نيم نگاه

تصويرهايي از مسجد شيخ احمد احسائي

در احساء

طبق
تاريخ موجود، شيخ احمد احسائي اين مسجد را در سال 1189 قمري تأسيس فرمود و
در عصر حال دو بار مرمت شد (سال هاي 1368 و 1408 قمري). اين مسجد در همسايگي خانه ي آن بزرگوار است.


تصوير سنگ نوشته اي بر ديوار ورودي مسجد

محراب مسجد