنان‌که حضرت صادق؟ع؟ در یک مجلس از یک‌مسأله سه‌نفر سؤال کردند و سه‌جواب مختلف فرمایش کردند.

باری، پس اختلافی که مراد خدا و مرضیّ او است جلّ‏شأنه، که نباید رفع شود؛ و اما اختلافی که مراد و مرضیّ خدا و رسول و ائمه هدیٰ؟عهم؟ نیست و باید رفع شود، که در زمان غیبت امام‌زمان عجل‌اللّه‌فرجه بلکه در بعضی از احیان زمان حضور، همین علمای عدول نافین را خداوند عالم جلّ‏شأنه قرار داده از برای رفع‏کردن آن

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 176 *»

خلاف‌ها؛ چنان‌که فرمودند ان لنا فی کلّ خلف عدولاً ینفون عن دیننا تحریف الغالین و انتحال المبطلین و تأویل الجاهلین. پس بنابراین خود این عدول اختلافی که باید رفع شود از میان ایشان با یکدیگر ندارند، و هریک از ایشان مصدّق هریک هستند، و اختلافی در اصل دین و مذهب تشیع ندارند، و هریک دوستی هریک را جزء دین و مذهب خود می‏دانند.

و اگر فرض کنید که شخصی نتواند رفع کند از دین ائمه طاهرین؟عهم؟ تحریف غالین و انتحال مبطلین و تأویل جاهلین را، که چنین شخصی داخل عدول نافین نیست؛ و عدول نافین هریک از ایشان می‏تواند نفی کند از دین جمیع شبهات ملحدین را. و عدد ایشان در هر عصری در احادیث هست به طوری ‏که در رساله «ایضاح» از عبارت کتاب مستطاب «ارشاد» ایراد کرده‏ام. و ایشان همه عالم و همه عادلند، به علمی و عدلی که خداوند عالم جلّ‏شأنه می‏بیند ایشان را بر آن حال، و رسول‌خدا و ائمه هدیٰ؟عهم؟ شاهدند و مشاهده می‏کنند ایشان را بر آن حال؛ و خبر

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 177 *»

داده‏اند که در هر زمانی ایشان هستند. و ایشان اجلّ و اعظمند از اینکه تقلید کنند از یکدیگر، یا حاکی و راوی باشند از یکدیگر؛ چرا که اگر بعضی نتوانند استنباط احکام الهیه و امور دینیه را از ادله مقرّره آنها بکنند، از این دایره خارجند. و اگر می‏توانند استنباط کنند همه داخلند، و حکایت و روایت از یکدیگر در حق ایشان معنی ندارد، مگر آنکه هریک روایت و حکایت کنند احادیث ائمه‌طاهرین؟عهم؟ را از طبقه سابق بر خود، یا از کتاب سابقین، یا از کتاب معاصرین، یا از لفظ معاصرین، که خود ایشان هم روایت و حکایت کنند از عدولی دیگر. و این مطلب اختصاصی به بعضی از عدول دون بعض ندارد، بلکه همه در این امر شریکند. حتی آنکه آن ناطقی هم که فرض کنید امر دین منحصر است به او، او هم باید از راویان عدول اخذ کند احادیث را، چرا که احادیث به او به طور وحی نرسیده.

باری، چیزی که در این میان می‏توان گفت این است که چون همه این عدول للّه و فی‏اللّه عمل می‏کنند نه از روی هوای نفس، و همه زاهدند در دنیا و راغبند

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 178 *»

به سوی آخرت، پس هریک در محل حاجت و به قدر حاجت و به قدری که خداوند عالم جلّ‏شأنه ایشان را امر فرموده خواهند کرد، و مانند اهل این روزگار طالب جیفه این دنیا و ریاست و هوای نفس نیستند، پس در هر زمانی و مکانی به قدر اقتضای آن زمان و مکان حرکت می‏کنند. پس اگر یکی از ایشان در یک زمانی کفایت اهل آن زمان را کرد باقی خود را معاف می‏دارند، و اگر یکی از ایشان کفایت اهل یک مکانی را کرد باقی خود را در امر آن مکان معاف می‏دارند، و ممنون آن کسی هستند که خود را به بلای معاشرت این خلق منکوس مبتلا کرده. پس ممکن است که به حسب اقتضا و حاجت اهل یک زمانی یکی از ایشان معروف باشد و باقی معروف نباشند. و ممکن است که به حسب اقتضا و حاجت اهل یک مکانی یکی از ایشان در آن مکان معروف باشد و باقی غیرمعروف. و اگر احیاناً یک‏نفر در زمانی یا مکانی کفایت نکرد دو نفر معروف خواهند شد، و اگر آن‏دو هم کفایت نکردند بیشتر؛ چنان‌که می‏فرماید و اضرب لهم مثلاً اصحاب القریة اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 179 *»

الیهم اثنین فکذّبوهما فعزّزنا بثالث فقالوا انّا الیکم مرسلون. و از این حاجت و اقتضا در هر زمان و مکان، خداست دانا، و شهودی که شاهدند بر خلق آسمان و زمین، و باقی خلق نمی‏دانند. پس اگر یک‏نفر در یک‏زمان و مکان کفایت کرد و خدا می‏داند که کفایت کرده، همان یک‏نفر را معروف می‏سازد. و اگر دانست که یک‏نفر کفایت نمی‏کند، بیشتر از یک‏نفر را معروف می‏کند. و خلق نمی‏توانند حکم کنند بر خداوند عالم جلّ‏شأنه که چون در یک‏زمانی یک‏نفر را معروف کردی، باید در همه زمان‌ها همیشه یک‏نفر را معروف کنی. و چون در یک‏زمانی جمعی را معروف کردی باید در جمیع زمان‌ها جمعی را معروف کنی.

و اگر کسی شعوری داشته باشد از سبک آیه شریفه می‏فهمد که خداوند عالم جلّ‏شأنه نخواسته خبری از حال این رسل داده باشد و بس، بلکه خواسته بگوید که ما در هر زمان و مکانی حجت‌های خود را به قدر احتیاج اهل آن زمان و مکان ظاهر می‏کنیم. پس اگر یکی از ایشان کفایت نکرد، دیگری را به امداد او می‏فرستیم. و اگر آن دو نفر هم کفایت نکردند، سیومی را به امداد آنها

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 180 *»

می‏فرستیم و همچنین. پس از این جهت فرمود و اضرب لهم مثلاً اصحاب القریة اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذّبوهما فعزّزنا بثالث فقالوا انّا الیکم مرسلون. و اگر به محض اِخبار از حال سابقین می‏خواست خبری بدهد، می‏فرمود «و اذکر اذ ارسلنا الیهم اثنین» چنان‌که در جاهایی که خواسته از احوال سابقین خبری داده باشد و بس فرموده و اذکر عبدنا ایّوب اذ نادیٰ ربه. و اذکر عبادنا ابرٰهیم و اسحٰق و یعقوب اولی‌الایدی و الابصار. و اذکر اسمٰعیل و الیسع و ذاالکفل و کلّ من الاخیار و سبک این‏جور آیات در اِخبارِ صرف است، و اما و اضرب لهم مثلاً اصحاب القریة در تعلیم و حکمت آموختن به امت است نه محض اِخبار و بس. مثل آنکه می‏فرماید و اضرب لهم مثلاً رجلین جعلنا لاحدهما جنتین من اعناب تا آخر آیات. و ضرب امثال را از برای تعلیم امور کلیه می‏آورد چنان‌که فرموده و تلک الامثال نضربها للناس و مایعقلها الّا العالمون یعنی این مثل‌ها را می‏زنیم از برای مردم و تعقل نمی‏کند آنها را مگر علماء.

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 181 *»

باری، پس و اضرب لهم مثلاً اصحاب القریة اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذّبوهما فعزّزنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون یعنی از برای قوم خود بزن مثل را، و آن مثل اصحاب قریه انطاکیه است در وقتی که آمد نزد ایشان رسولان خدا در وقتی که فرستاده بودیم به سوی ایشان دو نفر را، پس تکذیب کردند آن دو را، پس قوت دادیم آن دو را به فرستادن رسول سیومی، پس گفتند به درستی‏ که ما رسولان خداییم به سوی شما. پس در صورتی که یک رسول خدا در زمانی و مکانی نتوانست به انجام رساند رسالت خود را، رسولی دیگر را به امداد او می‏فرستد خداوند عالم جلّ‏شأنه تا آنکه به تصریح این آیه سه‌نفر را در یک زمان و یک مکان فرستاد تا آنکه مراد ایشان به عمل آمد.

آیا چه گمان دارید در امر شیعیان که همیشه باید یک‌نفر ناطق باشد در هر عصری و باقی ساکت؟ آیا نه این است که پیغمبران خدا هرقدر درجه ایشان در مقام خودشان پست باشد، نسبت به شیعیان بالاترند؟ و پیغمبران در مقام مؤثرند، و شیعیان در مقام اثر

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 182 *»

ایشان واقعند؟ پس در صورتی که کسانی که در مقام مؤثر واقعند در یک زمان و در یک مکان چند نفر ایشان باید به امداد یکدیگر رسالت خود را به انجام رسانند، پس کسانی که هفتادمرتبه، مرتبه ایشان پست‏تر است از پیغمبران، ممکن است که هفتادنفر از ایشان در یک زمان و در یک مکان به امداد یکدیگر احکام الهی را به انجام رسانند، و بعضی مقلد بعض نباشند. مثل آنکه پیغمبران بعضی مقلد بعض نبودند که راوی و حاکی از بعض باشند، و به همه ایشان ملک نازل می‏شد، و به امر ملک می‏کردند آنچه می‏کردند. پس علمای غیرمقلدین هم به امر امام؟ع؟ می‏کنند آنچه می‏کنند و بعض مقلد بعض نیستند که راوی و حاکی از مثل خود باشند، و اگر راوی و حاکی از غیر شدند پس مقلدند نه عالم، و اگر مقلد شدند خودشان در تکالیف خود جاهلند و خودشان از تحریف غالین و انتحال مبطلین و تأویل جاهلین ایمن نیستند، و خودشان در شباک ابلیس گرفتارند و کسی باید ایشان را از شباک ابلیس نجات دهد، پس داخل در دایره عدول نافین نخواهند بود. و فرض

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 183 *»

این است که عدول نافین باید خودشان از دام شیطان رسته باشند تا بتوانند مردم را از دام او نجات دهند.

و اگر خیال کنی که بنابراین فرض، هریک از عدول می‏توانند که تمام مردم را از دام ابلیس نجات دهند، پس یک‌نفر ایشان کفایت می‏کند در نجات جمیع مردم پس نطق باقی عدول لغو خواهد شد، پس از این جهت که خداوند عالم جلّ‏شأنه لغوکار نیست همیشه یکی از ایشان ناطق است و کفایت می‏کند و نطق باقی لغو است، پس البته باقی ساکت خواهند بود یا راوی و حاکی از آن یک نفر. و اگر چنین خیالی در نظرت جلوه کرد مغرور مشو، و با تذکر فکر کن که آیا کدام‏یک از شیعیان زبان ایشان فصیح‌تر است از زبان پیغمبران؟ و آیا کدام‏یک از ایشان علمش و حکمتش بیشتر است از پیغمبران؟ و آیا کدام‏یک تدبیر او بیشتر است از تدبیر پیغمبران؟ و آیا قوت نفس کدام بیشتر است از قوت نفس پیغمبران؟ و آیا تصرف کدام بیشتر است از تصرف پیغمبران؟ و آیا معجزه کدام بیشتر است از معجزه پیغمبران؟ و

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 184 *»

همچنین در سایر صفات حسنه. پس چه شد که در یک‌زمان و یک‌مکان سه‏نفر از ایشان باید به امداد یکدیگر به انجام رسانند احکام الهی را، و لغو نبود وجود سه‌نفر، و یک‌نفر و دو نفر نتوانستند به انجام رسانند امر الهی را، و چون سیومی امداد کرد، به انجام رسید؟ پس بر همین نسق ممکن است که یک نفر عدل با علم و فضلی که دارد نتواند به انجام رساند امر احکام الهی را.

و سرّ این امر این است که اگرچه هریک از پیغمبران سه‏گانه شرایط پیغمبری در او جمع بود و نقصانی در او نبود، ولکن طبیعت خلق روزگار در اعصار، مختلف است، و خداست جلّ‏شأنه مطلع بر آن طبایع. پس بسا آنکه اهل زمانی یا اهل مکانی چون یک نفر سخنی گفت اعتنائی به سخن او نکنند، پس چون اعتنا نکردند گوش به سخن سخنگو ندهند، پس نفهمند که چه می‏گوید؛ پس چون دو نفر و سه‌نفر و بیشتر گفتند یک مطلب را اعتنا کنند، پس چون اعتنا کردند گوش دهند، پس چون گوش دادند خواهند فهمید که مطلب چیست، و خواهند فهمید که سخن هریک تامّ و کامل بود و حق و صدق بود

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 185 *»

و در هیچ‏یک نقصانی نبود، و نقصان در خود خلق بود که پرده طبع ایشان حائل شد که اعتنا به سخن یک سخنگو نکردند، پس رفع حجاب طبع ایشان به تعدد اشخاص پیغمبران شد. و بسا آنکه در زمانی و مکانی اعتنا به سخن یک نفر هم بکنند و پرده طبیعت ایشان کمتر حاجب فهم آنها باشد، و خداست مطلع بر احوال مردم. پس هرگاه در زمانی و مکانی دانست که اعتنا به سخن یک سخنگو می‏کنند اکتفا می‏کند به فرستادن یک‌نفر.

و این اختلاف طبایع در اعصار به تفاوت‌های فاحش است، حتی آنکه در سیر و سلوک و لباس و معاش و مسکن و مأوای هریک از حجت‌های خداوندی جلّ‏شأنه تفاوت‌ها است که برخلاف یکدیگر به نظر می‏آید. آیا نبود که حضرت‌امیر صلوات‏اللّه‌علیه با لباس خشن و غذای جَشِب مشغول آبیاری زراعات مردم می‏شدند، و به مزدِ کسب خود معاش خود را می‏گذرانیدند. و حضرت امام‌حسن؟ع؟ این‏طور سلوک نمی‏کردند، ولکن حلم‌ها اظهار می‏فرمودند در نزد ناملایمات که حضرت امام‌حسین؟ع؟ متحمل نمی‏شدند.

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 186 *»

باری، مقصود آنکه مصالح هر زمانی و مکانی را خداوند عالم جلّ‏شأنه دانا است، و در هر زمانی و مکانی حجج خود را اظهار می‏کند به طوری ‏که حکمت او اقتضا کند، و خلق نمی‏توانند حکم کنند بر او و ایجاب کنند چیزی را که او ایجاب نفرموده.

اما جواب از صورت ششم که در هر زمانی باید مؤسس واحدی باشد، پس این مطلب در نوع حجت‌های اصل جاری است، و در احکام اولیه الهیه از حتمیات است؛ ولکن در حجت‌های فرع و حجت‌های حجت اصل، مانند شیعیان بزرگ که حجت‌های حجت اصلند که امام‌زمان؟ع؟ باشد جاری نیست، خصوص در احکام ثانویه الهیه. آیا نه این است که در احکام اولیه باید حجت معصوم از جمیع گناهان و از سهو و خطا و نسیان و سایر نقص‌ها در میان خلق ظاهر باشد، تا خلق او را مشاهده کنند و با او مجالست و معاشرت و مکالمت کنند تا قطع اعذار ایشان را به زبان بیان و ابلاغ و به افعال و معجزات بکند، پس در میان ایشان امر الهی را جاری کند، و امر به معروف و نهی از

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 187 *»

منکر و اقامه حدود الهیه نماید؟ ولکن در احکام ثانویه این امر جاری نشد، و امام معصوم از هر نقصی عجل‏اللّه‌فرجه غائب شد. بلکه در زمان حضور ائمه طاهرین؟عهم؟ از وقتی که غصب خلافت شد، امور الهیه محوله به ایشان هم از ایشان گشت و تغیّرت البلاد و من علیها پس ایشان از تصرف ظاهری ممنوع شدند. و اگر احکام ثانویه برپا نشده بود باید در هر عصری یکی از ایشان فرمانفرمای خلق باشند تا روز قیامت، چرا که حجت معصوم از جمیع نقص‌ها ایشانند و بس، و احدی از شیعیان ایشان ادعای عصمت از جمیع نقص‌ها و سهو و نسیان و خطا را در جمیع امور در جمیع احوال نکرده و نمی‏کند. و مدعی چنین امری نفس ادعای او دلیل بطلان او است، و خود او مکذب خود او است به ادعای خود.

و مؤسس حقیقی کسی است که اولاً علم به جمیع جهات تأسیس خود داشته باشد، و ثانیاً باید در تأسیس هر اساسی غفلتی و سهوی و نسیانی و خطائی از برای او نباشد. و چنین امری را احدی از شیعیان ادعا نکرده و نخواهد کرد، و نفس ادعای مدعی مکذّب خود او است.

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 188 *»

و مؤسس چنین تأسیسی در اسلام به جز پیغمبر آخرالزمان؟ص؟ کسی دیگر نیست اولاً، و حامل این تأسیس به جز ائمه طاهرین کسی دیگر نیست. و گمان نمی‏کنم که کسی در اسلام بتواند ادعای تأسیس در یکی از احکام ظاهره و باطنه بکند، چه جای تأسیس در جمیع احکام مگر آنکه از اسلام خارج شود.

و این مطلب در میان علمای مذهب اثنی‌عشری محل اتفاق است، که به مضمون آیه شریفه ماکان لهم الخیرة من امرهم و به مضمون آیه شریفه اللّه یخلق ماــ‌يشاء و یختار جمیع احکام شریعت و طریقت و حقیقت از برای اهل ظاهر و باطن از نبی و امت و از امام و شیعه و از عالم و عامی، تمام باید از جانب خدا باشد؛ و هیچ خِیَره‏ای از برای احدی از خلق نیست، نه درباره نفس خود و نه درباره غیر. و تمام احکام ظاهره و باطنه در هر مرتبه‌ای از مراتب باید از نزد خداوند عالم جلّ‏شأنه باشد. و به اتفاق عقل و نقلِ اهل اسلام و ایمان احکام الهیه وحی نشده در آخرالزمان مگر به پیغمبر؟ص؟ و بعد از او پیغمبری نخواهد آمد. پس جمیع احکام

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 189 *»

الهی از زمان او تا روز قیامت در نزد او است و بس، و او است مؤسس به وحی الهی و بس، و وحی تأسیسی به وجود مبارک او؟ص؟ ختم شده، و به مضمون ما آتیٰکم الرسول فخذوه و ما نهیٰکم عنه فانتهوا باید جمیع احکام الهی را از او گرفت و بس، و جمیع آن احکام در کتاب او است و حامل و شارح آن ائمه طاهرینند؟عهم؟ و بس، که همیشه ایشان با کتاب و کتاب با ایشان است تا آنکه هردو وارد شوند بر پیغمبر؟ص؟ بر لب حوض کوثر؛ چنان‌که این مطلب به طرق مختلفه و الفاظ مختلفه با اتحاد مطلب از خاصه و عامه روایت شده از آن حضرت؟ص؟ که فرمودند انی تارک فیکم الثَقَلین کتاب اللّه و عترتی اهل‌بیتی لن‏یفترقا حتی یردا علیّ الحوض ما ان تمسکتم بهما لن‏تضلّوا بعدی. پس از این جهت که ائمه؟عهم؟ حامل و عالم و شارح کتابند و خلفای خدا و رسولند، ایشان را هم مؤسس بگوییم منعی نیست. و همچنین شیعیان بزرگ ایشان را که حامل فضائل و راوی

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 190 *»

آنها هستند و به قدر مرتبه خود که اثر مرتبه ائمه‌طاهرین؟عهم؟ است و خلیفه خلیفه و حجت حجتند، می‏توان ایشان را هم مؤسس نامید و مانعی نیست. ولکن لزوم وحدت شیعه، و انحصار امور دینیه به آن شخص، و رجوع جمیع مردم به او، و حکایت و روایت سایر شیعیان بزرگ از او، و نطق از جانب او، مانند لزوم رجوع جمیع مردم به امام؟ع؟ و لزوم حکایت و روایت از او، از مذهب شیعه نیست. و قیاس‏کردن حال شیعه را به حال امام؟ع؟ در مذهب شیعه جایز نیست. چرا که اولاً قیاس‏کردن در مذهب شیعه جایز نیست، چه جای قیاس مع‏الفارق. آیا نه این است که امام؟ع؟ حجت اصل است و قول خود او حجت است اگرچه روایت از امامی دیگر نکند، و لازم است ایمان به اینکه قول او حق است مانند لزوم به حقیت قول امام سابق و سایر حجت‌های سابقه؟ اما شیعه قول او حجت است اگر روایت از امام خود کند، و اگر از امام روایت نکند قول خود او بدون روایت حجت نیست، نهایت آنکه اگر شیعه ثقه و امین شد می‏دانیم که بدون

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 191 *»

روایت حکمی نمی‏کند، و چون اطمینان به او داریم می‏دانیم که قول امام؟ع؟ را از برای ما روایت کرده، نهایت اگر لفظ روایت را هم روایت نکرده باشد آنچه را از روایت فهمیده از برای ما گفته، و مراد امام؟ع؟ را نقل به معنی کرده و از برای ما بیان کرده. پس از این جهت که اطمینان به او داریم بسا آنکه از او نپرسیم که لفظ حدیث را از برای ما بگو، ولکن چون می‏دانیم که حکمی که می‏کند و فتوایی که می‏دهد از روی هوای خود او نیست و حکم امام؟ع؟ و فتوای او را از برای ما می‏گوید، می‏دانیم که حکم او حکم امام؟ع؟ است و فتوای او فتوای او است و قول او قول او است و ردّ بر او ردّ بر امام؟ع؟ است و انکار او انکار او است، و ردّ بر امام؟ع؟ ردّ بر خداست و ردّ بر خدا در حد شرک به خداست جلّ‏شأنه. پس اگر راوی ثقه یک روایت کند از امام؟ع؟ و کسی ردّ کند بر او ردّ بر امام؟ع؟ کرده، و اگر صد روایت کند و کسی ردّ کند، ردّ بر امام؟ع؟ کرده. پس در چنین صورتی که شیعیان

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 192 *»

عدول قولی و حکمی ندارند مگر قول و حکم امام؟ع؟، معنی ندارد که بعض راوی و حاکی از بعض باشند. مانند آنکه همه راوی و حاکی از امام علیهم‌السلام‌اند، اگرچه به واسطه روات سابق باشد. و معنی ندارد که یکی از شیعیان حجتِ اصل باشد و باقی راوی و حاکی از او، یا حاکمِ اصل باشد و باقی رعیت و تابع. مگر آنکه فرض کنید که باقی، روایات امام؟ع؟ را ندانند، پس در این صورت از عدول نافین نخواهند بود، بلکه مقلدین خواهند بود. و اصل فرض مسأله این است که عدول نافین از علماء باشند، و همه راوی و حاکی از امام؟ع؟ باشند.

باری، اما جواب از آنکه اشخاص مختلفه تأسیسات مختلفه خواهند کرد و تکلیف مالایطاق لازم خواهد آمد، پس می‏گوییم که شیعیان عدول تأسیسی از هوای نفس خود ندارند و در اصل دین و مذهب و ضروریات آنها هم که اختلاف ندارند که مردم را به اختلاف بدارند و تکلیف مالایطاق لازم آید. و اگر اختلافی در نظریات داشته باشند، در صورتی که

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 193 *»

همه ایشان از قول امام؟ع؟ روایت کنند و امام؟ع؟ از روی عمد اختلاف در میان ایشان انداخته باشد، مانند آنکه حضرت‌صادق؟ع؟ در مجلس واحد از مسأله واحده سه‌جواب مختلف می‏فرمودند، که نقصی لازم نیاید، خصوص در احکام ثانویه، و تکلیف مالایطاقی را لازم ندارد. چرا که هر عدلی، خود او و مقلدین او عمل می‏کنند به آنچه به او رسیده و فهمیده، و همچنین سایر عدول و مقلدین ایشان عمل می‏کنند به آنچه به ایشان رسیده و فهمیده‏اند، و در واقع هیچ اختلافی با هم ندارند. چرا که هریک از ایشان به دیگری بگوید که من فلان مسأله را برخلاف تو فهمیده‏ام از قول امام؟ع؟، آن دیگری می‏گوید که تکلیف تو همان است که فهمیده‏ای از قول امام؟ع؟ و نباید به فتوای من عمل کنی، چنان‌که من نباید به فتوای تو عمل کنم. و جمیع عدول در نظریات اتفاق دارند که هریک باید متمسک به ادله نظریه خود باشند از کتاب و سنت.

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 194 *»

باری، و اگر کسی گمان کند که منظور از تأسیس این است که حکومت کلیه و ریاست عامه از برای یک‌نفر باید باشد که او رئیس و حاکم بر کل خلق باشد به طور ظاهر، و دو سلطان در یک مملکت نگنجد، و حکّام متعدد در یک ولایت نتوانند حکومت کنند، و خانه‏ای که دو کدبانو دارد ناروب خواهد ماند، پس عرض می‏کنم که از این قبیل استدلال در آیات و اخبار و اقوال علماء و حکماء هست، ولکن هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. پس فکر کنید که آیا چنین حکومت عامه‌ای از برای کیست؟ و در چه عالمی جاری است؟ و در احکام اولیه است یا در احکام ثانویه؟ ولکن الغریق یتشبّث بکل حشیش و یتحرّک لسانه بما لایتعقل فی جنانه قل سمّوهم ام تنبئونه بما لایعلم فی الارض ام بظاهر من القول.

پس بعضی از این قبیل استدلال در نوع حکومت است، و بعضی مخصوص معصومین؟عهم؟ است، و بعضی در احکام اولیه است، و بسا آنکه در احکام ثانویه تغیرات پذیرفته. آیا نه این است که حکومت کلیه‌ای که شائبه جهلی و

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 195 *»

غفلتی و سهوی و نسیانی و عصیانی در آن راهبر نباشد مخصوص ائمه طاهرین؟عهم؟ است؟ به طوری ‏که محل اتفاق است در میان شیعه اثنی‌عشری که جهاد که اعظم امور حکومت ظاهری است مخصوص معصوم حقیقی؟ع؟ است، و باید در رکاب او جهاد کرد. و همچنین اقامه حدود مانند رجم و حد و قتل و امثال اینها، بنابر اختیار مشایخ و جمعی از محققین علماء رضوان‌اللّه‌علیهم مخصوص معصوم؟ع؟ است. و عمده چیزی که در حکومت ظاهری در کار است جهاد و اقامه حدود است. و اگر از این قبیل امور مخصوص معصوم؟ع؟ باشد و شیعیان بدون اذن خاصی نتوانند متصدی شوند، پس عمده امر حکومت ظاهری از ایشان مسلوب می‏شود. پس مراد از حاکمی واحد که باید متصدی این قبیل امور شود معصوم حقیقی؟ع؟ خواهد بود نه شیعیان ایشان. و همچنین است امر در هر موضعی که عصمت حقیقی شرط آن است. پس از این قبیل بیانات چه در کتاب باشد و چه در احادیث و چه

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 196 *»

در کلام علماء، مراد معصوم حقیقی است؟ع؟. و چون بعد از غصب خلافت، وضع اوّلی تغییر کرد، در وضع ثانوی این امور از اهل آن منصرف شد و متصدی نشدند. حتی آنکه به غیر از حضرت‌امیر؟ع؟ سایر ائمه؟عهم؟ نتوانستند که نماز جمعه که یکی از واجبات بزرگ اسلام بود بجا آورند، و حدّی از حدود را ظاهراً جاری کنند.

باری، هر دلیلی که دلالت کند بر لزوم وحدت سائس و مؤسس و حاکم و ناطق و حجت و امثال اینها، جمیعاً از برای معصوم حقیقی؟ع؟ است نه شیعیان تابع، اگرچه بعضی افضل و اعلم از بعضی دیگر باشند. و بسی واضح است که عدول نافین بابصیرتند در دین خود، و می‏دانند که افضل را باید تصدیق کرد، و آیه و لاتنسوا الفضل بینکم را فراموش نمی‏کنند، و اگرچه به جهت مصلحت زمانی از باب امتحان الهی معروف در میان مردم یکی باشد و منحصر شود نطق و بیان به او.

اما جواب از صورت هفتم که خلقِ مختلف‏الطبایع همیشه حاکم واحدی می‏خواهند؛ اگرچه جواب از

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 197 *»

این صورت در عنوان سابق معلوم شد، ولکن مختصری عرض می‏کنم که اگر وضع اول تغییر نکرده بود، و احکام اولیه در میان خلق جاری بود، و غصب خلافت در هر عصری نشده بود، و دولت باطل غلبه نکرده بود در عالم، که بسی واضح است در نزد شیعه اثنی‌عشری که در هر عصری حاکمِ واحدِ منحصر به فردِ معصوم از جمیع نقائص یکی از ائمه طاهرین سلام‌اللّه‌علیهم بودند، و در این زمان‌ها امام‌زمان عجل‌اللّه‌فرجه غائب نبودند و در میان مردم ظاهر بودند، و حکّام را از برای اجرای احکام به اطراف می‏فرستادند؛ اما بعد از تغیّر وضع اوّلی و طریان احکام ثانویه و غیاب غائب عجل‌اللّه‌فرجه که معلوم است که حکومت ظاهری و نظم عباد و بلاد با سلاطین است. و همین امور طاریه سبب صدور احادیث مختلفه است، و فرمودند نحن اوقعنا الخلاف بینکم. و مکرّر عرض شد که عدول نافین در ضروریات دین و مذهب نزاعی ندارند و همه بابصیرتند در دین و مذهب خود، اما اختلافی که به جهت اختلاف اخبار و انظار دارند، که به اتفاق جمیع

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 198 *»

ایشان چنین اختلافی به جهت مصالح ازمنه و امکنه و امزجه است و باید در میان باشد، و هریک از عدول تصدیق می‏کنند باقی را و نزاعی ندارند که حاکمی بخواهند که در میان ایشان حکم کند، اگرچه به اقتضای مصلحتِ یک‌زمانی و مکانی یکی از ایشان حاکم شرع باشد، و نطق منحصر به او شود.

و اما استدلال به اینکه چون در هر عصری از اعصارِ حضور ائمه طاهرین؟عهم؟ یکی از ایشان ناطق بودند، پس همیشه در میان شیعیان ایشان هم باید یکی از ایشان ناطق باشد به طریق اولی، پس عرض می‏کنم که بسی واضح است در نزد عاقلان که این قیاس به طریق اولی نیست، و قیاس حال غیر معصوم به معصوم است و قیاس مع‏الفارق است، و قیاس مع‏الفارق را اصحاب قیاس هم جایز نمی‏دانند چه جای علمای اثنی‌عشریِ عدول نافین که مطلقا قیاس را جایز ندانسته‏اند در امور جزئیه دینیه، چه جای امر کلی که جمیع امور دینیه راجع به آن شود که تمام خلق باید تابع باشند، نهایت بعضی مقلّد صرفند و بعضی راوی و حاکی از برای ایشان.

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 199 *»

اما جواب از صورت هشتم که لفظ امام بر شیعیان گفته می‏شود، پس عرض می‏کنم که لفظ امام در لغت و عرف و شرع گفته می‏شود بر هر مقدّمی از خوب و بد و مؤمن و کافر، و آیه شریفه یوم ندعوا کلّ اناس بامامهم بعد از تفسیر ائمه طاهرین؟عهم؟ شاهد صدقی است بر مدعا، که فرمودند امام دو امام است: امامی که دعوت می‏کند مردم را به آتش، چنان‌که فرموده و جعلناهم ائمة یدعون الی النار و یوم القیمة لاینصرون و فرموده و جعلناهم ائمة یهدون بامرنا.

باری، در این‌قدر از سخن محل سخن نیست و نزاعی نیست، ولکن به این استدلال باید همیشه امام جماعت هم در هرعصری یک‌نفر باشد نه بیشتر، چرا که لفظ امام بر او صدق می‏کند و امام باید یکی باشد در هر عصری، و همچنین امام جمعه باید همیشه در هر عصری یکی باشد، و امام شنبه باید یکی باشد، و همچنین ائمه علوم و سایر مقدّمین در هر امری باید همیشه یک‌نفر باشند، چرا که لفظ امام بر او صادق است، و حدیث وارد است که امام باید در هر عصری یکی باشد. و به این استدلال باید جمیع

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 200 *»

امام‌ها معصوم باشند، چرا که لفظ امام بر ایشان صدق می‏کند و در حدیث است که امام در هر عصری باید معصوم باشد، پس همه ایشان باید معصوم باشند. و به این استدلال لفظ امام بر ایشان صدق می‏کند، و در حدیث است که ائمه باید از قریش باشند پس همه باید قُرَشی باشند. باری، انسان عاقل از ردّ کردن این خرافات خجالت می‏کشد، نمی‏دانم که چرا خود مستدلّین به این‏گونه خرافات خجالت نمی‏کشند؟ گویا مشعر خجالت در آنها نیست!

و اما اینکه گفته‏اند که اگرچه در حدیث هم باشد که امام از آل‏محمد صلوات‌اللّه‌علیهم باید در هر عصری یکی باشد، اگرچه منظور این باشد که ائمه طاهرین؟عهم؟ باید در هر عصری یکی از ایشان قائم به امر الهی باشد در میان مردم، ولکن این حدیث شامل شیعیان هم هست چرا که شیعیان از آل‌محمدند؟عهم؟، پس عرض می‏کنم که گویا انکار عدول نافین متعدد را در هر عصری نداشته باشند، و این عدول همه از آل‌محمدند

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 201 *»

؟عهم؟ چنان‌که در حدیث است که کسی به این‏طور صلوات فرستاد که اللّهم صلّ علی محمد و اهل‏بیت محمد فرمودند بگو اللّهم صلّ علی محمد و آل‏محمد تا شیعیان ما هم داخل در صلوات بشوند. پس همه عدول داخل در صلوات هستند، و امر منحصر به یکی از ایشان نیست؛ و اگرچه یکی از ایشان مقرب‏تر باشد و افضل و اعلم باشد و مقدم باشد از این جهت بر باقی، مانند سلمان بنابر قولی، و مقداد بنابر قولی، و باقی او را بر خود مقدم بدانند و مقدم بدارند، ولکن نباید باقی راوی و حاکی از جانب او باشند و خود نتوانند راوی و حاکی از امام؟ع؟ باشند، یا به اذن او روایت کنند از امام؟ع؟. و اگر گمان کنی که در زمان حضور امام همه می‏توانستند راوی از امام؟ع؟ باشند، ولکن در زمان غیبت یکی باید از جانب امام؟ع؟ روایت کند و باقی عدول باید راوی و حاکی از آن یک‌نفر باشند، می‏گویم که شما یک‌نفر را پیدا کنید و اسم ببرید از علمای شیعه در زمان غیبت که تمام احکام دینیه را او به تنهایی بیان کرده باشد، و عدولی

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 202 *»

چند در عصر او باشند که بتوانند نفی کنند به علم خود از دین تحریف غالین و انتحال مبطلین و تأویل جاهلین را و مع‏ذلک ساکت باشند یا راوی و حاکی از آن یک‌نفر باشند. و اگر نتوانستید پیدا کنید پس به بطلان این تأویل‌های جاهلانه اقرار کنید.

باری، بعد از همه این عرض‌ها، عرض می‏کنم که نمی‏گویم چنین امری محال است و ممکن نیست که در یک زمانی به اقتضای حکمت و مصلحت الهی، یک امری از امور دین محوّل به شخص خاصی شود، و منحصر باشد آن امر مخصوص به شخص مخصوص، و باقی مردم در آن امر تابع باشند اگر اغماض نکنند.

و اما جواب از اینکه ائمه طاهرین؟عهم؟ ائمه جمیع اعصارند نه اینکه هر یکی امام عصری هستند، پس عرض می‏کنم که اگرچه جمیع ائمه طاهرین؟عهم؟ امام اهل جمیع اعصار هستند، و معرفت جمیع ایشان واجب است بر جمیع اهل روزگار، ولکن از برای امام هر زمانی؟ع؟ خصوصیتی است که در امام سابق و لاحق؟عهما؟ آن خصوصیت نیست، و واجب است بر اهل هر عصری که امام آن

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 203 *»

عصر را بشناسند و او را حاکم از جانب خدا بر خود بدانند، و به حکم او جاری شوند نه به حکم امام سابق و لاحق؟عهما؟. آیا نه این است که در هر عصری شیعیان به قول و فعل و تقریر امام آن زمان؟ع؟ باید عمل کنند، و از امر او صادر شوند، و روی ایشان به سوی او باشد، و گوش ایشان به فرمان او؟ پس اگر امر به جهاد کند جهاد کنند در رکاب او، و اگر صلح کند صبر کنند و سبقت بر او نجویند. و همچنین واجب است بر اهل هر زمانی که امر و نهی امام‌زمان خود را درباره خود بدانند، و به اوامر او عمل کنند و از نواهی او اجتناب کنند. و واجب نیست بر ایشان که اوامر و نواهی امام سابق و لاحق را بر اهل زمان سابق و لاحق بدانند، اگرچه بدانند؛ چرا که تکلیف ایشان همان است که امتثال اوامر امام زمان خود؟ع؟ را بکنند، و از نواهی او منزجر شوند. پس اگر احیاناً امام زمان سابق؟ع؟ جهاد کرد و ایشان دانستند که او جهاد کرده، نمی‏توانند جهاد کنند مگر به امر امام زمان خود؟ع؟. و اگر امام سابق مانند امام‌حسن

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 204 *»

؟ع؟ صلح کرد و خانه‏نشین شد، اهل زمان امام لاحق مثل امام‌حسین؟ع؟ نمی‏توانند صلح کنند به بهانه آنکه امام‌حسن؟ع؟ صلح کرد و ما باید اقتدا کنیم به او، چرا که او امام ما بوده. و همچنین است حال اهل هر زمانی نسبت به امام لاحق؟ع؟ که اگرچه احکام او را هم بدانند نباید عمل کنند به آن احکام مگر به امر امام‌زمان خود؟ع؟؛ خواه احکام زمان گذشته و خواه احکام زمان آینده. و این است که اخبار آل‏محمد؟عهم؟ مانند قرآن ناسخ و منسوخ دارد، چنان‌که اصحاب حدیث بابی مخصوص در این خصوص عنوان کرده و احادیث روایت کرده‏اند، و یکی از اسباب نسخ، قیام قائم در مقام سابق است.

باری، پس معلوم شد که اگرچه جمیع ائمه؟عهم؟ امامان جمیع اهل روزگارند، ولکن معرفت امام هر زمانی خصوصیتی به اهل آن زمان دارد که ائمه سابقه و لاحقه؟عهم؟ آن خصوصیت را ندارند. و از این است که بعضی از اکابر فرموده‌اند که ما در این زمان به احادیث ائمه

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 205 *»

ماضیه؟عهم؟ عمل می‏کنیم به جهت آنکه امام‌زمان ما عجل‌اللّه‌فرجه ما را امر کرده که به آن احادیث متمسک شویم، اگرچه جمیع ایشان را ائمه خود می‏دانیم، ولکن باید به امر و اذن امام‌زمان خود عجل‌اللّه‌فرجه به احادیث ائمه سابقه متمسک شویم. نه آنکه بدون امر و اذن او مستغنی هستیم از او، و می‏توانیم اکتفا کنیم به احادیث ائمه ماضیه؟عهم؟ بدون احتیاج به امر امام‌زمان عجل‌اللّه‌فرجه.

باری، پس اینکه گفته‌اند که جمیع ائمه؟عهم؟ ائمه جمیع اهل روزگارند، و حکمت اقتضاء می‏کند که مراد از امام زمانی که در اخبار وارد شده که من مات و لم‏یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة مخصوص معرفت شیعه است که امر منحصر است به او، چنین نیست؛ اگرچه حدیث، شامل معرفت عدلی از عدول نافین بشود و اسم امام بر او هم صدق کند، ولکن شیعه عدل هرقدر بزرگ باشد، و به هر مقام بلندی رسیده باشد، راوی و حاکی است از امام خود؟ع؟. و اگر متعدد شدند، همه راوی و حاکی از امامند؟ع؟ نه راوی و حاکی

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 206 *»

از یکدیگر، مگر روایت هر سابقی برای لاحقی که اختصاصی به یک‌نفر ندارد، و می‏شود راوی اعلم و افضل باشد از مرویٌّ‌عنه چنان‌که فرمودند ربّ حامل فقه الی من هو افقه. و بسا آنکه به عکس اتفاق افتد و هریک روایت کنند از روات عدیده.

و اما جواب از صورت نهم که آیه شریفه یوم نبعث فی کل امة شهیداً علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیداً علی هؤلاء را تمسک در مطلوب خود قرار می‏دهند، پس عرض می‏کنم که ائمه؟عهم؟ اگرچه از جنس مردم نیستند ولکن در مقام تعریف و تعرّف در لباسی از جنس بشر بیرون آمده‏اند، و آیه شریفه انما انا بشر مثلکم و آیه شریفه هو الذی بعث فی الامیین رسولاً منهم یتلو علیهم آیاته و یزکّیهم و یعلّمهم الکتاب و الحکمة و امثال این قبیل آیات بسیار است، و خلق مکلّفند به معرفت کسی که می‏توانند بشناسند، چنان‌که فرموده لایکلّف اللّه نفساً الّا وسعها و لایکلّف اللّه نفساً الّا ما آتاها پس مکلّفند که رسول خدا را بشناسند؟ص؟ و مکلّفند که دوازده‌

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 207 *»

امام؟عهم؟ را بشناسند. پس اول شهیدی که خداوند عالم جلّ‏شأنه او را قرار داده پیغمبر است؟ص؟، و بعد از او ائمه طاهرین؟عهم؟ شهداء بر خلقند، و بعد از ایشان شیعیان، از ارکان گرفته تا نقباء و نجباء و علماء، هر طبقه‌ای در مقام خود. پس اختصاص شهید به یکی از شیعیان معنی ندارد، بلکه همه شیعیان بزرگ در مقام خود شهیدند. و اما غائب شهید نیست، سخن غریبی است. بلی، مردم شهید بر غائب نیستند، ولکن غائب عجل‌اللّه‌فرجه شهید است بر خلق و خلق به مرئیٰ و مسمع او هستند. و تفصیل این مطالب در کتب فارسی و عربی مشایخ+ کفایت کرده الحمدللّه.

و اما شیعیان به قدر اقتضای حکمت الهی در صلاح هر زمان یا واحد یا متعدد ظاهر خواهند بود، و هیچ‏یک راوی و حاکی از یکدیگر نیستند مگر به همان معنی که اختصاصی به اعلم و غیراعلم ندارد و ربّ حامل فقه الی من هو افقه.

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 208 *»

و اما جواب از صورت دهم که آیه شریفه لو کان فیهما آلهة الّا اللّه لفسدتا را می‏خوانند که ناطق باید یکی باشد، چرا که در حدیث است که من اصغیٰ الی ناطق فقدعبده فان کان الناطق ینطق عن اللّه فقدعبد اللّه و ان کان الناطق ینطق عن لسان ابلیس فقدعبد ابلیس پس بنا بر مضمون این حدیث کسی که گوش داد به سخن سخنگویی او را عبادت کرده، پس گوش‏دهنده عابد است و سخنگو معبود است، و معبود به معنی اللّه است و اللّه یکی است پس معبود یکی است پس ناطق یکی بايد باشد. پس اگرچه دلیلی در ظاهر آیه قرآن نباشد که دلالت کند بر لزوم وحدت ناطق در هر زمان، ولکن بعد از منضمّ‏کردن این حدیث به این آیه، در باطن، این آیه دلالت می‏کند بر لزوم وحدت ناطق در هر زمان.

پس عرض می‏کنم که باب واسعی را از برای خود مفتوح کرده‏اند از برای استدلال بر هر مطلبی که بخواهند. پس آیه‏ای از آیات قرآن را بر مطلب خود بخوانند، و اگر کسی بگوید که این آیه دلالت بر مطلب تو ندارد، بگوید آیات قرآن ظاهری دارد

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 209 *»

و باطنی دارد، پس اگرچه این آیه در ظاهر دلالت ندارد، در باطن دلالت دارد، و اهل باطن می‏دانند که دلالت دارد اگرچه اهل ظاهر ندانند. مانند آنکه شیخ‌مرحوم­ در رساله رشتیّه در سؤال و جواب چهارم می‏فرمایند که بعضی از صوفیه در مقابل آل‏محمّد؟عهم؟ ادعاهای عظیمه می‏کنند که ما از بواطن و اسرار قرآن چیزها می‏دانیم که اگر بخواهیم هزارهزار علم بیان می‏کنیم که دلیل کلّ آنها از قرآن باشد، تا آنجا که می‏فرمایند: «و لیقولون انما نهی ذلک العوام حتی ان منهم من جوّز نکاح المردان بالعقد و الصداق و استدلّ علیه ان التزویج حقیقة شرعیة فی العقد و الصداق و ذلک مماقال فی محکم کتابه «او یزوّجهم ذکراناً و اناثاً». فلو قلت له لیس هذا مراد الله لقال لک انی قدقلت لک ان هذه الاشیاء من العلوم و ادلتها لاتفهمها العوام و تنکرها و انما هی للخواص.» الی ان قال: «ففیه بأس کثیر و ضلال کبیر و ذلک لان هذا الشیخ اذا کان المرید یعلم انه لیس بمعصوم بل یجوز

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 210 *»

علیه الخطاء فالواجب فی الحکمة ان‏یقبل المرید کل ما لایخالف الضرورة من الدین و المذهب اذا عرف من شیخه دلیله و یردّ کل ما خالف الضرورة من الدین و المذهب.» می‏فرمایند که آنها می‏گویند که نهی شده است این اسرار و بواطن از عوام. حتی آنکه بعضی از ایشان نکاح مُرْدان([1]) را جایز دانسته‏اند به عقدکردن و صداق قراردادن، و استدلال کرده‏اند بر این مطلب به اینکه تزویج، حقیقت شرعیه است در عقد و صداق، و این مطلب را خدا در محکم کتاب خود گفته که تزویج می‏کند ذکران را یعنی مُردان را و اناث را یعنی زنان را. پس اگر به او بگویی که تزویج مردان به عقد و صداق مراد خدا نیست، می‏گوید که من به تو گفتم که از این قبیل علوم و دلیل‌های آن را عوام نمی‏فهمند و انکار می‏کنند آنها را و آنها مخصوص خواص است. تا اینکه می‏فرمایند: پس در این چیزها بأس کثیر و ضلال کبیر است، به جهت آنکه هرگاه مرید دانست که شیخ او معصوم نیست و جایزالخطاء است پس واجب است بر او در حکمت که قبول کند از شیخ خود آنچه را که مخالف ضرورت دین و مذهب نیست، و ردّ کند هر

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 211 *»

چه را که مخالف ضرورت دین و مذهب است.

باری، پس متذکر باشید که ضرورت دین و مذهب میزان خداست که در میان خلق گذارده که حق و باطل و اهل حق و اهل باطل به آن سنجیده شوند، و عذری از برای عوام که می‏خواهند مرید شوند یا تقلید کنند یا تابع شوند باقی نماند در ارادت و تقلید و تابع‏بودنشان از برای اهل باطل، که بتوانند بگویند در روز قیامت که خداوندا ماها عامی بودیم و نمی‏فهمیدیم، و مرشد ما عالم بود و می‏فهمید، و او گفت که تزویج مردان جایز است، و آیه قرآن از برای ما خواند که تو گفته‏ای تزویج می‏کند ایشان را چه ذکران باشند ایشان و چه اناث؛ پس از این جهت ماها که عوام بودیم تابع شدیم و عقد کردیم پسران را، و صداق دادیم و نکاح با ایشان کردیم. پس متذکر باشید که اگر بنا باشد که ضرورت دین و مذهب میزان نباشد از برای عوام و خواص و حجت نباشد، باید عوام معذور باشند در لواط‌کردن از فاعل و مفعول، اگر به عقد و صداق باشد. و خواص آیه قرآن هم می‏توانند بخوانند از برای عوام، چنان‌که

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 212 *»

شیخ‌مرحوم­ فرمودند.

باری، اگر ضرورت دین و مذهب میزان نباشد، از برای هر کفر و فسقی می‏توان آیه و حدیث خواند، و جمیع اهل باطل در جمیع باطل‌هاشان می‏توانند آیه و حدیث بخوانند. باری، پس بنابر اینکه از این قبیل استدلال صحیح باشد که ناطق چون معبود است و معبود به معنی الله است و الله واحد است، پس ناطق باید واحد باشد، و باطن این آیه لو کان فیهما آلهة الّا اللّه لفسدتا دلیل این مطلب باشد، می‏تواند شخص گدایی به آیه قرآن استدلال کند که گدایی باید منحصر به فرد باشد، و آن فرد هم کسی است که می‏تواند دلیل بر انحصار را از آیه قرآن بیاورد، و آن‏کس منم که می‏گویم خداوند فرموده الم‏یعلموا ان اللّه هو یقبل التوبة عن عباده و یأخذ الصدقات آیا نمی‏دانند که به درستی‏که خدا همان خدا قبول می‏کند توبه را از بندگان خود و می‏گیرد همه صدقات و زکات‌ها را؟ و معلوم است که خدا یکی است، پس گیرنده صدقات باید یکی باشد! و اگر انصاف دهی خواهی گفت که تکلّف در استدلال این گدا

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 213 *»

کمتر است از استدلال کسی که دلیل انحصار امور دینیه را به یک نفر از آیه لو کان فیهما آلهة الّا الله لفسدتا قرار داده، چرا که این گدا بدون تکلّف آیه خواند که خداست گیرنده صدقات و او یکی است، پس گدا باید یکی باشد. اما آن مستدلّ، ناطق را معبود کرد و معبود را خدا کرد، و لقمه را به دور سر گردانید و گفت که خدا یکی است پس باید ناطق یکی باشد. و با اینکه تکلّف در استدلال این گدا کمتر است از تکلّف در استدلال این مستدلّ، حدیث بسیار هم بر این مضمون وارد شده که چون صدقه را به دست گدا دادی آن صدقه را پس بگیر از آن گدا و ببوس، چرا که آن صدقه به دست خدا رسیده و بعد بده آن صدقه را به گدا.

باری، از این قبیل استدلال ثکلیٰ می‏خندد. و تعجب آنکه جمعی اصرار هم دارند که این استدلال صحیح است، و حال آنکه سستی این قبیل استدلال بر هیچ عاقلی که مستضعف نباشد مخفی نیست، ولکن مردم کاری به دست محکم و سست ندارند و از برای کارهای خود یک بهانه‏ای می‏خواهند.

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 214 *»

پس بهانه بعضی هم همین است که چون ناطق معبود است و معبود به معنی خداست و خدا یکی است، پس ناطق باید یکی باشد. و آیه قرآنی و حدیثی هم در این باب خوانده باشند، و اسم آن را دلیل از قرآن و حدیث نامیده باشند. خدا کند که به این نسقی که جاری شده‏اند، نگویند و استدلال نکنند که ناطق معبود است و معبود خداست پس ناطق خداست. و خدا کند که رفته‌رفته بر این نسق نگویند که چون تا اینجا آمدی و انسی به این سرّ پنهانی پیدا کردی ملتفت باش که خدا عالم است به جمیع چیزها و لایعزب عنه مثقال ذرة فی الارض و لا فی السماء، و خدا قادر بر هر چیزی است و خالق هر چیز قل اللّه خالق کل شی‏ء، پس ناطق باید معبودی باشد فرد یکتا عالم بکل شی‏ء و قادر علی کل شی‏ء و خالق کل شی‏ء، و همچنین سایر اسماء حسنیٰ همه اسم ناطق است. و کسی که باک ندارد که وحدت الهی را از برای ناطق اثبات کند، باک از اثبات سایر صفات الهی نخواهد داشت. و اگر خود او به این سرحد بی‏باک نباشد چون قاعده را به دست مردم

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 215 *»

داد و بسیاری به جز بهانه در بی‏باکی چیزی دیگر نمی‏خواهند بی‏باکی‌ها خواهند کرد.

باری، پس اگر عاقلی فکر کند خواهد یافت که صفت وحدت الهی دخلی به خلق ندارد، چنان‌که صفت علم و قدرت او و سایر صفات او دخلی به خلق ندارد، و او نه شریکی در ذات دارد نه در صفات و نه در افعال و نه در عبادت، و نه شبیهی و مثیلی در این مقامات دارد. پس چنان‌که علم بی‏نهایت او را کسی ندارد، و قدرت مطلقه او را کسی ندارد، وحدت او را هم کسی ندارد، و وحدت او را دلیل وحدت کسی نمی‏توان قرار داد، بلکه دلیل وحدت او دلیل کثرت خلق او است چنان‌که فرمودند؟عهم؟ بمضادّته بین الاشیاء علم ان لا ضدّ له و فرمودند بترکیبه بین الاشیاء علم ان لا ترکیب له و فرمودند بتجهیره الجواهر علم ان لا جوهر له و فرمودند ان اللّه سبحانه لم‏یخلق شیئاً فرداً قائماً بذاته دون غیره للذی اراد من الدلالة علیه، پس جمیع صفات او از وحدت و غیرها مخصوص خود او است بدون شریکی و شبیهی و مثیلی از خلق.

پس اگر در عالم خلق واحدی یا متعددی باید اثبات کرد، باید از ادله خلقی باشد نه از ادله‏ای که صفات

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 216 *»

الهی را از برای خدا باید اثبات کرد. پس اگر دلیلی اقامه شد که پیغمبر آخرالزمان؟ص؟ باید یکی باشد، یا هریک از ائمه؟عهم؟ در عصر خود باید یکی و امور الهیه منحصر باشد به او و بس، و سایر مردم باید مطیع و منقاد هریک در عصر خود باشند، و همه مردم باید حاکی و راوی از آن یک‌نفر باشند، ادلّه این امور ادلّه رسالت و خلافت و ولایت است به طوری ‏که هریک از آن ادلّه در محل خود مذکور است. و با اینکه بسیاری از صفات ایشان منسوب به خدا می‏شود مثل آنکه اطاعت ایشان اطاعت خداست جلّ‏شأنه، و تخلف از ایشان؟عهم؟ تخلف از خداست جلّ‏شأنه، و حکم ایشان حکم خداست، و قول ایشان قول خداست جلّ‏شأنه، عبادی هستند مکرمون لایسبقونه بالقول و هم بامره یعملون، و در هیچ مقامی شریک با خدا جلّ‏شأنه نیستند. ولکن،

سخن‌ها چون به وفق منزل افتاد   در افهام خلایق مشکل افتاد

باری، پس بعضی از صفات اولیای او جلّ‏شأنه منسوب به او می‏شود، مثل آنکه فرموده خذ من

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 217 *»

اموالهم صدقة تطهّرهم و تزکّیهم بها، پس چون گرفت صدقات را و به مصارف آن رسانید خداوند جلّ‏شأنه فرمود الم‏یعلموا ان اللّه هو یقبل التوبة عن عباده و یأخذ الصدقات، و چون صدقات را در محلّی که خدا گفته بود صرف کرد، می‏گوید به دست خدا رسیده.

باری، پس معنی این حدیث شریف من اصغی الی ناطق فقدعبده ان کان الناطق ینطق عن اللّه فقدعبد اللّه و ان کان الناطق ینطق عن لسان ابلیس فقدعبد ابلیس و امثال او این است که هر حکایت‏کننده‏ای که نقل می‏کند قول غیر را، آن قول قول غیر است نه قول راوی، اگرچه آن قول را تو از زبان راوی شنیده باشی. پس اگر راوی ثقه و امین باشد و بگوید به تو که فلان شخص گفت که بیا، پس لفظ بیا را اگرچه از زبان راوی شنیدی ولکن در حقیقت این قول قول آن کسی است که راوی از آن روایت کرده. پس اگر تو اطاعت کنی راوی را و بروی نزد آن شخص، در حقیقت اطاعت آن شخص را کرده‏ای و راوی واسطه بوده، و اگر مخالفت راوی را کردی در حقیقت

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 218 *»

مخالفت کرده‏ای آن شخصی را که از او روایت کرده، چرا که قول راوی قول خود او نبود و قول غیر را نقل کرده بود. پس از این جهت قول پیغمبر؟ص؟ که ماینطق عن الهویٰ ان هو الّا وحی یوحیٰ بود، قول خدا بود، و حکم او حکم خدا، و اطاعت او اطاعت خدا، و مخالفت او مخالفت خدا جلّ‏شأنه. و همچنین قول ائمه طاهرین؟عهم؟ و احادیث ایشان که معصومند از تکلم‌کردن از روی هویٰ، قول پیغمبر؟ص؟ و قول خدا جلّ‏شأنه بود. و همچنین از شیعیان ایشان هریک ثقه و امین باشند و احکام ایشان را بیان کنند و احادیث ایشان را حکایت کنند، حکم ایشان و قول ایشان حکم و قول ائمه؟عهم؟ است، و اطاعت ایشان اطاعت ایشان؟عهم؟ است، و مخالفت ایشان مخالفت ایشان؟عهم؟، و قول و حکم و اطاعت و مخالفت ایشان قول و حکم و اطاعت و مخالفت رسول خداست؟ص؟، و قول و حکم و اطاعت و مخالفت رسول‌خدا؟ص؟ قول و حکم و اطاعت و مخالفت خدا

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 219 *»

است جلّ‏شأنه. پس از این جهت فرمودند من کان منکم ممن قدروی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قدجعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم‏یقبل منه فانما استخفّ بحکم اللّه و علینا ردّ و الرادّ علینا الرادّ علی اللّه و هو علی حدّ الشرک باللّه و امام‌زمان عجل‌اللّه‌فرجه فرمودند اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة اللّه یعنی هرکس که از شما شیعیان باشد و از جمله کسانی باشد که روایت کرده حدیث ما را و نظر کرده در حلال ما و حرام ما و فهمیده احکام ما را، پس باید راضی شوند به حَکم‏بودن او، پس به درستی ‏که من قرار داده‏ام او را حاکم بر شما، پس هرگاه حکم کرد به حکم ما و قبول نشد از او پس جز این نیست که به حکم خدا استخفاف شده و بر ما ردّ شده، و ردکننده بر ما ردکننده است بر خدا، و ردکردن بر خدا در حدّ شرک به خداست. و معنی حدیث دویم این است که می‏فرماید اما حوادثی که واقع

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 220 *»

می‏شود، پس رجوع کنید در آن حادثه‏ها و احکام آنها به سوی راویان حدیث ما، به جهت آنکه ایشان حجت‌های من هستند بر شما و منم حجت خدا.

باری، پس متذکر باش که چون قول راوی، قول آن کسی است که از او روایت کرده نه قول خود او در حقیقت، پس اصل حجت، احادیث و آیات مشروحه مفسره به احادیث است در میان جمیع شیعیان، و شیعیان چون روایت می‏کنند آن آیات و احادیث را، قول ایشان حجت شده از جهت روایت، که در واقع قول ایشان قول خدا و رسول؟ص؟ و ائمه؟عهم؟ است نه قول خود ایشان. پس بنابراین معنی ندارد که روایت یکی از اين راویان حجت باشد، و روایات جمیع راویانی که غیر او هستند حجت نباشد. و این ترجیح بلامرجح را هرکس بدهد خود با زبان خود داد می‏کند که من بی‏دلیل و برهان سخن گفته‏ام، ولکن خدا گوش شنوایی عطا کند.

پس قول جمیع ثقات و روایت جمیع ایشان حجت است، چرا که قول ایشان در حقیقت قول خدا و رسول و ائمه؟عهم؟ است نه قول خود ایشان،

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 221 *»

مگر آنکه کسی چنین خیال کند که بعضی از راویان، ثقه و امین و صادق نباشند و مطمئن به قول بعضی نشویم که آیا در روایت خود صادق است یا کاذب؛ پس در چنین صورتی باید رجوع کرد به صادقین چنان‌که فرموده و کونوا مع الصادقین. ولکن چنین صورتی خارج از صورت مطلب اول است، چرا که صورت مطلب اول و فرض مسأله این بود که عدول متعددی باشند و همه ثقه و امین و صادق باشند، پس یکی از ایشان ناطق باشد و باقی ساکت یا راوی و حاکی از جانب او باشند، پس در این صورت معنی ندارد که یکی حجت باشد و باقی حجت نباشند مگر آنکه راوی و حاکی از همان یک‌نفر باشند، و حال آنکه همه راوی و حاکی از معصومند؟ع؟ و همه ثقه و امین و صادقند.

پس باید عبرت بگیرند مؤمنان از کارهای خدایی که بطلان اهل باطل را از زبان خود اهل باطل جاری می‏کند با اصرار و ابرام و تکرار و نقل در محافل و نُقل مجالس کردن. پس با این حال و وضوح بطلان این مقال اگر کسی پیروی ایشان کرد چه‏بسیار واضح است که

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 222 *»

خود او هم از روی عمد بدون غفلت می‏خواهد که از راه باطل برود، و حجت خدا ناقص نبوده و امری بر او مشتبه نشده. و چنین جماعتی را کسی نمی‏تواند هدایت کند، حتی آنکه خدای قادری که می‏تواند ایشان را هدایت کند هدایت نکرده و لو شاء لهدیٰکم اجمعین.

باری، جمعی در این باطل عاطل واضح اصرار بسیاری دارند، حتی آنکه شنیدم که می‏گویند که چون لفظ من کان منکم مفرد است، و لفظ نظر فی حلالنا و حرامنا فعل مفرد است، و عَرَفَ احکامنا فعل مفرد است، و فلیرضوا به ضمیر مجرور مفرد است، و حَکَماً مفرد است، و ضمیر منصوب جعلته مفرد است، و حاکماً مفرد است، و حکم بحکمنا فعل مفرد است، و فلم‏یقبل منه ضمیر مجرور مفرد است، معلوم است که ناطق و حاکم باید مفرد باشد و امور دینیه منحصر به او باشد.

حتی آنکه شنیدم تحقیق‏کننده‏ای از ایشان در حدیث امام‌زمان عجل‌اللّه‌فرجه که فرمودند اما

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 223 *»

الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجةاللّه گفته است که اگرچه در این حدیث، روات جمع است و جمع متعدد است، و ضمیر فانهم ضمیر جمع است و جمع متعدد است، مراد امام‌زمان عجل‌اللّه‌فرجه این نیست که در یک عصر مردم رجوع کنند به راویان متعدد، بلکه مراد این است که اهل هر عصری رجوع کنند به ناطق واحد و حاکم واحد، ولکن چون اعصار متعاقبه است و در هر عصری ناطقی است، پس ناطق‌های متعدد در عصرهای متعدد را امام؟ع؟ در این حدیث جمع بسته و متعدد فرموده، و مراد او این نیست که می‏توان در عصر واحد رجوع کرد به راویان متعدد.

حتی آنکه شنیده‏ام که می‏گویند احادیثی که وارد شده به این مضمون که ان لنا فی کل خلف عدولاً ینفون عن دیننا تحریف الغالین و انتحال المبطلین و تأویل الجاهلین مراد از لفظ خلف که لفظ مفرد است، همان ناطق واحد است که عدولی متعدد باید راوی و حاکی از

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 224 *»

آن خلف واحد باشند، و خلف به معنی زمان مقابل سلف نیست بلکه به معنی خلیفه است. پس معنی حدیث این است که از برای ما در هر خلیفه واحدی عدولی چند است.

باری، پس باید عبرت گرفت از این خرافات که اگر همان ناطق واحد خلف، مرجع این عدول متعدد است چرا باید این عدول نفی کنند از دین تحریف غالین و انتحال مبطلین و تأویل جاهلین را؟ خود آن خلف و ناطق واحد چرا این کار را نمی‏کند؟ و این کار را چرا واگذار به متعددین کرده؟ پس اگر این متعددین می‏توانند که از کتاب و سنت نفی کنند از دین تحریف غالین و انتحال مبطلین و تأویل جاهلین را که این کار را می‏کنند، و احتیاجی به آن ناطقی که خود او هم از کتاب و سنت این کار را می‏کند ندارند. و اگر این عدول به این درجه علم نرسیده‏اند که بتوانند از کتاب و سنت این کار را بکنند، و باید هنوز درس بخوانند خدمت آن ناطق واحد تا بعد به درجه علمی برسند که بتوانند این کار را بکنند، که هنوز داخل در عرصه علمای عدول نیستند و نمی‏توانند

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 225 *»

این کار را بکنند، پس چرا آن ناطق واحد واگذارد این کار را به ایشان؟ و اگر مراد از خلف، زمان است و در هر زمانی از برای ائمه طاهرین؟عهم؟ شیعیان متعدد است که هریک هریک علمی دارند که می‏توانند از کتاب و سنت این کار را بکنند، که می‏کنند و حاکمی و ناطقی ضرور ندارند. و اگر یکی از این عدول هم افضل و اعلم باشد، به سایرین نخواهد گفت که شما باید مقلد باشید از من، و خواهد گفت که بر شما حرام است تقلیدکردن از من و غیر من. حتی آنکه نمی‏تواند به سایر عوام هم حکم کند که واجب است بر شما که تقلید کنید از من چرا که من اعلم و افضل از سایرینم، چرا که در میان علماء یافت می‏شود کسی که خود را اعلم از سایرین بداند، یا مقلدین، او را اعلم و افضل از سایرین بدانند و فتوای او این باشد که تقلید مفضول و غیراعلم جایز است. و نه این است که جمیع علمائی که خود را اعلم و افضل می‏دانند فتوای ایشان این است که تقلید اعلم و افضل واجب است. و همچنین نه این است که جمیع مفضولین فتوای ایشان این باشد که تقلید

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 226 *»

اعلم و افضل واجب نیست، و تقلید مفضول و غیراعلم جایز است. بلکه بعضی از فرقه اول تقلید اعلم و افضل را واجب می‏دانند، و بعضی واجب نمی‏دانند و تقلید مفضول و غیراعلم را جایز می‏دانند. و بعضی از فرقه دویم تقلید اعلم و افضل را واجب می‏دانند، و بعضی واجب نمی‏دانند و تقلید مفضول و غیراعلم را جایز می‏دانند. پس بنابراین احدی نمی‏تواند حکم کند که سایر عوام هم تقلید اعلم و افضل کنند، چرا که در میان هردو فرقه افضل و مفضول و اعلم و غیراعلم هستند جماعتی که تقلید مفضول و غیراعلم را جایز می‏دانند.

و مناسب است که در این موضع فرمایشی از شیخ‌مرحوم­ عرض کنم که در رساله فقهیه می‏فرماید: «الثانیة: یجوز تقلید المجتهد المفضول مع وجود الفاضل ام لا و ان عرفناها منکم لکن نحبّ ان‏نعرف الدلیل القاطع وفقکم‌اللّه.» یعنی آیا جایز است تقلید مجتهد مفضول با بودن مجتهد فاضل یا نه؟ و اگرچه دانسته‏ایم این مسأله را از شما لکن دوست می‏داریم که بدانیم دلیل قاطع این مسأله را.

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 227 *»

پس در جواب می‏فرمایند که «بدان‏که فاضلی که ترجیح می‏دهند مشهور قول او را بر قول مفضول، معرفت آن بسا مشکل باشد.» بعد بیاناتی چند می‏فرمایند که ترجمه آن به کار بسیاری نمی‏آید تا اینکه می‏فرمایند: «پس اگر فهمیدی آن چیزی را که ما اشاره کردیم به آن، ظاهر شد از برای تو که معرفت فاضل مشکل است در واقع. و اما معرفت او به محض شهرت و در بادی نظر، اطلاع و معرفت حقیقی نیست، چرا که اگر تو تفحص کنی از حال بسیاری از علماء می‏یابی زید را افضل از عمرو در بعضی از مسائل علم نحو، و می‏یابی عمرو را افضل از زید در بعضی دیگر از مسائل نحو، و همچنین است حال در سایر علوم. بلکه اگر جمع کنی علمای یک‌وقت را و استخبار کنی از حال ایشان می‏بینی ایشان را مختلف در فضل در علم واحد، بلکه مختلف می‏بینی ایشان را در مسأله واحده. مثل آنکه مبحث امـر در علم اصول جمیع آن از جمله چیزی است که همه مجتهدین به آن محتاجند، پس بعضی از علماء افضلند در اینکه امر از برای

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 228 *»

وجوب است یا از برای ندب یا غیر این، و مفضولند در اینکه دلالت آن از برای فور است یا نیست. و می‏یابی بعضی دیگر را که افضلند در دلالت امر بر تکرار و عدم آن، و می‏یابی بعضی دیگر را به عکس. و اگر نظر کنی به سوی ایشان در آنچه اجتهاد می‏کنند می‏بینی شخصی را که افضل است در مسائل طهارت یا در یکی از مسائل طهارت، و می‏یابی شخصی دیگر را که افضل است در مسائل نماز و مفضول است در مسائل طهارت.

و حاصل مطلب اینکه فاضل در تحصیل دلیل و در تحصیل مدلول و در کیفیت استعمال و در محافظت‌کردن خود و احتراز از مسامحه و احتیاط‌کردن و بذل جهد و امثال اینها از چیزهایی که مناط فضل است دانستن جمیع اینها به طور حقیقت در غیر معصوم؟ع؟ یا از جانب غیر معصوم؟ع؟ نزدیک نیست که یافت شود. و در واقع شناختن فاضل این است که به طور حقیقت فاضل باشد در جمیع چیزهایی که مناط فضل است، نه محض شهرت و نه محض اینکه شخصی در یک‌چیزی فضل داشته باشد. ولکن جواب را باید گفت.

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 229 *»

بنابر فرض اینکه فاضلی و مفضولی شناخته شدند اگرچه شناختن مشکل باشد.

پس می‏گوییم مفروض این است که هریک از دو مجتهد مطلق اشکالی در صحت اجتهاد او نیست، و احدی از علماء توقفی در این معنی ندارد، چرا که هریک از فاضل و مفضول مستجمع شرایط صحت استفتاء و حکم هستند. و مشهور وجوب رجوع‏کردن به فاضل است، و دلیل ایشان این است که ممکن است که از برای مقلّد حاصل شود مظنه‏ای به حکمی از احکام و مع‏ذلک باید تقلید کند از عالمی، چرا که ترجیح می‏دهد مظنه مجتهد را بر مظنه خود، پس باید به مظنه مجتهد عمل کند که ترجیح داده بر مظنه خود، و رجوع‏کردن او به فاضل راهی است به سوی قوت مظنه خود و ترجیح‏دادن او این مظنه را بر مظنه رجوع‏کردن به مفضول، پس تعیّن ظن قوی او مانند تعیّن ظن قوی مجتهد است بر ظن ضعیف او، و به دلیل قول خدا که فرموده أفمن یهدی الی الحق احقّ ان‏یتبع، و به دلیل اینکه بالاتفاق رجوع‏کردن به فاضل صحیح است، و به دلیل قول حضرت‌

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 230 *»

صادق؟ع؟ که در مقبوله فرمودند که حکم آن است که حکم کرده به آن عادل‌تر و عالم‌تر و صادق‌تر آن دو نفر در حدیث، و به دلیل روایت داود بن حصین که فرمود نظر کند به سوی افقه و اعلم به احادیث ما و اورع آن دو نفر پس نافذ کند حکم او را و ملتفت نشود به حکم آن دیگری.

و بعضی دیگر گفتند که واجب نیست رجوع‏کردن به فاضل بلکه جايز است رجوع‌کردن به هریک از فاضل و مفضول، به دلیل آنکه معروف در میان جمیع مکلفین است ملاحظه‏نکردن اینکه فاضل کی است و مفضول کدام، بلکه اخذ می‏کنند مسائل خود را از هرکس که بدانند که به درجه فقاهت رسیده بدون ملاحظه فاضل و مفضول. و علماء در هر عصری با اطلاعشان به این معنی منع نمی‏کنند مقلدین را، بلکه معروف از طریقه اصحاب ائمه؟عهم؟ این بوده که ملاحظه فاضل و مفضول نکنند، و همچنین ائمه؟عهم؟ این ملاحظه را نمی‏فرمودند.»

تا اینکه می‏فرمایند: «و ائمه؟عهم؟ امر می‏کردند عامه شیعیان خود را به رجوع‏کردن به علماء خود بدون تفصیل بیان فاضل و مفضول، مثل جواب حضرت‌کاظم؟ع؟ که فرمودند: اخذ مکن معالم دین

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 231 *»

خود را از غیر شیعه ما، و مثل آنچه در توقیع از حضرت حجت؟ع؟ رسیده که فرمودند: و اما حوادثی که واقع می‏شود پس رجوع کنید در احکام آنها به سوی راویان حدیث ما به جهت آنکه ایشان حجت من هستند بر شما و منم حجت خدا. و مراد از کسانی که باید رجوع کرد به ایشان علماء هستند نه مطلق راویان، چنان‌که معلوم است؛ به جهت آنکه ائمه؟عهم؟ بسیاری بود که امر می‏فرمودند کسانی را که بهره از علم ایشان داشتند که فتوی دهند در احکام از برای عوام اتباع خود، مثل قول حضرت‌باقر؟ع؟ که فرمودند به ابان بن تغلب که بنشین در مسجد مدینه و فتوی بده از برای مردم چرا که من دوست می‏دارم که ببینم در میان شیعیان خود مثل تو را، و امر کرد حضرت‌صادق؟ع؟ معاذ را به نشستن در مسجد از برای فتوی‌دادن، و معین نفرمود رجوع‏کردن به افضل را. و به تحقیق ‏که بودند بسیاری از کسانی که قابل فتوی بودند از اصحاب به امر ائمه؟عهم؟ مثل یونس بن عبدالرحمن و محمد بن مسلم و حارث بن مغیره و زکریا بن آدم

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 232 *»

و ابی‏بصیر و زرارة بن اعین و صفوان بن یحیی و مفضل بن عمر و علی بن حدید و عبداللّه بن جندب و منصور بن حازم و نوح بن شعیب و عبداللّه بن ابی‏یعفور و حمران بن اعین و حریز بن عبداللّه و ریان بن صلت و غیر ایشان، با اینکه مابین ایشان تفاوت در فضل بود به طور یقین، مثل زراره و برادرش حمران، و معین نشد زراره با اینکه او فقیه‏تر و صادق‌تر بود از برادرش. و کسی که تتبع کرده باشد در احوال ائمه؟عهم؟ با اصحابشان توقف نمی‏کند در جایزبودن رجوع‌کردن به مفضول. و تعدد حکّام شرع در بلد واحد دلالت می‏کند بر جایزبودن رجوع‏کردن به مفضول. و وقوع این امر بسیار اتفاق افتاده در اغلب زمان‌ها یا کلّ زمان‌ها. و چیزهایی را که گفته‏اند کسانی که واجب دانسته‏اند رجوع‏کردن به افضل را، مقابلی نمی‏کند با دلیل کسانی که واجب ندانسته‏اند.»

باری، تا آنکه می‏فرمایند: «و الوجه جواز الرجوع الی المفضول مطلقاً اذا کان تامّاً صالحاً للاستفتاء بلا نقص حال انفراده لان العلماء یجوّزون تقلید هذا المفضول مع

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 233 *»

عدم ملاحظة عروض المتفاضلین فی وجه التقلید لاستجماعه الشرائط.» حاصل ترجمه اینکه جمیع علماء فتوی می‏دهند که جایز است تقلید کسی که مستجمع شرایط فتوی باشد در حالی که آن شخص منفرد باشد، پس اگر یافت شد کسی که افضل از او باشد نقصی در مفضول حادث نشده در مستجمع‌بودن در شرایط فتوی در حق خود او و در حق مقلد او، پس مانعی از برای رجوع‏کردن حادث نشده.

و مرحوم آقا­ در فصلی از مقام سیّم کتاب مستطاب «ارشاد» می‏فرمایند: «اما قول به اینکه تقلید شخص خاصی لازم است و تقلید غیر آن روا نیست از مذهب ما نیست، و هرگز ما نگفته‏ایم که تقلید و اطاعت غیر نجباء و نقباء روا نیست، حتی آنکه ما مثل سایر علماء هم نمی‏گوییم که هرگاه دو فقیه باشند یکی افضل از دیگری، واجب است تقلید افضل. بلکه موافق طریقه ما جایز است ترک تقلید فاضل و اخذ به قول مفضول. ولکن ما را نکته‏ایست که باید آن را ایراد کرد و آن آن است که

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 234 *»

آن‌کس که انسان بايد به قول او عمل کند خالی از آن نیست که آن شخص یا بنفسه و بشخصه مفترض‏الطاعه است از جانب خداوند عالم مانند امام حجت معصوم، یا آنکه بنفسه مفترض‏الطاعه نیست بلکه به جهت حکایت او است قول مفترض‏الطاعه بشخصه را. اگر آن شخص بنفسه و بشخصه مفترض‏الطاعه است، در این هنگام عدول از قول او به غیر او جایز نیست و روا نیست که مفضول را مفترض‏الطاعه بشخصه دانند و فاضل را واگذارند. و این قول جماعتی از سنیان است که با وجودی که حضرت‌امیر را؟ع؟ افضل از ابوبکر می‏دانند، جایز می‏دانند امامت مفضول را و واگذاردن افضل را. و اگر آن شخص بنفسه مفترض‏الطاعه نیست بلکه راوی است از مفترض‏الطاعه، در این هنگام چون آن راوی بنفسه مفترض‏الطاعه نیست و عمل به روایت او می‏کنیم و طاعت طاعت شخص مفترض‏الطاعه است، در این هنگام مناط یقین به قول شخص مفترض‏الطاعه است، از روایت هرکس که یقین حاصل شد قول مفترض‏الطاعه معلوم می‏شود دیگر خصوصیتی برای راوی

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 235 *»

نیست. پس جایز است عمل‏کردن به روایت مفضول و ترک روایت فاضل، و فاضل عنداللّه درجه او بلندتر است و این دخلی به روایت ندارد.

پس از این جهت است که ما عمل به روایت هریک از علماء را جایز می‏دانیم اگر ثقه و عدل باشد خواه فاضل باشد و خواه مفضول. ولکن با وجود این می‏گوییم که هرگاه دو نفر دعوا داشته باشند، و مدعی کسی را اختیار کند به جهت حکومت و مدعیٰ‌علیه کسی را، و آن دو حاکم اختلاف در حکم نمایند؛ چون نصب حاکم به جهت رفع نزاع است آن‏وقت هریک افضلند باید آن دیگری هم عمل به قول او کند و حکم مفضول را واگذارند. بالجمله، از مذهب نیست که امروز تقلید نجیب یا نقیب واجب است و جایز نیست تقلید غیر ایشان.

بالجمله، از آنچه عرض شد معلوم شد که اطاعت نجباء و نقباء لازم است چنان‌که اطاعت غیر ایشان از علماء لازم است، چرا که همه راوی قول امامند، مگر در هنگامی که کسی باشد که از قول او به جهت عدم عدالت و وثاقت علم حاصل نشود به قول امام، در آن

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 236 *»

هنگام عمل به قول او نتوان کرد و متعین شود عمل به قول آن که ثقه است و عدل است و علم به قول امام از فتوای او حاصل شود. و در هنگام منازعه دو حَکَم بدیهی است که علمای نجباء و نقباء اعدل و اوثقند از غیر و حکم ایشان متعین می‏شود. و همچنین هرگاه به واسطه مخالفت نجیب و نقیب با علمای ظاهر، هرگاه ایشان براهین آوردند که معلوم شود اشتباه علماء در آن و در آن هنگام علم به قول ایشان حاصل نشود، باز متعین شود عمل به قول ایشان. چنان‌که هرگاه دو نفر از قول فقیه روایتی کنند یکی بگوید من علم دارم قول فقیه این است و ثقه و عدل هم باشد، و یکی دیگر بگوید که من شک دارم یا تزلزل دارم و وثاقت او هم زیاده باشد یا نباشد، در این هنگام قول آن‌کس که از روی بَتّ می‏گوید، متعین می‏شود؛ چرا که خود آن راوی متزلزل است در نقل خود، و برای خودش هم روا نیست که به روایت خود عمل کند.

باری، از آنچه عرض کردیم معلوم شد که مناط صحت عمل و لزوم طاعت، قطع به قول معصوم است، از هرجا که حاصل شد متّبَع است، خواه یک‌نفر باشد و

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 237 *»

خواه زیاده.»([2]) تمام شد عبارت آن بزرگوار­.

و مقصود از ایراد قول شیخ‌مرحوم و آقای‌مرحوم! این بود که بدانید که مذهب ایشان این نبوده که در هر عصری امور دینیه منحصر است به شخص واحد و ناطق واحد، و باقی عدول باید راوی و حاکی از آن شخص واحد باشند اگرچه آن شخص واحد افضل و اعلم از سایرین باشد.

و مقصودی دیگر این بود که به اعتقاد شما، شیخ‌مرحوم و سیدمرحوم و آقای‌مرحوم+ هریک در عصر خود افضل و اعلم علمای عصر خود بودند، و اختیار ایشان این است که در صورت اجتماع علماء و تعدد ایشان و در صورتی که بدانیم که بعضی از ایشان افضل و اعلم از سایرین هستند لازم نیست رجوع به افضل و جایز است رجوع‏کردن به مفضول، چه جای آنکه معلوم نباشد افضل از مفضول، و چه جای آنکه واجب بدانند در هر عصری انحصار امور دینیه را به ناطق واحدی، و لازم شمارند حکایت و روایت

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 238 *»

سایر عدول را از آن ناطق واحد. بلکه در صریح عبارت «ارشاد» بود به طوری ‏که گذشت که در صورتی که نجیب و نقیبی هم در میان خلق باشند و کسی ایشان را بشناسد، جایز است که مسائل دینیه خود را از غیر او اخذ کنند، اگرچه آن غیر، مفضول باشد و اگرچه از علمای ظاهری باشد، مگر در صورت اختلاف احکام.

باری، اگر کسی از روی عمد نخواهد گمراه باشد که راه حق همیشه واضح بوده و خواهد بود، و اگر بخواهد از روی عمد گمراه شود که خدای قادر علی‏الاطلاق هم مانع از او نخواهد شد.

باری، از جمله خرافات مسموعه این است که لفظ امامی که در بعضی احادیث هست مثل حدیث من مات و لم‏یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة مفرد است، پس در هر زمانی یک امام ناطق باید شناخته شود. و این یک امام ناطق، یکی از شیعیان است، چرا که ائمه‌طاهرین؟عهم؟ دوازده ‌نفرند و همه را باید شناخت نه یکی از ایشان را.

پس عرض می‏کنم که اگرچه جواب این فقره

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 239 *»

گذشت ولکن به جهت زیادتی توضیح عرض می‏کنم: الفاظ و اسماء اجناس مثل لفظ رجل و مرأه ــ  مثل آنکه می‏گویند مرد قوی‌تر از زن است و مراد این نیست که یک مرد مخصوص قوی‌تر از یک زن است ــ  و همچنین لفظ رسول و امام و شهید و شاهد و امثال اینها از جامد و مشتق از برای منفرد و متعدد گفته می‏شود، و آیه شریفه و اجعلنا للمتقین اماماً شاهد صدق این مطلب است که خداوند عالم جلّ‏شأنه از ائمه‌طاهرین؟عهم؟خبر داده که می‏گویند خداوندا قرار ده ما را که از برای متقین امام باشیم، و نفرموده «و اجعلنا للمتقین ائمة».

پس لفظ امام چه از برای ائمه‌طاهرین؟عهم؟ باشد و چه از برای شيعيان ايشان باشد و چه از برای غیر ایشان دلالت بر وحدت نکند، و می‏شود که مراد متعدد باشد یا واحد. و در صورتی که امام را به معنی شیعه بگیریم انحصاری را نمی‏رساند، و معلوم است که اگر کسی مسائل دین خود را نداند و بداند که نمی‏داند، و از عالمی از علمای شیعه آن مسائل را اخذ نکند و مسامحه کند، با اینکه می‏تواند

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 240 *»

اخذ کند، و بر این حال بمیرد، مثل اهل جاهلیت مرده؛ و انحصاری را مقتضی نیست.

باری، و از جمله خرافات مسموعه این است که می‏گویند حدیث است که در هر زمانی باید ناطقی منفرد باشد و ساکتی، پس در زمان ائمه طاهرین؟عهم؟ ناطق اگر پیغمبر بود؟ص؟ صامت امیرالمؤمنین؟ع؟ بود و اگر امیرالمؤمنین ناطق بود، امام‌حسن؟عهما؟ صامت بود، و همچنین در باقی ائمه؟عهم؟. پس در میان شیعیان ایشان هم باید در هر زمانی یک ناطق و یک صامتی باشد تا صدق کند که در هر زمان ناطق و صامتی هست.

پس عرض می‏کنم که اگرچه هدایت نخواهد یافت کسی که خدا نخواسته اگرچه مشافهةً از قول خود معصوم؟ع؟ دعوتی را بشنود چه جای دیگران، ولکن در رساله صالحیه از شیخ‌مرحوم­ سؤال شده «قال: ورد ان لکل زمان امامین صامت و ناطق فمن الصامت و من الناطق زمن الغیبة؟» شیخ‌مرحوم­ می‏فرمایند:

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 241 *»

«این حکم مختص به ماسوای طرفین است، چرا که ممکن نیست. آدم علی نبینا و آله و علیه ‌السلام اول ماخلق بود و خلق شد حوّا؟عها؟ از او و نبود در آن زمان صامتی با او، به جهت آنکه شیث پسر او؟ع؟ اول ائمه صامتین بود و او در آخر اولاد آدم؟ع؟ به دنیا آمد، به جهت آنکه صامت باید از اولاد آدم باشد و اولاد آدم متأخر بودند از او. پس به تحقیق ‏که گذشت بر آدم؟ع؟ زمانی چند و او امام ناطق بود به جهت آنکه حجت بود بر حوّا؟عها؟ پیش از آنکه تولید کند ولدی را. این بود حکم افتتاح، پس لازم شد که حکم اختتام هم چنین باشد. پس حدیث مشارالیه عامّ نیست و مطلق نیست حکم آن. پس بفهم سرّ امر را در افتتاح تکلیف و حجت‌های خدا، و نظیر آن را در اختتام.» تمام شد کلام آن بزرگوار­. و به تصریح آن بزرگوار، مراد از امام ناطق و صامت امام معصوم است نه دیگران، اگرچه لفظ امام و لفظ ناطق و لفظ صامت بر هر امامی و ناطقی و

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 242 *»

صامتی صدق کند. ولکن آن امام ناطق و صامتی که در حدیث است، مراد معصومین علیهم‌السلامند. و در میان معصومین هم در طرفین حکم این حدیث جاری نیست، و به تصریح این بزرگوار، عموم و اطلاقی ندارد. پس آدم؟ع؟ مدتی صامتی معصوم با او نبود اگرچه حوّا؟عها؟ امت او بود. و افتتاح امر چنین بود، پس در اختتام هم امام معصوم؟ع؟ ناطق است عجل‌اللّه‌فرجه و امام معصوم صامتی با او نیست، با اینکه رجال‏الغیب مانند خضر؟ع؟ به خدمت او می‏رسند و با ایشان نطق می‏کند، و با اینکه خضر؟ع؟ معصوم است، صامتی از برای امام‌زمان عجل‌اللّه‌فرجه نیست، چرا که ناطق و صامت باید از یک جنس باشند و خضر و امام‌زمان عجل‌اللّه‌فرجه از یک جنس نیستند، چرا که جمیع انبیاء و مرسلین، سوای خاتم‏المرسلین صلوات ‌اللّه علیه‌ و آله و علیهم‌اجمعین از فاضل طینت ایشان و نور ایشان خلق شده‏اند، و ایشان منیرند و منیر و نور آن از یک جنس نیستند، مثل اینکه اثر هیچ مؤثری از جنس

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 243 *»

مؤثر خود نیست بلکه منیر اصل است مانند آفتاب، و نور فرع است مانند پرتو آفتاب.

باری، از این قبیل خرافات زیاد شنیده می‏شود که نباید شخص عاقلی آنها را بنویسد، ولکن ملحدین ناچارند که خود را به جایی ببندند که بهانه داشته باشند از برای اعتنای بعضی، چرا که بدون اینکه خود را به جایی ببندند محل اعتنای احدی نیستند. پس بعد از آنکه خود را به جایی بستند و محل اعتنا شدند، می‏گویند از این قبیل خرافات را که اگر به گوش عاقلی برسد البته بیزاری از ایشان جوید.

فرموده‏اند: و در کتاب مبارک «ارشادالعوام» هم در جلد چهارم در مطلب نهم در اثبات لزوم وجود شیعه به اجماع شیعه و سنی مرقوم فرموده‏اند، این است عبارت آن‌که: «باری، این امر که در هر عصری باید کسی باشد که محل رجوع عباد باشد جمیع شیعه و سنی اتفاق دارند و در این به طور اجمال خلافی نیست نهایت هر فرقه‏ای بزرگ را به طور مذهب خود مقرر داشته‏اند. و چون در اصول مذهب ما معلوم است که در مذهب ما تقدیم مفضول بر فاضل

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 244 *»

روا نیست و به این دلیل ردّ خلافت خلفاء را کرده‏ایم و آیات از قرآن بر این معنی داریم که «أفمن یهدی الی الحق احقّ ان‏یتّبع ام من لایهدّی الّا ان‌یهدی» و چنان‌که فرمود «هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون» و آیات بسیار به این معنی که پیش از این ذکر کرده‏ایم و از مذهب ماست که خدا ترجیح بلامرجح نمی‏دهد و در مذهب ما معلوم است که آن شخص مأمور به اطاعت و فرمانبرداری او در هر عصری افضل اهل آن عصر باید باشد و هرکس افضل اهل عصر است او باید مطاع کل باشد و همه باید صادر از امر و نهی او شوند و تولّای او را ورزند و نمی‏شود که عالم کاملی در هرعصری نباشد چرا که وجود او لطف است و خداوند لطف را دریغ نمی‏دارد.»

تا بعد از آن می‏فرمایند: «اگر گویی این دلیل اثبات وجود امامی را می‏کند در هر عصر، ما وجود امام را انکار نداریم، گویم این دلیل اثبات وجود پیغمبر را هم می‏کند و اثبات وجود امام را هم می‌کند و اثبات وجود شیعه را هم می‏کند چرا که راه استدلال یکی است.»

عرض می‏شود که سرکار سائل گویا این عبارات را شاهد آورده‏اند از برای آنچه قبل از این فرمودند

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 245 *»

که ناطق باید منحصر به فرد باشد و باقی ساکت، و اگر هم نطقی نمایند حاکی و راوی از ناطق هستند. پس عرض می‏کنم که اگر کسی بخواهد مطلبی را اثبات کند و شاهدی را از برای مدعای خود از قول کسی دیگر بیاورد، می‏تواند که یک عبارتی از آن دیگری به دست آورد که آن عبارت شاهد او باشد اگر پیش و پس آن عبارت را بیندازد و قطع نظر کند از طریقه و مذهب آن شخصی که عبارت او را شاهد آورده، چنان‌که عبارت شیخ‌مرحوم­ را از برای شما نقل کردم که فرمودند بعضی به این آیه شریفه او یزوّجهم ذکراناً و اناثاً استدلال کرده‏اند بر جواز لواط به عقد و صداق. و از حال این قبیل اشخاص خداوند عالم جلّ‏شأنه در اول اسلام خبر داده و فرموده هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هنّ امّ‌الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله و مایعلم تأویله الّا اللّه و الراسخون فی العلم چنان‌که در مقدمه گذشت.

پس عرض می‏کنم که این

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 246 *»

عبارتی را که نقل فرموده‏اید اگر با عبارت بعد منضم کنید و قطع نظر از عبارت بعد نکنید، یا عبارت بعد را چنان‌که بعضی تأویل به رأی خود می‏کنند شما تأویل نکنید و متذکر ضروریات دین و مذهب باشید، هیچ دلالت بر وجوب و لزوم انحصار امور دینیه به شخص واحد نکند. چرا که می‏فرمایند که: آن شخص مأمور به اطاعت و فرمانبرداری او در هر عصری افضل اهل عصر باید باشد، و هرکس افضل اهل آن عصر است او باید مطاع کل باشد و همه باید صادر از امر و نهی او شوند و تولّای او را ورزند. و نمی‏شود که عالم کاملی در هر عصری نباشد، که وجود او لطف است و خداوند لطف را دریغ نمی‏دارد، و احادیث متواتره از ائمه خود؟عهم؟ داریم که هر عصری باید خالی از عالم نباشد. پس در هر عصر علماء باید باشند که سایر مردم تعلم از آنها کنند. و باز از اصول مذهب است که آن علماء باید افضل از سایر مردم باشند چنان‌که دانستی. پس در هر عصری علمائی که افضل از همه مردم باشند باید حکماً باشند و شک نیست که نباید آن علماء از آن جمله باشند که خدا می‏فرماید «ان هم الّا  کالانعام

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 247 *»

بل هم اضل اولئک هم الغافلون» چرا که آن انعام واجب‏الاطاعه عباد و بلاد نشوند و امام می‏فرماید «الناس کلهم بهائم الّا المؤمن» و می‏فرماید مؤمن کمتر از گوگرد احمر است. پس علمای واجب‏الاطاعه باید مؤمن باشند تا بهائم نباشند و آنها کمند و کمتر از گوگرد احمر. من نمی‏گویم، در اصول کافی است باز کن کتاب را و ببین.

پس علمای مؤمنین در هر عصری هستند و خدا ایشان را تفضیل داده است بر سایرین و سایرین را امر به اطاعت ایشان کرده است چنان‌که آیات قرآنی و اخبار به آن شهادت می‏دهد و همه را شنیدی. پس چون به اجماع شیعه و سنی بزرگی ثابت شد که باید در هر عصری باشد که مردم محفوظ باشند و دینشان محفوظ ماند، و به اصول مذهب یافتی که باید فاضل باشد و افضل از کلّ باشد و انسان باشد، یعنی مؤمن باشد و عالم باشد، پس آنچه ما خیال داشتیم که در این مطلب اثبات کنیم به اتفاق شیعه و سنی ثابت شد.»

باری، اگر کسی در تمام عبارت نظر کند و نخواهد به میل خود بعضی از فقرات را دلیل خود قرار دهد و

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 248 *»

بعضی را اعتنا نکند، یا تأویل کند بر حسب میل خود، می‏بیند که در چند موضع می‏فرمایند که در هر عصری علمائی هستند که افضل از سایر مردمند و مؤمنند و عادلند. و شکی از برای عاقلی باقی نماند که مرادشان اثبات لزوم انحصار امور دین به شخص واحدی نیست که جمیع مردم از عالم و عامی تابع او باشند، نهایت علماء راوی و حاکی از جانب او باشند از برای عوام.

و اگر غافلی چنین خیال کند که در میان علمای متعددین لامحاله یکی از ایشان افضل و اعلم از سایر علماء خواهد بود، در هر عصری و هر دایره‏ای لامحاله مرکزی هست، و در صورتی که افضلی در هر عصری یافت شد اطاعت او لازم است بر سایر علمای مفضولین و سایر عوام، پس ثابت می‏شود به این دلیل که امور دینیه منحصر است در هر عصری به آن شخص افضل که مرکز دایره مفضولین و سایر عوام است، و مفضولین باید راوی و حاکی از آن شخص افضل باشند یا باید ساکت باشند.

پس عرض می‏کنم در اینکه مفضولین اگر یافتند شخص افضل از خود را باید تمکین افضلیت او را بکنند، چرا که خداوند عالم جلّ‏

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 249 *»

شأنه فرموده و لاتنسوا الفضل بینکم و مفضولین این آیه را خوانده‏اند و معنی آن را دانسته‏اند، و چون فرض مسأله این است که آن مفضولین عدولند و اغماض در حق افضل نمی‏کنند شک نیست. و اما مفضولین باید راوی و حاکی از افضل باشند یا ساکت باشند به این دلیل که چون امام؟ع؟ در هر عصری چون افضل است از جمیع مردم، جمیع مردم باید تابع او باشند، نهایت آنکه بعضی از مفضولین علماء هستند و بعضی عوام، پس مفضولین اگر علماء هستند یا باید ساکت باشند یا راوی و حاکی از آن امام افضل باشند، چنین مطلبی در میان افضل و سایر مفضولین که جمیعاً شیعه اثنی‌عشری هستند خلاف ضرورت شیعه اثنی‌عشری است که از جمیع دلیل‌های الهی بالاتر و محکم‌تر است، و احدی از علمای شیعه اثنی‌عشری چنین مطلبی را نگفته و نخواهد گفت، و قائل به چنین مطلبی داخل در دایره شیعه اثنی‌عشری نیست و خارج است از ضرورت ایشان، اگرچه خود را در نزد عوام داخل در دایره شیعه اثنی‌عشری کند.

و چیزی که بعضی از علمای اثنی‌عشری گفته‏اند این است که در صورتی که عوام یافتند افضل و

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 250 *»

مفضولین را باید تقلید از افضل کنند نه از مفضولین، و اما بنا بر اختیار مشایخ+ که تقلید عوام هم از افضل لازم نیست. و اما مفضولین باید راوی و حاکی از افضل باشند یا ساکت باشند، احدی از علمای شیعه چنین چیزی نگفته و نخواهد گفت چرا که این مطلب خلاف ضرورت مذهب است و ساحت علمای شیعه از این منزه‏تر است که خلاف ضرورت مذهب خود کنند، و خلاف‏کننده داخل در عرصه اهل ضرورت نیست.

باری، پس به طوری ‏که از عبارت شیخ‌مرحوم و آقای‌مرحوم! یافتید به طور تصریح ایشان با دلیل و برهان، که تقلید مفضولین جایز است اگرچه عوام افضلی را هم بشناسند، پس در صورتی که به اعتقاد شما مشایخ+ افضل و اعلم از علمای عصر خود باشند و خود ایشان با دلیل و برهان جایز بدانند از برای عوام رجوع‏کردن به مفضولین را، بسی واضح خواهد شد از برای شما که ایشان برخلاف مذهب خود نمی‏روند و نمی‏گویند که مفضولین باید حکماً يا ساکت باشند یا راوی و حاکی

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 251 *»

از شخص افضل باشند. و در صورتی که با دلیل و برهان ثابت کنند که مقلدین عوام می‏توانند تقلید کنند از مفضولین نه از افضل، بسی واضح است که نمی‏فرمایند مفضولین حکماً باید ساکت باشند یا راوی و حاکی از شخص افضل باشند، چرا که فرض مسأله این است که مفضولین مقلد نیستند و خودشان داخل عرصه علمائی هستند که تقلید بر ایشان حرام است، و به اتفاق علمای شیعه باید عمل کنند به قول خودشان. و بسا آنکه مسأله‏ای را که فهمیده‏اند برخلاف افضل فهمیده باشند، مثل آنکه افضل کشمش جوشیده را حرام و نجس داند و مفضول کشمش جوشیده را حلال و پاک داند؛ پس چگونه می‏توان تصور کرد که مفضول باید ساکت شود از حلال‏بودن و پاک‏بودن کشمش، یا راوی و حاکی شود از افضل؟ و حال آنکه فتوای افضل و مفضول این است که مفضول باید عمل به فتوای خود کند و از برای مقلدین خود فتوای خود را بیان کند، بلکه لازم است بر او که در مقام استدلال بر حلال‏بودن و پاک‏بودن کشمش جوشیده اثبات کند فتوای خود را و ردّ کند فتوای شخص افضل را در حرام‏بودن و

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 252 *»

نجس‏بودن کشمش جوشیده. پس چگونه معقول است که بر او واجب باشد که روایت و حکایت کند چیزی را که مردود خود او است و فتوای خود او برخلاف آن است؟ مگر آنکه نقل کند که فتوای شخص افضل این است که کشمش جوشیده حرام و نجس است. و چنین نقلی را افضل هم می‏کند که فتوای شخص مفضول این است که کشمش جوشیده حلال و پاک است. و گویا منظور شما چنین نقلی و روایت و حکایتی نباشد، چرا که چنین نقلی اختصاص به مفضول یا افضل ندارد.

باری، پس متذکر باشید که آن شخص افضلی که باید جمیع مردم مطیع او باشند و مفضولین از علماء باید راوی و حاکی از قول او باشند یا ساکت باشند، پیغمبر خداست؟ص؟ و هریک از ائمه هدیٰ علیهم‌السلامند در عصر خود. و اما در میان شیعیان بعضی افضل باشند و بعضی مفضول، نباید مفضول حکماً ساکت باشد یا راوی و حاکی از جانب افضل باشد. و به فتوای خود افضل باید مفضول مستقل باشد و از کتاب و سنت تکلیف خود و مقلدین

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 253 *»

خود را بفهمد و بیان کند و عمل کند، و خلاف این مطلب خلاف ضرورت مذهب شیعه اثنی‌عشری است و من یتّبع غیر سبیل المؤمنین نولّه ما تولّی.

و امید است که شما بدانید که اهل حق برخلاف ضرورت مذهب تکلم نمی‏کنند، و چیزی را که خدا واجب قرار نداده و واجب نکرده واجب نمی‏کنند، چنان‌که در رساله «موضح» عبارت ایشان را ترجمه کرده‏ام. و ایشان حفظ ضرورت مذهب را از جمیع مردم بیشتر می‏کنند، و مانند ثقلین که از یکدیگر جدا نمی‏شوند تا وارد شوند بر لب حوض کوثر، ایشان هم با ضرورت مذهب جدا نمی‏شوند تا وارد شوند در فِنای حجةاللّه اکبر؟ص؟.

و از این است که در بسیاری از مواضع اصرار می‏کنند که دین و مذهب و طریقه ما آن چیزی است که در بازار مسلمین رواج است. پس اگر احیاناً کلام متشابهی از ما ببینید، بدانید که مراد ما از آن کلام همان چیزی است که رواج بازار مسلمین است. و بدانید که آنچه را برخلاف آنچه در بازار مسلمین است از کلام ما یافتید، مراد ما نیست. چنان‌که در جلد اول در مطلب چهارم از کتاب مستطاب «ارشاد»

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 254 *»

در فصلی در ذکر معراج می‏فرمایند: «بدان‏که اولاً واجب است در این مسأله و باقی مسائل هم که این مقدمه را بدانی که حضرت پیغمبر؟ص؟ تشریف‏فرمای این عالم شدند در وقتی که مردم بعضی بت می‏پرستیدند و بعضی سنگ‌ها را می‏پرستیدند و بعضی درخت‌ها را می‏پرستیدند و بعضی حیوانات را می‏پرستیدند مانند گاو و امثال آن و بعضی آفتاب و ماه و ستارگان را می‏پرستیدند و بعضی آتش می‏پرستیدند و همچنین همه در وادی ضلالت حیران و سرگردان، و در میان عرب ظاهر شد که عصبیّت و حمیّت و کبر آنها از همه‏کس بیشتر بود و تعصب بت‌ها و طریقه جاهلیت خود را از همه‏کس بیشتر می‏کشیدند. پس آن بزرگوار آمد و طریقه حقه و ملت بیضاء را در میان مردم آشکار کرد و خورده‌خورده کارش به بیزاری‌جستن از آنها رسید و اظهارکردن کفر آنها و نجاست آنها و لعن بر آنها و بر خدایان آنها و خورده‌خورده امرش به مقاتله رسید و جهاد کرد و با ضرب شمشیر امر خود را ظاهر کرد و بالاتر از سیاهی رنگی دیگر نباشد، و بالاتر از

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 255 *»

کشت و کشار امری دیگر نیست. پس چیزی که در دین خدا باشد و واجب باشد اعتقاد مردم فرو نگذارد. وقتی‏که جهاد و قتل را بر خود گذارده بود دیگر خوفی نداشت که امری را پنهان کند. پس همه آنچه واجب بود و از دین خدا بود و می‏بایست مسلم به آن اعتقاد کند در میان مردم ظاهر کرد و به ضرب شمشیر به گردن ایشان گذاشت و مردم هم داخل در امر شدند و خورده‌خورده امر دین خود را آشکار کرد تا آنکه وحی نازل شد و آیه آمد که «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا» یعنی امروز کامل کردم برای شما دین شما را و تمام کردم بر شما نعمت خود را و پسندیدم برای شما اسلام را که دین شما باشد. پس اگر چیزی مانده که فرمایش نشده بود، این آیه بی‌جا بود. پس تمام آنچه بر مسلمین واجب بود فرمایش رفت و از این‏جهت فرمودند که حلال محمّد حلال الی یوم القیمة و حرام محمّد حرام الی یوم القیمة پس حلال او حلال است تا روز قیامت و حرام او حرام است تا روز قیامت و شریعت او آخری شریعت‌ها است و سنت او آخری سنت‌ها و کتاب او

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 256 *»

آخری کتاب‌ها.

پس چون این مسأله محقّق شد، پس عرض می‏شود که هر مسأله‌ای خواه بزرگ و خواه کوچک و خواه مشکل و خواه واضح، خواه در معرفت‌ها و خواه در سایر امور که مخالف این کتاب و این سنت و اجماع این مسلمین باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است. میزانی در میان مردم گذارده‏اند که اجماع مسلمین باشد. هر حرفی را باید با این ترازو سنجید، اگر درست است و با هم موافق است معلوم است که از جانب پیغمبر است و معلوم است که از جانب خداست و حق است. و هرچه با اجماع این مسلمین مخالف است معلوم است که با قول پیغمبر مخالف است و مخالف قول خداست.

و اگر جاهلی گوید که اجماع مسلمین چه دلالت بر قول پیغمبر دارد؟ می‏گویم به او چنان‌که تو چین را ندیده‏ای ولکن از تواتر قول مردم و کسان بی‏غرض بسیار شنیده‏ای یقین داری که ولایت چین هست و شک در این نداری و هرکس بگوید نیست البته سفیه و بی‏عقل است در نزد تو و در این شبهه نیست،

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 257 *»

همچنین هرگاه جمیع مسلمین در عصری طوری را دین خود قرار داده‏اند و اتفاق بر آن دارند و آن را از دین اسلام می‏دانند و آن را طریقه پیغمبر می‏دانند چگونه یقین نمی‏شود که اتفاقی اینها دین پیغمبر است؟ص؟؟ شک در این نمی‏کند مگر کسی که مبتلا به وسواس باشد و الّا همان قسم که به سیرت سلاطین سلف علم به هم می‏رسانیم، همان قسم به سیرت پیغمبر؟ص؟ علم به هم می‏رسانیم و در این شک نیست. پس معلوم شد که اتفاق مسلمین برحق است و مخالف ایشان باطل است البته و از طریقه و سنت پیغمبر؟ص؟ خارج است. پس کدام ترازو از این محکم‌تر و عدل‌تر و کدام شاهد و گواه از این بهتر؟ سبحان‏اللّه، مردم جاهل در بعضی مسائل از ما کرامت می‏خواهند. جمیع معجزات پیغمبر دلیل حقیّت قول ما است وقتی که ما موافق اجماع مسلمین سخن بگوییم دیگر کرامت برای چه می‏خواهند؟

باری، همین قاعده را در دست بگیر و قول هرکس را که می‏شنوی به این ترازو بسنج و مقدار هرکس

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 257 مكرر *»

را به همین قاعده که ذکر شد بدان. اگر کسی در این دین است که میزان همین است و اگر از این دین خارج است پس او داند و کار خود، ما را با او کاری نیست و از برای او اطاعتی نه. و همچنین هر مطلب که از ما می‏شنوی طلب میزان کن که به حول و قوه خداوند به این میزان سنجیده شده است و در این ترازو راست است. و آنچه شنیده‏ای که فرموده‏اند که بر هر حقی حقیقتی است و بر هر صوابی نوری است، همین شریعت است حقیقت هر حقی و همین است نور هر صوابی. و این مطلب را اگرچه همه‏کس ادعا می‏کنند لکن خداوند تو را عقلی داده است و به قدر عقل تو تو را تکلیف کرده است تو همین قدر از روی غفلت و بی‏فکری تقلید کسی را مکن و فهم خود را به کار بر و عقل خود را حاضر کن و خود به عقل خود بسنج که لامحاله خداوند عالم آن‏قدر که از تو خواسته است به تو خواهد رسانید و به تو خواهد فهمانید، و مقدار هرکس

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 258 *»

را به قول او بفهم نه آنکه قول مردم را تسلیم کنی که می‏گویند که فلانی عالم است؛ بلکه گوینده احمق باشد، تو چرا اطاعت احمقان نمایی؟ پس این فصل را بدان و زیور گوش خود گردان.»([3])

و همچنین در جلد دویّم در قسمت دویّم همین کتاب مستطاب می‏فرمایند: «و همچنین باز یک‏پاره معنی‏ها هست که لفظ محکم معیّن آن معنی را می‏رساند، و بعضی از معنی‏ها هست که لفظ محکم آن معنی را نمی‏رساند و باید لفظ متشابه گفت تا آن معنی فهمیده شود. و محکم آن باشد که موافق حق معلوم باشد و متشابه آن است که به ظاهر موافق حق نباشد بلکه شبیه به باطل باشد و هرکس می‏شنود از آن گمان باطل کند ولکن در حقیقت حق است و باطل را در آن راه نیست. پس در این هنگام هرکس از آن لفظ متشابه موافق محکم حق معلوم فهمد، آن را فهمیده و هرکس از آن باطل فهمد آن را نفهمیده. و از برای لفظ و معنی قسم‌های بسیار است چه فایده که این کتاب به جهت عوام است و الّا همه آن قسم‌ها را بیان می‏کردم تا بدانی

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 259 *»

که هر کلامی چه خاصیت دارد و همین‏قدر در اینجا کافی است.

مجملاً  که کسی که در نهایت فصاحت و بلاغت است باید لفظی گوید که آن مطلبی که در دل دارد واضح شود، پس چاره‌ای ندارد مگر آنکه لفظ‌های متشابه در کلامش باشد، ولکن تکلیف شنوندگان است که اگر متشابه را بفهمند خدا را حمد کنند بر نیکی فهم خود و اگر نفهمند آن را به محکم‌ها ردّ کنند و از پی متشابه به طور ظاهر نروند. و از این جهت است که در کلام خدا با وجود فصاحت و بلاغت کلام متشابه هست و خدا در قرآن می‏فرماید آیه‏ای که معنی آن آن است که خدا کتاب را نازل کرد بعضی از آن آیه‏های محکم است و آنها اصل کتاب است و بعضی دیگر متشابه است، آنها که ایمان دارند می‏دانند که آن متشابه‏ها هم حق است و موافق محکم‌ها است و اما کسانی که در دل ایشان میل به باطل است پیروی متشابه‏ها را می‏کنند به جهت فساد و تأویل‏کردن آن به طور میل خود و نمی‏داند معنی آن متشابه‏ها را مگر خدا و صاحبان علم که ائمه و شیعیان خاص باشند. و همچنین در کلام‌های

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 260 *»

پیغمبر هم محکمی است مثل محکم کلام خدا و متشابهی است مثل متشابه کلام خدا. و اینکه در کلام ایشان متشابه هست از راه عجز ایشان نیست در بلاغت و در بیان، بلکه از جهت آن است که بعضی مطلب‌های حق هست که نمی‏توان آنها را بیان کرد مگر به لفظ متشابه. و همچنین در کلام‌های ائمه؟عهم؟ محکم و متشابه است و همچنین در کلام‌های علمای شیعه محکم و متشابه هست و از راه عجز در بیان نیست. ولکن مطلبی می‏بینند که لفظی در این عالم ندارد مگر لفظ متشابه و نمی‏توان آن را بیان کرد مگر به لفظ متشابه از این جهت در کلام‌های خود متشابه دارند، و با وجود این دایم فریاد می‏کنند که از پی متشابهات نروید مگر آنکه آنها را با محکم‌ها مطابق کنید و یکی ببینید. لکن بعضی از دشمنان که خیال فتنه دارند و فساد را طالب می‏باشند از پی متشابه‏ها رفته‌اند و آنها را به طور باطل و کفر معنی می‏کنند و مردم را از راه حق می‏گردانند و نسبت بد به صاحب آن کلام می‏دهند. و بعضی دیگر که دل‌های ایشان میل به باطل دارد آن کلام‌ها را سند خود می‏سازند و از پی باطل

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 261 *»

می‏روند و بنای عالم بر همین بوده و هست تا خدا غیر این خواهد.

باری، پس آنچه از کلام‌های ما در این کتاب یا در کتاب‌های دیگر یا در درس‌های عام و خاص بشنوید که متشابه است معاذاللّه که ظن بد برید و خیال باطل نمایید و از راه میل به باطل آنها را به طور میل خود معنی کنید یا آن را دستاویز قدح ما سازید. چرا که ما را چنان‌که کلام متشابه هست کلام محکم هم هست و متشابه کلام ما موافق محکم کلام ما است. و چنان‌که در مسأله معراج عرض کردم اصل و مرجع جمیع حرف‌ها و اعتقادهای ما محکمات کتاب خدا و محکمات سنت رسول؟ص؟ و اجماع مسلمانان است که در بازارها و مسجدها و مجمع‌های خود می‏گویند. پس هرچه با اجماع و ضروری مسلمانان راست و درست باشد آن اعتقاد ما است و به آن در دار دنیا زیست داریم و به آن می‏میریم و به آن محشور می‏شویم ان‌شاءاللّه و هرچه مخالف اجماع مسلمانان است و شیعیان، ما از آن مذهب بیزاریم به سوی خدا و رسول و ائمه و اولیاء؟عهم؟. این محکمی که چندین

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 262 *»

مرتبه نوشته‏ام و گفته‏ام. پس مؤمن این حرف را تصدیق می‏کند و منافق از پی متشابه کلام می‏رود.»([4]) تمام شد کلام بانظام آن برگزیده مَلِک علّام و کلام الملوک ملوک الکلام.

پس متذکر باش و غافل مباش که علامت مؤمن این است که تصدیق کند کلام محکم را، و علامت منافق همین است که از پی کلام متشابه رود و برخلاف کلام محکم معنی کند، چه جای آنکه کلام متشابهی هم در میان نباشد و خود او اختراعی کند. و همیشه علامت مؤمن تصدیق محکم بوده، و همیشه علامت منافق از پی کلام متشابه رفتن بوده. و کلام این بزرگوار­ مطابق کلام خداست جلّ‏شأنه که می‏فرماید: هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هنّ امّ‌الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله.

پس چون علامت مؤمن و علامت منافق را فهمیدید سعی کنید که خود منافق نشوید و از پی کلام متشابه نروید و تابع منافقین نشوید و آیه من یتولّهم منکم فانه منهم را متذکر باشید تا از ایشان محسوب نشوید. و برحذر باشید از ایشان بیش از آنکه از شیر درنده

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 263 *»

در حذرید، چرا که هلاک دنیای فانی با هلاکت عالم جاوید همسری نکند.

پس چون علامت مؤمنین و علامت منافقین را به دست آوردید پس متذکر شوید که آن اجماع و ضروری مسلمین و مؤمنین را که می‏فرمایند در بازارها و مسجدها و مجمع‌ها مردم می‏گویند چیست؟ آیا آن اجماع اجماع حکماء و علماء است که عوام از آن خبر ندارند؟ پس چگونه در بازارها و مسجدها و مجمع‌ها می‏گویند؟ یا آن اجماع اجماع مسلمین و مؤمنین است که در بازارها و مسجدها و مجمع‌ها می‏گویند و به غیر از مستضعفین از طفل‌ها و پیرهای خرف و سفهای مردم همه مسلمین و مؤمنین در آن اجماع شریکند از حکماء و علماء گرفته تا عوام‏الناس بابصیرت، از این‏جهت در بازارها و مسجدها و مجمع‌ها گفته می‏شود. و چنین اجماعی را به اصطلاح، اتفاق مسلمین و مؤمنین و ضرورت دین و مذهب می‏گویند.

پس متذکر شوید که آیا چنین ضرورتی را که می‏فرمایند به آن زیست می‏کنیم در دنیا و به آن می‏میریم و به آن محشور می‏شویم ان‌شاءاللّه، حجت خدا هست یا نیست؟ و محکمی است که جمیع

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 264 *»

محکمات کتاب و سنت به آن محکم شده یا محکم نیست؟ و اگر محکم شد و محکم‌تر از هر محکمی شد متمسک به آن و مصدق آن محکم است یا نیست؟ و مخالف آن مخالف با خدا و رسول؟ص؟ و ائمه هدیٰ؟عهم؟ هست یا نیست؟ و اگر مخالف شد اعتنائی به مخالفت او هست یا نیست؟ و حکم او چیست؟ پس متذکر باشید و غافل مباشید که آیا در کدام بازار و کدام مجمع مسلمین و مؤمنین در کدام عصر به غیر از ائمه طاهرین؟عهم؟ امور دینیه منحصر بوده به شخص واحد شیعی و جمیع مردم تابع او بوده‏اند، نهایت آنکه علمای آن عصر راویان و حاکیان از آن یک‌نفر شیعی بوده‏اند؟ و در کدام بازار و کدام مسجد و کدام مجلس و کدام عصر اعتقاد شیعه اثنی‌عشری این بوده که جمیع امور دین و مذهب باید منحصر باشد به یک‌نفر از شیعیان و همان باید ناطق یا حاکم باشد، و جمیع علمای عصر او باید ساکت باشند یا راوی و حاکی از او باشند؟ و اگر متذکر شوید خواهید فهمید که اگر بنای مذهب شیعه اثنی‌عشری این بود که معتقد باشند به اینکه در هر

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 265 *»

عصری به غیر از ائمه طاهرین؟عهم؟ باید یک‌نفر از شیعیان ناطق یا حاکم یا امام باشد و سایر علمای شیعه باید ساکت یا راوی و حاکی از آن یک‌نفر باشند، مانند آنکه هریک از ائمه؟عهم؟ در عصر خود ناطق و حاکم و امام بودند و جمیع مردم باید تابع باشند و از خود ساکت باشند و راوی و حاکی از امام؟ع؟ باشند، این مطلب در میان جمیع شیعه اثنی‌عشری معروف بود، و در بازار و مسجد و مجلس ایشان امری مسلّمی می‏شد که محل اتفاق خاص و عام ایشان بود، مانند آنکه امر انحصار امامت و قیام به امر سیاست در میان ایشان معروف است و محل اتفاق خاص و عام ایشان است که باید منحصر به یکی از ائمه طاهرین؟عهم؟ باشد، و معروف‌تر بود در نزد خاص و عام ایشان از نماز و روزه و خمس و زکوة و حج و جهاد، چنان‌که امامت هریک از ائمه طاهرین؟عهم؟ در نزد خواص و عوام در بازارها و مسجدها و مجلس‌های ایشان معروف‌تر است از سایر اموری که باید از امام؟ع؟ صادر شود.

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 266 *»

 

و مگو که عوام چه می‏دانند که در هر زمان امور دین و مذهب منحصر به شخص واحد بوده و سایر علمای شیعه یا ساکت یا راوی و حاکی از او بوده‏اند، و شاید در نزد علمای شیعه و خواص ایشان این امر معروف بوده، چرا که اولاً عرض می‏کنم که از خود علماء سؤال کنید که آیا چنین امری معروف در میان ایشان بوده و هست، یا نبوده و نیست؟ و ثانیاً عرض می‏کنم که امر شیعیان بزرگ و پیشوایان از امر امامت ائمه طاهرین؟عهم؟ بالاتر نیست، پس چه شد که امر امامت ایشان در نزد خواص و عوام در بازار و مسجد و مجلس ایشان معروف همه ایشان شد، و امر انحصار امور دینیه به شخص واحد شیعی، معروف در میان ایشان نشد؟ و ثالثاً عرض می‏کنم که بر فرضی که انحصار امور دینیه به شخص واحد شیعی امر دقیقی بوده که عوام‏الناس بی‏بهره مانده‏اند، پس امر به این دقت که گوشزد عوام نشده معلوم است که مکلفٌ‏به عوام نبوده و نیست، و لایکلّف اللّه نفساً الّا ما آتيٰها اوضح شاهدی و اصدق صادقی است. پس چنین امر دقیقی، امر عامی نخواهد بود مانند امر امامت ائمه طاهرین؟عهم؟. و اگر مانند امر امامت ائمه

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 267 *»

طاهرین؟عهم؟ نیست و نباید عوام‏الناس بفهمند و اعتقاد کنند، دیگر دلیل و برهان اقامه‏کردن از برای ایشان از برای امری که نمی‏توانند بفهمند معنی ندارد. و اگر باید بدون دلیل تقلید از علمای خود کنند که در عسر و حرجی که در دین نیست واقع خواهند شد، چرا که بر فرضی که یکی از علماء ادعا کند انحصار امور دینیه را به خود یا به غیر خود، دیگری این مطلب را ردّ می‏کند؛ پس عوام‏الناس بدون دلیل و برهان تصدیق کدام‏یک را بکنند و تکذیب کدام را؟ و اگر جمعی که در لباس علمند اثبات کنند امری را، جمعی دیگر هم نفی می‏کنند همان را؛ پس عوام‏الناس که سخن مثبِت و نافی را نمی‏فهمند تصدیق کدام طرف و تکذیب کدام طرف را باید بکنند؟

پس متذکر باشید که آن امر عامی که تکلیف خواص و عوام است همان است که در بازار و مسجد و مجمع مؤمنین است، و آن امر محکم‏تر از جمیع محکمات دین است به طوری ‏که باید خواص و عوام به آن در دنیا زیست کنند و به آن بمیرند و محشور شوند.

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 268 *»

چنان‌که تصریح فرمودند که چندین دفعه گفته‏ام و نوشته‏ام، و تصریح فرمودند اعلی‌اللّه‌مقامه و رفع فی دار الخلد اعلامه که مؤمن تصدیق می‏کند و منافق از پی متشابه کلام ما می‏رود. اعاذنا اللّه و ایاکم من النفاق و وفّقنا علی الاتفاق الی یوم التلاق.

پس اگر عوام‏الناس بتوانند بفهمند که هرکس خوردن خمر را در اسلام بدون ضرورتی حلال داند باطل است و از ضرورت مسلمین خارج است، اگرچه لفظ خمرٍ لذّة للشاربین در قرآن باشد، و حلال‏کننده خمر به این آیه استدلال کند، می‏توانند بفهمند که در میان شیعیان در بازار و مسجد و مجمع ایشان هرگز واجب و لازم نبوده که امور دینیه منحصر به شخص واحد باشد و باقی علمای عدول حتماً ساکت یا راوی و حاکی از او باشند، اگرچه در امکان باشد که در یک‌زمانی عالمی منفرد یافت شود که سایر علماء در نزد او تلمّذ کنند، یا اذعان به افضلیت و اعلمیت او کنند. باری، و همچنین اگر عوام غیرمستضعف می‏توانند بفهمند که ترک نماز بدون عذر از برای مکلفین جایز نیست، یا می‏توانند بفهمند که نماز پنج ‏

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 269 *»

رکعتی در میان نمازهای یومیه نیست، و هرکس بگوید یکی از نمازهای یومیه پنج ‏رکعتی است مبتدع است در دین، می‏توانند بفهمند که هرکس بگوید در میان شیعیان امور دینیه باید منحصر باشد به یکی از ایشان و سایر عدول نافین باید ساکت باشند یا راوی و حاکی از آن شخص منفرد باشند، خارج شده از آنچه در بازار و مسجد و مجمع مسلمین متداول است. و آنچه متداول است ضرورت ایشان است، و چنین قائلی از ضرورت ایشان خارج شده.

بلکه اگر کسی متذکر باشد خواهد یافت که اگر چنین چیزی در میان شیعه بود، معروف‌تر بود در میان ایشان از معروف‏بودن اینکه نماز یومیه از چهاررکعتی بیشتر نیست و از دو رکعتی کمتر نیست. بلکه معروف‌تر بود از هر حلال معروفی و از هر محرّم معروفی، و از هر واجب معروفی و از هر حرام معروفی و از هر مستحب معروفی و از هر مکروه معروفی و از هر مباح معروفی، چرا که چنین شخصی باید مرجع کل مردم باشد از علماء گرفته تا عوام‏الناس. و باید هر حلالی و هر محرّمی و هر واجبی و هر حرامی و هر مستحبی و هر مکروهی و هر مباحی و هر مسأله‏ای

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 270 *»

از مسائل جزئیه اینها از او صادر شود، و باقی علماء چنان‌که فرمودید باید ساکت باشند یا راوی و حاکی از او باشند. پس چنین شخصی معروف‌تر از هر معروفی در هر زمانی باید باشد در میان شیعه، به طوری ‏که جمیع غیرمستضعفین او را بشناسند. و ممکن نیست که حاکم بر کل مردم که مردم صادرند از امر او معروف نباشد و امرهای او معروف باشد. هر سلطانی در هر اقلیمی معروف‌تر است از پیشکاران او و خود او معروف‌تر است از احکام او، و هر حاکمی در هر بلدی معروف‌تر است از گماشتگان او، چه شده که امور دینیه همیشه منحصر بوده به شخص واحدی ناطق و حاکم بر کل، و باقی یا ساکت بوده‏اند یا راوی و حاکی از او بوده‏اند یا تابع و مقلد بوده‏اند، و آن شخص معروف نبوده؟ و در بازار مسلمین و مساجد و محافل احکام دینیه از او منتشر بوده و روایات و حکایات همه از او بوده و خود او معروف نبوده، تا این زمان محنت‏اقتران که سرکار فرموده‏اید که باید ناطق یک‌نفر باشد، و باقی عدول باید یا ساکت باشند یا راوی و حاکی از او باشند؟ و اگر کسی می‏گفت در همین زمان باید

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 271 *»

چنین باشد ولکن سابق بر این چنین نبود، قباحت قول او کمتر بود از اینکه بگوید در جمیع زمان‌ها چنین بوده و خواهد بود. نمی‏دانم سخنی از این سخن سست‏تر عاقلی می‏تواند تصور کند؟ و آیا ثکلیٰ به این سخن نمی‏خندد؟

باری، ضروریات هر دین و مذهبی چنان معروف است در میان مردم که خبر آنها به کسانی که خارج از آن دین و مذهبند رسیده چه جای کسانی که داخلند در آن. عبرت بگیرید که بسیاری از عامه و یهود و نصاری و مجوس می‏دانند که مذهب شیعه اثنی‌عشری این است که دوازده امام دارند، و امامان خود را معصوم می‏دانند، و هر امامی را در عصر او ناطق و حاکم بر کل می‏دانند و سایر شیعیان را در عصر او تابع او می‏دانند، و امور دینیه را منحصر به او می‏دانند و باقی تابعین را ساکت یا راوی و حاکی از او می‏دانند. بلکه بسیاری از اهل ادیان خارجه بسیاری از فروع مذهب ایشان را می‏دانند و می‏دانند که نمازهای یومیه را در پنج ‌وقت واجب می‏دانند، و روزه ماه رمضان را واجب می‏دانند، و

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 272 *»

حج و جهاد و خمس و زکوة را واجب می‏دانند، چه جای داخلین در مذهب شیعه از اهل بصیرت.

پس چه شد که چنین مطلبی که در هر زمانی بوده، در بازارهای شیعه و مساجد و محافل ایشان مذکور نبوده؟ تا حال هم که سرکار فرمایش کرده‏اید، چرا بر شما معلوم نشده که محتاج شده‏اید به سؤال از آن؟ و اگر چنین چیزی که مرجع جمیع امور دینیه است در میان شیعه بود، اول همان معروف می‏شد و بعد سایر امور دینیه. مثل آنکه اول‏چیزی که تعلیم اطفالشان می‏کنند این است که خدا یکی است و پیغمبر او محمدبن‌عبداللّه است؟ص؟ و امامان دوازده‏اند؟عهم؟ و بعد سایر ضروریات دین و مذهب را تعلیم می‏کنند به طوری ‏که در بازار و مسجد و مجمعشان متداول است.

باری، در خانه اگر کس است این حرف بس است و اگر کسی نیست که حکمة بالغة فماتغنی الآیات و النذر عن قوم لایؤمنون، انا للّه و انا الیه راجعون.

و اما اینکه فرموده‏اند که: «اگر گویی این دلیل اثبات وجود امامی را می‏کند در هر عصر، ما وجود امام

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 273 *»

را انکار نداریم؛ گوییم این دلیل اثبات وجود پیغمبر را هم می‏کند و اثبات وجود شیعه را هم می‏کند چرا که راه استدلال یکی است.»

بسی واضح است که مرادشان از یکی‏بودن راه مسأله این است که حجتی از جانب خداوند عالم جلّ‏شأنه باید در میان خلق باشد، خواه آن حجت پیغمبر باشد یا امام باشد یا شیعه باشد. و مرادشان این نیست که خصائص پیغمبری را از برای امام ثابت کنند و خصائص امام را از برای شیعه ثابت کنند. آیا نه این است که یکی از خصائص پیغمبر؟ص؟ این است که پیغمبر آخرالزمان باشد، و به واسطه او فیض وحی الهی به جمیع خلق برسد از امام گرفته تا رعیت، و این امر از خاصه او است؟ص؟ که در امام؟ع؟ نیست، و امام باید به واسطه او مطلع شود به وحی الهی؟ و همچنین آیا نه این است که از جمله خصائص امام؟ع؟ این است که معصوم باشد از هر جهلی و غفلتی و سهوی و نسیانی و خطائی و عصیانی و نقصانی و عالم باشد به ماکان و مایکون الی یوم القیمة، و هیچ‏یک از شیعیان ایشان چنین نیستند، بلکه

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 274 *»

هیچ پیغمبری به غیر پیغمبر آخرالزمان؟ص؟ دارای جمیع خصائص ائمه؟عهم؟ نیستند. و آیا نه این است که ایشان مفترض‏الطاعه‏اند و شیعه مفترض‏الطاعه نیست مگر به قدر روایت و حکایت و درایتی که از ایشان بکند؟ پس وحدت در هر عصری مخصوص پیغمبر؟ص؟ و سایر ائمه طاهرین؟عهم؟ است که مرکز حقیقی ملک خدایند چنان‌که در «ایضاح»، عبارت کتاب مستطاب «ارشاد» را نقل کردم.

و بسا آنکه چون لفظ شیعه مفرد است مثل لفظ پیغمبر و امام، استدلال کنند بر وحدت ناطق و حاکم شیعه؛ و جواب از این قبیل خرافات گذشت. و لفظ شیعه بر جمیع شیعه اطلاق می‏شود، مثل آنکه لفظ امام بر جمیع ائمه؟عهم؟ اطلاق می‏شود که خداوند فرموده و اجعلنا للمتقین اماماً. و بعد از تصریح در کتاب مستطاب «ارشاد» که وحدت مخصوص مرکز حقیقی و امام است چنان‌که در رساله «ایضاح» نقل شد، شبهه باقی نخواهد ماند از برای طالب حق. اگر عبارت «ارشاد» حجت است که

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 275 *»

تصریح فرموده‏اند که وحدت مخصوص امام؟ع؟است. أفتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض؟

فرموده‏اند: و در کتاب مبارک «هدایةالصبیان» هم می‏فرمایند: «باید دانست که امر این رکن از دین، سابق بر این از جور ظالمین مخفی بود و ایشان را کسی نمی‏شناخت ولکن علم ايشان در میان بود به قدر تمام‏شدن حجت خدا، تا در این زمان که خداوند مصلحت در اظهار این امر دانست و ظاهر کرد شخص ایشان را. و اول ظاهرشدن امر این رکن چهارم در دين به واسطه جناب شیخ احمد بن زین‏الدین الاحسائی­ بود. پس آن بزرگوار به حول و قوه الهی در عالم اظهار کرد و حجت خدا را تمام کرد جزاه اللّه عن الاسلام و المسلمین خیر جزاء المحسنین. و بعد از آن بزرگوار، جناب سیدکاظم بن سیدقاسم رشتی اجل‌اللّه‌شأنه. پس آن دو بزرگوار به حول و قوه خداوند احکام دین را از فروع و اصول در همه عالم پهن کردند به طوری ‏که شهری نماند از شهرها مگر آنکه علم و معرفت ایشان به آنجا رسید و بندگان

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 276 *»

به واسطه آن دو بزرگوار آزمایش شدند و هرکس علم و حکم ایشان را قبول کرد نجات یافت و هرکس قبول نکرد گمراه شد. و باید دانست که خداوند بعد از ایشان باز زمین را خالی نگذارده و نخواهد گذارد تا ظهور امام؟ع؟.» و خود سرکار در کتاب مبارک «ایضاح» فرموده‏اند که علم مرحوم شیخ­ منحصر به خود شیخ بود، و بعد به سید‌مرحوم­ و بعد به آقای بزرگوار­ بود، منحصر بودند. در کتاب مبارک «میزان» هم فرموده‏اند در سایر کتب و درس  که هرکس امام زمان خود را نشناسد و بمیرد جاهل مرده بلکه کافر. حال عقل قاصر این حقیر نمی‏تواند که این فرمایشات را تطبیق نماید و تکلیف زمان حال خود را بداند که ناجی باشد و رستگار.

و باز در «ایضاح» فرموده‏اند که شیخ‌مرحوم می‏فرمود علم من چیزی است که در بازار مسلمین است، و ضرورت میزان حق و باطل است. حقیر که سهل، اکثر مردم خیلی از ضروریات علمی و غیره را نمی‏دانند که تمیز بدهند. ضروری بدیهی را که ماها می‏فهمیم کسی از مسلمین تجاوز نمی‏کند چه

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 277 *»

جا که از سلسله جلیله باشد، مثل نماز و روزه و بعضی حلال و حرام را، که شخص بداند حق و باطل کدامند. مثلاً اگر کسی بگوید شراب حلال است یا نماز ظهر سه‌ رکعت، یا مسح را زیر پا باید کشید و باقی بدیهیات ضروری را اختلاف بدهد که همه‏کس می‏داند خلاف است، لکن کسی در زمانِ حال انکار این بدیهیات را نکرده حتی سنّی، چگونه باید تمیز داد؟

مجدداً جسارت می‏نماید سرکار را به خدا و اشخاصی که عرض شد قسم می‏دهد الآن جوابی شافی و تکلیفی کافی از این مطالب که عرض شد برای حقیر معین و مرقوم بفرمایند که به آن متمسک شده دست به دامان سرکار زده و ان‌شاءاللّه ناجی باشد. در باب ناطق هرگاه همین‏طور است و منحصر است بفرمایند صحیح است و الّا متعدد باید باشد، یا ردّی بر این قول هست به دلیل عقلی و آفاقی و انفسی و حکمت، بطلان قول را مرقوم فرمایند و عقیده را که باید چه قسم دین ورزید و اعتقاد نمود. به جهت اینکه به فهم ناقص خود از این کتب و این عبارات این‏طور اعتقاد حاصل کرده بود که منحصر

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 278 *»

است شخص ناطق، و به یک‌نفر باید تقلید کرد و دین ورزید. بدیهی است نقباء و نجباء و علماء متعدد بوده و هستند لکن ناطق را منحصر دانسته تا به حال، استدعای جواب کافی دارد.

عرض می‏شود که اگرچه جواب از این سؤال از آنچه گذشت معلوم شد، ولکن باز به طور اختصار عرض می‏کنم که مراد هرکسی را از تمام عبارت او باید فهمید، نه آنکه سابق و لاحق عبارت را قطع نظر کنند و عبارت وسط را گرفته استدلال کنند. آیا نه این است که اللّه لا اله الّا هو الحیّ القیوم یک مطلب حقی است اگر تمام عبارت را بخوانی و معنی کنی؟ ولکن اگر اللّه را از اول عبارت بیندازی و الّا هو الحیّ القیوم را از آخر عبارت بیندازی، و کلمه لا اله را بخوانی و معنی کنی و بگويی که «لا» نفی جنس «اله» را کرده، مطلب مطلب باطلی خواهد شد که مراد گوینده تمام عبارت نبوده؟ آیا نه این است که سابق بر این عبارتی که نقل فرموده‏اید این است که می‏فرمایند: «پس به این جهت خدا در میان خلق از شیعیان در هرعصری چندنفری را انتخاب کرده است و علوم ائمه؟عهم؟

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 279 *»

را به ایشان تعلیم کرده و ایشان را در میان خلق قرار داده که مردم آنها را ببینند و دین خود را از ایشان یاد بگیرند و از جهالت و نادانی بیرون آیند.» تا آخر عبارت که می‏رسد به آن عبارتی که سرکار نقل فرموده‏اید؟

و بسی واضح است که این چندنفری را که خدا انتخاب کرده در هرعصری که مردم ایشان را ببینند و دین خود را از ایشان بگیرند، همه باید عالم باشند و متدین باشند تا بتوانند تعلیم مردم کنند. و بسی واضح است که باید ناطق باشند و ساکت نباشند، چرا که با سکوت نمی‏توان تعلیم کرد. و بسی واضح است که این چندنفری که منتخبند در میان خلق که علوم ائمه‌طاهرین؟عهم؟ نصیب ایشان شده نباید هیچ‏یک مقلد و جاهل و عامی باشند، چرا که جمیع مقلدین محتاجند در مسائل دینیه خود به این چندنفری که خدا ایشان را انتخاب کرده به علوم آل‏محمد؟عهم؟، پس معنی ندارد که جمیع این چندنفر راوی و حاکی باشند از یک‌نفر ایشان، اگرچه آن یک‌نفر افضل و اعلم از کل آنها باشد؛ چرا که به فتوای خودِ افضل تقلیدکردن حرام

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 280 *»

است بر مفضولین، و به فتوای خودِ افضل واجب است بر مفضولین که مستقل باشند در فتاوی خود. پس معنی نخواهد داشت که ناطق یکی از ایشان باشد و باقی حاکی و راوی از جانب او باشند. و این مطلب محل اتفاق و اجماع جمیع علمای شیعه اثنی‌عشری است. بلکه از محل اتفاق علمای ایشان گذشته و بسا صاحبان بصیرت از مقلدین هم از این معنی باخبر باشند. بلکه بر سایر مقلدین هم واجب نیست که حاکی و راوی و مقلد از یک شخص معین باشند اگرچه آن شخص افضل باشد، چنان‌که عبارت مرحوم ‌شیخ و آقای ‌مرحوم! را از برای شما نقل کردم.

اما اینکه می‏فرمایند: «و باید دانست که امر این رکن دین سابق بر این از جور ظالمین مخفی بود و ایشان را کسی نمی‏شناخت ولکن علم ایشان در میان خلق بود به قدر تمام‏شدن حجت خدا.» تا آخر عبارت، بسی واضح است که در میان خلق بعد از ائمه طاهرین؟عهم؟ سابقین و مقربین حضرت رب‏العالمین بوده و هستند، ولکن بسا آنکه از

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 281 *»

سبقت و تقرب ایشان اهل عصری بی‏خبر باشند و ایشان را باشخاصهم نشناسند، و ایشان در میان خلق جلوه کنند و ظاهر شوند به صفت علم و عدلی که ایشان متحملند، و به قدر اتمام حجت علم خود را ظاهر کنند و سبقت و تقرب خود را از جور ظالمین مخفی دارند، پس علم ایشان در میان خلق باشد و علوّ مقام ایشان مخفی باشد. و این است معنی مخفی‏بودن ایشان، مثل آنکه حضرت یوسف علی‌نبینا و آله و علیه‌السلام را برادران او می‏دیدند و او را نمی‏شناختند تا وقتی که خود را به ایشان شناسانید. و این خصلت یوسف با قائم آل‏محمد صلی الله عليه و آله و عجل ‌اللّه ‌فرجه خواهد بود چنان‌که در اخبار وارد شده، تا وقتی که خود را به خلق بشناساند.

و بسا آنکه بعضی از مردم چون شنیدند که رجال‏الغیبی در دنیا هستند، گمان کنند که رجال‏الغیب باید مثل جن از نظرهای انس مخفی باشند. باری، رجال‏الغیب در میان خاص و عام مردم معروفند و در السنه و افواه مشهور، ولکن باشخاصهم از عامه خلق مستورند. و بسا آنکه گاه‌گاهی از برای بعضی از

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 282 *»

مردم ظاهر شوند و خود را به ایشان بشناسانند، مانند خضر علی‌نبیناوآله و علیه‌السلام که در زمان حضور ائمه طاهرین؟عهم؟ ظاهر می‏شد و می‏فرمودند که خضر بود، و بسا آنکه در این زمان‌ها هم در بیابانی و ورطه‏ای خود را به بعضی از مردم بشناساند.

باری، شیخ‌مرحوم اعلی الله مقامه و رفع فی دار الخلد اعلامه یکی از آن رجالی بود که اگر فرض کنید در زمان سابق بر عصر خود به دنیا آمده بود مخفی بود و مثل سایر علمای آن زمان سلوک می‏فرمود، مثل آنکه سایر رجال‏الغیب مخفی بودند. ولکن چون مشیت الهی بر این قرار گرفت که علم مخصوص به او و امثال او را در عالم ظاهر کند و زمان مقتضی ظهور آن علم شد، خداوند عالم جلّ‏شأنه شخص او را شخص اول ظاهرکنندگان علمِ مخصوص قرار داد. و به طوری ‏که در رساله «ایضاح» عرض کرده‏ام علم او منحصر به خود آن بزرگوار بود، و علومی که در میان علماء بود دارا بود، و می‏دانست علومی را که سایر علماء دارا بودند و نمی‏دانستند سایر علمای ظاهر علمی را که منحصر به خود آن بزرگوار بود، مگر آنکه از خود ایشان اخذ کنند.

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 283 *»

چنان‌که معروف است که بعضی از طلاب در زمان او به مرحوم آقای آقا سیدعلی رضوان‌اللّه‌علیه عرض کردند که آن بزرگوار بعضی چیزهای نالایق در کتاب خود نوشته، و کتاب «فواید» یا شرح آن را خدمت آن بزرگوار دادند که مطالعه کند، بلکه قدحی در او کند. پس آن جناب آن کتاب را مطالعه فرمودند و به طلاب فرمودند که از اول تا به آخر این کتاب مطالعه کردم، و قسم یاد کردند به حق خدا و رسول‏خدا؟ص؟ و یک‌یک از ائمه هدیٰ؟عهم؟ که من نفهمیدم مراد او را، پس شما چه دانستید مراد او را و بطلان مراد او را؟ دست از من بردارید که من قدح نمی‏کنم در کلامی که مراد را از آن نفهمم و محل قدحی در آن نیابم.

باری، و علم مخصوص آن جناب را چنان‌که در رساله «ایضاح» عرض کرده‏ام احدی مانند سیدمرحوم­ از او اخذ نکرد در میان علمای ظاهر، و از آن بزرگواران علم مخصوص را احدی مانند آقای‌مرحوم­ اخذ نکرد در میان علمای ظاهر.

باری، اما بندگان به واسطه این بزرگواران آزمایش

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 284 *»

شدند، به جهت آنکه آن بزرگواران دارای علوم سایر علماء بودند خصوص علم مسائل دینیه، و سایر علمای معروف دارای علم مخصوص به خود ایشان نبودند. پس هرکس تصدیق کرد ایشان را در علوم مشترکه و تسلیم کرد ایشان را در علم مخصوص به خودشان نجات یافت، و هرکس قبول نکرد و انکار کرد ایشان را در علوم مشترکه هلاک شد. چنان‌که هرکس انکار کند علم و حکم عالمی از علمای اهل‏بیت؟عهم؟ را که صاحب علم و حکم شرع باشد هلاک شود، چنان‌که این مطلب به الفاظ مختلفه و معنی واحد در اخبار آل‏محمد؟عهم؟ وارد شده که ردّکننده بر شیعیان ایشان ردّکننده بر ایشان است، و ردکننده بر ایشان ردکننده بر رسول‏خداست؟ص؟، و ردکننده بر رسول‏خدا ردکننده بر خداست جلّ‏شأنه، و ردّ بر خدا در حدّ شرک به خداست جلّت‌عظمته. باری، و مراد از این ردّ، ردّ انکار است نه ردّی که علمای ابرار به جهت اختلاف اخبار و انظار در مسائل نظریه بر یکدیگر می‏کنند.

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 285 *»

باری، و اما در علمی که مخصوص خود ایشان بود و سایر علمای معروف دارای آن علم نبودند، بعد از آنکه آن بزرگواران در مجالس عدیده گفتند و در مواضع عدیده نوشتند که مراد ما در هرمسأله‏ای که بیان کرده‏ایم آن چیزی است که در بازار مسلمین و مساجد و محافلشان معروف است که ضرورت مسلمین و مؤمنین باشد، همان است مراد ما از بیان ما، و هرکس غیر از آن معروف را از بیان ما فهمید مراد ما را نفهمیده، خواه در معاد جسمانی یا در معراج جسمانی یا در فضائل ائمه‌طاهرین؟عهم؟ یا در سایر مسائلی که حقیقت آن را بیان کرده‏ایم، دیگر مجال انکاری از برای احدی باقی نگذاردند. نهایت اگر نفهمیدند بیان ایشان را، باید سکوت کنند و توقف نمایند و بگویند ما نمی‏فهمیم، و نباید تکذیب و انکار کنند ایشان را، و باید حمل کنند قول ایشان را بر صحت. چنان‌که واجب است که عمل جمیع مسلمین را حمل بر صحت کنیم مادامی‏که آن عمل متحمل وجه صحیحی باشد. و واجب بود بر مردم که مصداق این آیه شریفه واقع نشوند

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 286 *»

که فرموده بل کذّبوا بما لم‏یحیطوا بعلمه و لمّایأتهم تأویله پس تسلیم علم ایشان و حمل بر صحت‏کردن آن بعد از تصریح و تکریر که مراد ما همان امور متداوله در میان مسلمانان است واجب بود. و در صورتی که عمل مسلمین را اگرچه عامی باشند و اگرچه جاهل باشند و اگرچه فاسق باشند باید حمل بر صحت کرد، مادام که راه احتمال صحتی در آن باشد، بسی واضح است که قول و فعل شخص مسلم مؤمن عادل عالم متقی پرهیزگار را باید حمل بر صحت کرد، نه آنکه اعتراف او را به جمیع ضروریات دین و مذهب حمل بر فساد و حیله کنند، و به افترا او را منکر یکی از ضروریات دین و مذهب قرار دهند، و باب وجوب افترابستن بر او را بر روی خود و امثال و اتباع خود مفتوح کنند و در باب عداوت او داخل شوند، پس در چنین صورتی هلاک خواهند شد.

باری، و اما آنچه در رساله «ایضاح» نوشته‏ام همین است که در اینجا نوشتم، و آنچه در رساله «میزان» به تفصیل نوشته‏ام چیزی نیست که محل تحیر باشد که شخص بعد از معرفت ائمه‌طاهرین؟عهم؟

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 287 *»

یا خود مسائل دینیه خود را می‏داند یا نمی‏داند، پس اگر می‏داند و عمل به مقتضای آن می‏کند ناجی و رستگار است، و اگر نمی‏داند باید از دانایی بیاموزد، و اگر نه خود می‏داند و نه از دانایی می‏آموزد نمی‏تواند عمل کند، و چون ندانست و عمل نکرد و بر این حال مرد، مردن او مردن جهالت و جاهلیت و اهل جاهلیت خواهد بود، و صادق است بر او مضمون این حدیث که فرمودند من مات و لم‏یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة. و چون تفصیل این مطلب در رساله «میزان» هست در اینجا محتاج به تفصیل نیست.

و در رساله «میزان» و غیر آن مراد من و غیر من از اهل حق این نبوده و نیست که بعد از ائمه‌طاهرین؟عهم؟ در هر عصری باید یکی از شیعیان ناطق و حاکم در میان خلق باشد و جمیع خلق تابع او باشند، نهایت بعضی از علمائی که هستند یا باید ساکت باشند یا راوی و حاکی از آن یک‌نفر معین، و باقی خلق مستمع از آن راویان و حاکیان از آن شخص منفرد باشند چنان‌که سرکار شما فرموده‏اید

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 288 *»

و متحیر شده‏اید که آیا آن شخص منفرد کی‌است که جمیع مردم باید تابع او باشند که مبادا اگر او را نشناختید هلاک شوید. پس عرض می‏کنم که چنین شخصی را در میان اهل حق نخواهید یافت، چرا که اهل حق هرگز به ادعای باطل دعوت نخواهند کرد.

اما آنکه در رساله «ایضاح» نوشته‏ام که مشایخ+ فرموده‏اند که میزان حق و باطل آن است که در بازار مسلمانان است، که عبارت «ارشاد» را بعینها نقل کردم، و عبارت شیخ‌مرحوم­ را ترجمه کردم و تفصیل دادم.

اما اینکه اکثر مردم از ضروریات علمی و غیر آن بی‏خبرند، پس عرض می‏کنم که اکثر مردم چنان‌که می‏دانید در قید دین خود نیستند، حرفی در این نیست؛ و اکثری از مردم مسائل علمیه را نمی‏دانند، صدق است؛ ولکن صاحبان بصیرت ایشان که مستضعف نباشند و در قید دین خود باشند، البته حجتی از جانب خداوند عالم جلّ‏شأنه باید در میان ایشان قائم باشد، اگرچه عامی باشند و عالم نباشند، تا نتوانند بگویند که ما عامی بودیم و حجت تو را ای خدا نمی‏شناختیم، و

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 289 *»

ادعای حقّیّت را جماعت بسیاری می‏کردند و بسا آنکه هریک ادعای حقیت را درباره خود می‏کردند و ادعای بطلان را درباره دیگران می‏کردند، پس ما ندانستیم که حق با کدام است و کدام بر باطلند، پس از این جهت متحیر در دین خود ماندیم. یا آنکه بدون دلیل و برهانی از جانب تو به جهت صلاح و صرفه دنیای خود، یا به جهت هویٰ و هوس خود بعضی تابع بعضی شدیم.

باری، پس از جهت قطع عذر جمیع خلق، خداوند عالم جلّ‏شأنه امر عامی را در میان عوام غیرمستضعف و سایر علماء و حکماء برقرار کرد تا رفع عذر ایشان را کرده باشد. و چنین امر عامی را به اصطلاح، ضرورت دین و مذهب می‏نامند که هرکس موافق با آنها شد، حق است از علماء و حکماء و عقلاء و عوام‏الناسِ بابصیرت، و هرکس مخالف آنها است بر باطل است از علماء و حکماء و سفهاء و عوام‏الناس.

باری، اما اینکه فرموده‏اید اگر کسی بگوید شراب حلال است یا نماز ظهر سه‌رکعت است یا مسح را زیر پا باید کشید و امثال اینها، که همه‏کس

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 290 *»

می‏داند خلاف است. لکن کسی در زمان حال انکار اینها را نکرده حتی سنی، پس چگونه باید تمیيز داد؟ پس عرض می‏کنم که ضروریات دین و مذهب همه از همین قبیل چیزها است که فرمودید، و همه آنها و هریک از آنها میزان حق و باطل است. و لازم نیست که کسی از جمیع آنها خارج شود تا معلوم شود که از اسلام خارج شده، بلکه اگر از یکی از آنها هم خارج شود از اسلام خارج شده. و لازم نیست که از یک ضرورت معینی مانند حرمت شراب و وجوب نماز خارج شود تا معلوم شود که از اسلام خارج شده، بلکه از هریک خارج شود از اسلام خارج شده. و از این جهت شیخ‌مرحوم­ فرموده‏اند که مرید عامی باید مرشد را به ضرورت دین و مذهب بسنجد و قبول نکند از او چیزی را که مخالف ضرورت دین و مذهب است. چنان‌که عبارت آن بزرگوار را از برای شما ترجمه کردم. و از این جهت است که آقای‌مرحوم­ در کتاب‌های خود در بسیاری از مواضع این مطلب را فرموده‏اند. و از جمله آنها است که در کتاب «جامع» در باب پنجم در مطلب اول در مسأله ششم، بعد از آنکه اقسام کفّار نجس را بیان می‏کنند، می‏فرمایند:

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 291 *»

«و کذلک کلّ من انکر ضروریّاً من ضروریات الاسلام من اهل الاسلام و من ضروریات المذهب من اهل المذهب.» حاصل معنی آنکه همچنین است حکم هرکس که ضرورتی از ضروریات اسلام را انکار کند از اهل اسلام، و هرکس که ضرورتی از ضروریات مذهب را انکار کند از اهل مذهب.

باری، پس اینکه فرموده‏اید که اکثری ضروریات علمی و غیره را نمی‏دانند که تمیز دهند در میان حق و باطل، پس متذکر باشید و غافل مباشید که مستضعفین را از اطفال و پیرهای خرف و سفهاء، از مقام تمییز میان حق و باطل خارج کنید. و کسانی که شعوری دارند و حقی می‏شنوند و طالب آن هستند، و باطلی می‏شنوند و آن را طالب نیستند، و می‏خواهند حق را تصدیق کنند و از باطل وحشتی دارند داخل کنید. پس بدانید که اگر در میان این جماعت نباشد یک امر مسلّمی از جانب خداوند عالم جلّ‏شأنه که در میان عوام و خواص مسلّم باشد و در میان ایشان مشترک باشد، و عوام بدانند آن را چنان‌که علماء می‏دانند، آن‌گاه حجت خداوند عالم جلّ‏شأنه ناقص خواهد بود. چرا

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 292 *»

که علماء بسیارند، و بسا آنکه عالمی بگوید به عوام‏الناس که پیروی فلان‌عالم را نکنید که او مبدع در دین خداست، و بسا آنکه فلان‌عالم هم به عوام‏الناس بگوید که پیروی شخص اول را نکنید که او مبدع در دین خداست. پس متذکر باشید که در این هنگام عوام‏الناس باید چه کنند؟ تصدیق هریک را به محض ادعا بکنند بدون دلیل و برهان الهی، بیجاست و در نزد خداوند عالم جلّ‏شأنه معذور نخواهند بود. پس باید یک امری باشد از جانب خداوند عالم جلّ‏شأنه مشترک در میان عوام‏الناس و سایر علماء به طوری ‏که همه بتوانند آن را بفهمند تا حجت ناقص نباشد، و اسم چنین امر عامی را ضرورت اسلام و ضرورت مذهب می‏نامند. مثل حرمت شراب و حلّیت سرکه و وجوب نماز و حرمت زنا و امثال اینها. و امثال اینها امری نیست که مخفی و مشکل باشد که سرکار و امثال سرکار از صاحبان بصیرت آنها را نتوانند بفهمند.

اما حاصل آنکه فرموده‏اید که اگر کسی خلاف ضرورتی را بکند همه‏کس می‏فهمد که خلاف کرده، لکن

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 293 *»

کسی در زمان حال انکار ضروریات نکرده حتی سنی، پس چگونه باید تمییز داد میان حق و باطل؟ پس عرض می‏کنم که از زمان آدم تا خاتم؟ص؟، تا قیام قائم عجل‏اللّه‌فرجه، تا قیام قائمین در رجعت، تا قیام قیامت احدی از آحاد مکلفین از علماء و حکماء گرفته تا عوام‏الناس غیرمستضعف کسی نجات نیافته مگر به تمسک به ضروریات الهیه، و احدی هلاک نشده مگر به مخالفت از آنها یا بعضی از آنها. پس اگر جاهلید عالم شوید و اگر غافلید متذکر شوید تا تصدیق کنید و نجات یابید، و تکذیب نکنید که هلاک شوید.

من آنچه شرط بلاغ است با تو می‏گویم   تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال

بلی، سنی هم نگفته که نماز واجب نیست، ولکن گفته که خلیفه رسول‌خدا؟ص؟  را ما باید تعیین کنیم به اجماع خود نه به تعیین رسول‌خدا؟ص؟ و اختیار خدا جلّ‏شأنه، و این مطلب خلاف ظاهر و صریح قرآن مسلّم در میان اهل اسلام است که فرموده و ماکان لمؤمن و

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 294 *»

لا مؤمنة اذا قضی اللّه و رسوله امراً ان‏یکون لهم الخیرة من امرهم و فرموده و من لم‏یحکم بما انزل اللّه فاولئک هم الکافرون، و نصب خلیفه ایشان بما انزل اللّه نبود به اعتراف خود ایشان، و به اجماعِ ادعائی خود ایشان بود و آن اجماع هم محقّق نشد. و همچنین است حال کسانی که عداوت کردند با امثال شیخ‌مرحوم­ و حال آنکه شیعه بودند و عالم بودند و عادل بودند و متقی و پرهیزکار بودند، بر فرضی که اعلم و اعدل و اتقی و اورع و ازهد اهل عصر خود از سایر علماء ظاهر نبودند؛ و اصرار و تکرار کردند که مراد ما از بیان ما همان است که در بازار مسلمانان است و در مساجد و مجامع ایشان معروف خاص و عام است، یعنی مقرّیم به جمیع ضروریات دین و مذهب و منکر یکی از آنها را کافر می‏دانیم چه جای منکر جمیع آنها را، و به این زیست می‏کنیم در دنیا و به این عقیده می‏میریم و به این عقیده محشور می‏شویم ان‌شاءاللّه؛ و مع‏ذلک با ایشان عداوت کردند و افتراها به ایشان بستند. آیا عداوت با مقرّین به جمیع

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 295 *»

ضروریات دین و مذهب، خلاف ضرورت دین و مذهب نبود که کردند؟ و آیا به ضرورت دین و مذهب افترا بر مقرّین به جمیع ضروریات دین و مذهب بستن خلاف ضرورت دین و مذهب نبود که بستند؟ و آیا با علم و تقوی و ورع و مواظبت ایشان به مستحبات چه جای واجبات و اجتناب ایشان از مکروهات چه جای محرمات و اشتغال ایشان به نشر علم فضائل آل‌محمد؟عهم؟ و عبادات و فراغ از مباحات، اعتراف ایشان را به جمیع ضروریات دین و مذهب حمل بر حیله‏کردن خلاف ضرورت دین و مذهب نبود؟ که گفتند و می‏گویند که آنچه به زبان بیان می‏کنند حق است و آنچه در کتابشان نوشته‏اند حق است، ولکن در دلشان منکر ضروریات اسلامند و معاد و معراج را روحانی می‏دانند و ائمه؟عهم؟ را خدا می‏دانند؟ آیا خبردادن از دل از برای مخلوق بی‏خبر از دل، مخالف ضرورت دین و مذهب نیست؟ اگرچه نگفته باشند که شراب حلال است یا نماز واجب نیست. و آیا شما نمی‏توانید بفهمید که خلاف ضرورت دین و مذهب کرده‏اند،

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 296 *»

اگرچه نگفته‏اند زنا حلال است؟

پس بر همین نسق اگر فکر کنید خواهید یافت که نجات جمیع اهل نجات در دنیا و آخرت به تمسک به ضروریات دین و مذهب بوده و خواهد بود، و جمیع اهل هلاک به مخالفت یکی از ضروریات هلاک شدند و می‏شوند.

و اما اینکه در باب ناطق فرموده‏اید هرگاه همین‏طور است و منحصر است بفرمایید صحیح است و الّا متعدد باید باشد، یا ردّی بر این قول هست به دلیل عقلی و آفاقی و انفسی و حکمت، بطلان قول را مرقوم فرمایید، و عقیده را که باید چه قسم دین ورزید و اعتقاد نمود، عرض می‏کنم که بعد از تصریح آقای‌مرحوم­ چنان‌که در رساله «ایضاح» و «موضح» و در همین رساله گذشت، آیا شکی از برای طالبین تابعین حق باقی خواهد ماند؟

باری، همین‏قدر بدانید که اصل این مطلب مطلبی نیست که باید حتماً اعتقاد کنید که در هر زمانی بعد از ائمه‌طاهرین؟عهم؟ باید ناطق منحصر به فرد باشد و باقی مردم تابع، نهایت آنکه سایر علماء

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 297 *»

راوی و حاکی از آن یک‌نفرند. بلکه ممکن هست که فرض کنید در یک‌وقتی یا یک‌بلدی منحصر شود احکام شرع و امور شرعیه الهیه اصولاً و فروعاً به عالم واحدی که باقی علماء شاگردان او باشند و هنوز به درجه استقلال در فتویٰ نرسیده باشند، پس مقلد آن عالم باشند. نهایت آنکه چون از سایر عوام‏الناس بهتر می‏دانند و بر فتاوی آن عالم مطلعند، روایت و حکایت کنند از برای عوام‏الناس فتاوی آن عالم وحید را. و اما اگر به درجه استقلال به فتویٰ رسیده باشند و عادل باشند، که معقول و منقول نیست که باید حتماً ساکت باشند یا راوی و حاکی از آن وحید باشند. اگرچه آن وحید، افضل و اعلم از سایرین باشد و ایشان مفضول باشند. و همچنین حتم نیست که البته باید اعتقاد کنید که در جمیع زمان‌ها و مکان‌ها بعد از ائمه‌طاهرین حکماً باید ناطقین متعدد باشند، و ممکن نیست که ناطق واحد باشد. بلکه ممکن است که وحیدی یافت شود، و ممکن است که ناطقین متعدد یافت شوند و همه عدول باشند، و همه عالم مستقل به احکام الهیه اصولاً و فروعاً باشند. و بر هیچ‏یک از

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 298 *»

این دو صورت به تنهایی نباید دلیل و برهان اقامه کرد، نه از کتاب و نه از سنت و نه از عقل و نه از آفاق و نه از انفس و نه از حکمت. و جاهل است کسی که بر یک طرف متصدی اقامه دلیل می‏شود و طرفی دیگر را ردّ می‏کند. چرا که به حسب مصالح اوقات و امکنه، این مطلب تفاوت می‏کند. و دلیل جمیع آنچه گفته شد در مقدمات گذشت، و ضرورت اسلام و ایمان که در بازار و مساجد و مجامع مسلمین و مؤمنین است همین است.

اگر سرکار یا کسی دیگر بفرمایید که ما که سهل، اکثری از مردم ضروریات علمی و غیرها را نمی‏دانند، پس چطور تمیز دهند میان حق و باطل به میزان ضروریات؟ عرض می‏کنم بنابر فرضی که سرکار فرموده‏اید که ضروریات متداوله در بازار و مساجد و مجامع مسلمین و مؤمنین را نمی‏دانید یا نمی‏توانید بفهمید، مطالبه دلیل و برهان آفاقی و انفسی و عقلی و حِکمی را کردن بسی واضح است که بی‏ثمر خواهد بود و نخواهید فهمید. ولکن آنچه عرض شد جواب فرض سرکار بود و نه این است که خواستم بی‏ادبی کنم که سرکار نمی‏فهمید، بلکه البته می‏دانم که می‏فهمید

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 299 *»

ولکن غافلید و متذکری باید که باعث تذکر سرکار شود که بدانید که در طرفین این فرض دلیلی از کتاب و سنت و عقل و آفاق و انفس و مجادله و موعظه و حکمت نیست، اگرچه اغلب آیات و احادیث دلالت بر تعدد دارد، و اغلب زمان‌ها در اغلب بلاد علمای ناطقین مستقلین متعدد بوده‏اند.

اما اینکه فرموده‏اید به فهم ناقص خود از این کتب و این عبارات این‏طور اعتقاد حاصل کرده بود که منحصر است شخص ناطق، و به یک‌نفر باید تقلید کرد و دین ورزید؛ بدیهی است که نقباء و نجباء و علماء متعدد بوده و هستند، لکن ناطق را منحصر دانسته تا به حال. پس عرض می‏کنم اما تعدد نقباء و نجباء و علمای مستقلین در فتویٰ و تقلیدنکردن هیچ‏یک از ایشان از یکدیگر، و روایت و حکایت‌نکردن هیچ‏یک از یکدیگر، و حکایت و روایت جمیع ایشان از ائمه‌طاهرین؟عهم؟ اگرچه به واسطه باشد، و اگرچه واسطه مفضول باشد، و ربّ حامل فقه الی من هو افقه حدیثی است متواتر مابین عامه و خاصه؛ حق است و صدق. اما ناطق را یکی دانسته‏اید، پس

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 300 *»

اگر مراد شما این است که در میان شیعیان یکی از ایشان بر جمیع خلق حاکم و ناطق است از جانب خدا یا از جانب ائمه‌هدی؟عهم؟، و سایر نقباء و نجباء و علمای مستقلین در فتویٰ باید ساکت باشند یا راوی و حاکی از جانب او باشند و نتوانند روایت و حکایت کنند خودشان از ائمه‌هدی؟عهم؟ به واسطه سایر رواتی که غیر آن ناطقند، و همه روایات را او باید بکند با درایت، و سایرین باید ساکت باشند یا راوی و حاکی از جانب او، و سایر خلق جمیعاً باید تقلید کنند از همان یک‌نفر و بس اگرچه فتاوی او را از زبان سایر علماء بشنوند، که بسی واضح است که چنین مطلبی را احدی از علمای شیعه ادعا نکرده و هرگز اهل حق ادعا نخواهند کرد چرا که این مطلب خلاف ضرورت دین است. و اهل باطل هم نتوانسته‏اند ادعای این مقام را بکنند الحمدللّه چه جای اهل حق، به طورهایی که مکرر عرض کردم و در رساله «ایضاح» تفصیلی دادم.

و اگر مراد سرکار این است که در میان علمای شیعه که صاحبان کتاب و معروف و مشهورند

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 301 *»

در میان ایشان و مستور و پنهان نبوده‏اند، هریک هر علمی را که دارا بودند منحصر به خود آنها نبود بلکه آن علم را از دیگری اخذ کرده بودند و آن دیگری از دیگری وهکذا، و در این میان به عنایت خاصه الهیه و تعلیم خاص ائمه‌طاهرین؟عهم؟ شیخ ‌مرحوم­ ظاهر شد در میان خلق که آن علوم متداوله در میان علماء را دارا بود و به علاوه علمی داشت مخصوص به خود او که سایر علمای معروف آن علم مخصوص را نداشتند مگر کسانی که از خود او اخذ کردند، پس آن علم مخصوص منحصر بود به خود آن بزرگوار؛ پس این مطلب حق است و صدق و درست یافته‏اید. و چون سایر علمای معروف از آن علم مخصوص نداشتند اگرچه دارای سایر علوم بودند، و مأنوس نبود علم مخصوص او در نزد سایر علماء، از این جهت مکرر می‏فرمود که هرکس مطلب مرا از بیان من مطابق یافت با ضروریات دین و مذهب، به طوری ‏که در بازار مسلمانان و مساجد و مجامع متداول است، مراد مرا یافته و هرکس مطلب مرا از بیان من مخالف یافت با آنچه در میان اهل ایمان متداول است، مراد مرا

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 302 *»

نیافته و خیالی از نزد خود از برای خود بافته. و این فرمایش را مکرر می‏فرمودند تا تلامیذ و آخذین از او مغرور به خیالات خود نشوند و اعتقاد نکنند مگر به امری که مطابق با ضروریات دین و مذهب است، و به خیالات خود تأویل کنند امور یقینیه الهیه را، که مبادا گمراه شوند. پس حجت خدا را به این فرمایش تمام کرد. پس هرکس تأویل نکرد نجات یافت، و هرکس اعتناء به این فرمایش نکرد و تأویل کرد هلاک شد لیهلک من هلک عن بینة و یحیی من حیّ عن بینة.

و همچنین به این فرمایش تمام کرد حجت خدا را بر سایر علمائی که علم منحصر به او در نزد ایشان مأنوس نبود، که مبادا گمان کنند که حقایق بیانات مخصوصه به خود او با ظواهر آنچه در دست دارند از امور یقینیه الهیه مخالف است. پس نجات یافت هرکس که تصدیق کرد قول مؤمن عالم عادل متقی پرهیزکار را، چرا که خود او بر مراد خود آگاه‌تر بود از سایر مردم، و تصریح کرد که حقیقت مراد و مقصود من موافق است با ضروریات دین و مذهب و مخالف با آنها نیست، و آنچه مخالف با آنها است من آنها را باطل می‏دانم چنان‌که شما

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 303 *»

باطل می‏دانید، به طوری ‏که عبارت «ارشاد» را نقل کردم که فرمودند به آنچه متداول است در بازار و مسجد و مجمع اهل حق معتقدیم و به آن زیست می‏کنیم در دنیا و به آن می‏میریم و به آن محشور می‏شویم ان‌شاء‌اللّه. و هلاک شد کسی که اعتناء نکرد به این فرمایش و حمل کرد این فرمایش را به مکر و حیله، و حال آنکه تصریح کرده بودند که محکم قول ما همین است، و حمل کردند محکم قول ایشان را بر فساد و حال آنکه به ضرورت اسلام و ایمان، فعل مسلم و مؤمن را باید حمل بر صحت کرد مادام که احتمال وجه صحتی در آن باشد. پس خارج شدند از ضرورت اسلام و ایمان و مخالفت کردند آیه قرآن را که فرموده و لاتقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمناً، و گفتند که او در دل خود منکر بعضی از ضروریات است اگرچه در ظاهر قول خود اصرار و تکرار کند که من مخالف ضرورت اسلام و ایمان را هالک می‏دانم و از او بیزارم. باری، چون شرح و بسط این مطلب را در رساله «ابطال‌الباطل» داده‏ام در اینجا به همین‏قدر اکتفا می‏کنم.

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 304 *»

و همچنین به این فرمایش تمام کرد حجت خدا را بر سایر عوام غیرمستضعف، پس نجات یافت هرکس کلام محکم او را حمل بر صحت کرد و هلاک شد کسی که بدون دلیل تصدیق و تقلید معاندین او را کرد. و حال آنکه علم او از علم معاندین کمتر نبود، و تقوای او از تقوای معاندین کمتر نبود، بلکه زیادتی علم او از علم معاندین چنان ظاهر و واضح و مشهور و معروف بود که خود آن معاندین هم نتوانستند انکار کنند، و کتب منتشره او در میان عباد و بلاد در ادای شهادات کفایت می‏کند. و مواظبت او در عبادات و عدم غفلت او از مستحبات به طوری بود که احدی از معاندین نتوانستند ایرادی به او گیرند با شدت عنادی که داشتند، و اعتراف به عجز خود از ادای این‏همه عبادات به عمل خود کردند. پس برای عوام غیرمستضعف عذری باقی نماند در تصدیق معاند او و عداوت با او، و حال آنکه عداوت‏کردن با شخص عالم متقی پرهیزکار شیعی ناشر و شارح فضائل آل‌محمد؟عهم؟ خروج از اوضح ضروریات دین و مذهب را لازم دارد، و مخالف است با فقرات ادعیه و زیارات متواتره، بلکه از حدّ تواتر تجاوز کرده و معنی

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 305 *»

آنها به سرحد ضرورت مذهب رسیده که سلمٌ لمن سالمکم و حربٌ لمن حاربکم و ولیٌ لمن والاکم و عدوٌ لمن عاداکم. پس عداوت و تهمت بر چنین شخصی اگر رواست، چرا عداوت و تهمت بر سایر علمای ابرار شیعه روا نیست؟ و اگر عداوت و تهمت با هیچ‏یک روا نیست، چرا بر چنین شخصی روا شده؟ آیا چه داشتند سایر علمای ابرار که او نداشت؟ و آیا به کدام صفت حمیده متصف بودند که او متصف نبود؟ پس چه شد که ردّ بر سایر علمای ابرار و عداوت و تهمت بر ایشان به ضرورت دین و مذهب ردّ بر خدا شد و در حد شرک به خدا شد، و ردّ بر چنین شخصی که اگر اعلم از سایرین نبود علم او کمتر از علم ایشان نبود، و اگر اورع و ازهد و اتقی و اجهد از سایرین نبود زهد و ورع و تقویٰ و جهد او در عبادات از ایشان کمتر نبود، ردّ بر او به ضرورت دین و مذهب ردّ بر خدا نشد و در حد شرک به خدا نشد؟ و چه شد که عداوت با او و تهمت و افترای بر او مباح شد و منافی تقوای معاندین او نشد؟ و حال آنکه در احادیث است که خداوند عالم در قدسی فرموده که من آذیٰ لی ولیاً

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 306 *»

فقد ارصدنی بالمحاربة و دعانی الیها و در قرآن فرموده ان الذین یؤذون المؤمنین و المؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقداحتملوا بهتاناً و اثماً مبیناً. و کفایت می‏کند در این مطلب قیام ضرورت دین و مذهب.

پس چون چنین شخصی را متصف به صفت علم و عمل یافتیم، بلکه اعلم و افضل و اتقی و اورع از علمای ظاهر در عصر او یافتیم، و اصرار و تکرار قول صریح محکم او را دانستیم که گفت آنچه با ضروریات دین و مذهب مطابق است عقیده من است و آنچه مخالف با آنهاست من از آن بیزارم؛ ردّ بر او را ردّ بر خدا و در حد شرک به خدا دانستیم، و اذیت و عداوت با او را اذیت و عداوت با خدا و رسول و ائمه‌هدی؟عهم؟ دانستیم، و دوست داشتیم او را و دشمن داشتیم دشمن او را و دوست دشمن او را، تا با ضرورت دین و مذهب مطابق باشیم و مانند معاندین او از ضرورت دین و مذهب خارج نشویم. و علم مخصوص به خود او را منحصر به او دانستیم، چرا که در میان علمای ظاهر در عصر او غیر او را ناطق به آن نیافتیم و ناطق به علم مخصوص خود او، خود او بود و

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 307 *»

بس. و بعد از آنکه او ناطق به علم مخصوص به خود شد الفاظ علم او را بسیاری شنیدند و حفظ کردند، ولکن در میان علمای ظاهر و آخذین از او کسی مانند سیدمرحوم­ واقف بر نقطه علم منحصر به او نشد و شارح علم او نبود به طوری ‏که او بود. و همچنین در میان علمای آخذین از سید مرحوم­ اگرچه جمع بسیار الفاظ علم منحصر به او را شنیدند و حفظ کردند، ولکن کسی را نیافتیم که مانند آقای ‌مرحوم­ واقف بر نقطه علم منحصر به او شود و شرح و بسط آن را کند، چنان‌که مروی است از خود سیدمرحوم­ که درباره آن بزرگوار فرمودند که چشم مرا روشن کرد و کمر مرا راست کرد و بر نقطه علم واقف شد.

باری، پس اگر مقصود شما از انحصار نطق به شخص واحد این است که ناطق به علم مخصوص شیخ‌مرحوم­ خود او بود و بس، و بعد از او کسی مانند سید مرحوم­ ناطق به آن نبود، و بعد از او کسی مانند آقای‌مرحوم­ ناطق به آن علم مخصوص نبود، حق است

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 308 *»

و صدق. و نیافتیم کسی را غیر از ایشان+ در آن علم نطقاً و کتباً شرح و بسط دهند.

اما آنکه فرموده‏اید تقلید را چنین دانسته بودید که از آن شخص ناطق واحد باید کرد، چنین نیست. چرا که امر تقلید منحصر به یک‌نفر هرگز نبوده، و لازم‌دانستن تقلیدکردن جمیع مردم از شخص معیّنی با وجود موجودبودن اشخاص متعدد که همه علماء و عدولند و شرایط فتویٰ در ایشان جمع است، خلاف ضرورت دین و مذهب است، و تقلید هریک را می‏توان کرد. و هیچ‏یک از مشایخ+ چنین چیزی را فرمایش نمی‏فرمودند، چنان‌که عبارت شیخ‌مرحوم­ را از برای شما ترجمه کردم، و عبارت «ارشاد» را نقل کردم. چگونه جمیع مردم باید از شخص معیّنی تقلید کنند که بسا اسم آن شخص معین را نشنیده باشند؟ و سیدمرحوم در حیوٰة شیخ‌مرحوم! به فتوای خود عمل می‏کرد نه به فتوای شیخ‌ مرحوم، و آقای‌مرحوم در حیوٰة سید مرحوم! به فتوای خود عمل می‏کرد نه به فتوای مرحوم‌ سید­، و هریک از مشایخ+

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 309 *»

اجازات متعدده به اشخاص متعدده داده بودند که مستقل در فتاوی خود باشند. و سید مرحوم­ در حیوٰة خود در اجازه آقای ‌مرحوم­ تصریح فرموده‏اند که بر کافّه مقلدین جایز است تقلید او و لازم است اطاعت او در آنچه از اخبار استنباط کرده است. پس اگر تقلید از خود سیدمرحوم­ در حیوة او باید بکنند و منحصر به ایشان بود تقلیدکردن‌ِ جمیع مقلدین در عصر او، چگونه تصریح می‏فرمودند که تقلید کنند از غیر او؟ و هریک از مشایخ+ جایز می‏دانستند تقلید از هر عالمی که شرایط فتویٰ در او جمع باشد، و به این جهت اجازات متعدده به اشخاص عدیده دادند.

باری، شاید سرکار چیزی دیده‏اید در کتاب کسی که علم مخصوص به خود شیخ‌مرحوم­ را منحصر به خود او گفته، و به دقت در آن کتاب نظر نکرده‏اید و چنان دانسته‏اید که گفته در هر زمانی باید لامحاله تقلید کرد از شخص معینی و سایر علماء باید ساکت باشند یا راوی و حاکی از آن یک‌نفر باشند. و امید است که بعد از تفصیل و توضیح بر

 

 

«* رسائل جلد 3 صفحه 310 *»

مطلب واقف شوید ان‌شاء‌اللّه تعالی.

و السلام علی من عرف الکلام و وصل الی المرام و احترز عن متشابهات الکلام

و اجتنب عن مزالّ الاقدام. و کفایت کرد از برای صاحبان انصاف

و تمام شد در روز هفتم ماه جمادی‌الاولی سنه 1297

حامداً مصلیاً مستغفراً

تمّـــــــــــــت.

 

([1]) جمع اَمْرد: پسر بی‌ريش.

([2]) ارشادالعوام، ج4، ص418

([3]) ارشادالعوام، ج1، ص443 تا  446

([4]) ارشادالعوام، ج2، ص16 تا  18