گل2

مؤمنان باید متوجه اهمیت هدایت الهی باشند. ایشان باید نعمت هدایت را بسیار بسیار مغتنم بشمرند؛ زیرا هرچه عظمت این نعمت در نظرها بیشتر روشن گردد، قدردانی و پیگیری از بصیرت در امر تشیع بیشتر خواهد شد.