شما چه می گویید؟

“روشنفکری”


چندی پیش در اینترنت مقاله با عنوان “فتنه ای به نام: رکن چهارم” دیدم. چون به آن سایت فراوان رجوع می شد و نویسنده مقاله نیز شخصی آگاه بود خواستم دلیل آن که رکن چهارم (رکن رابع) را فتنه می داند مشخص کند. وی همکاری کرده و بنده نیز به پرسش های او جواب می دادم. پرسش ها و پاسخ ها در انتهای همان کامنت وجود دارد. تا آن که دیدم واژه ی “فتنه” را از عنوان حذف کرده است!


عکس: عنوان مقاله پیش از گفتگوی اینترنتیعکس: عنوان مقاله پس از گفتگوی اینترنتیالبته عکسی که قرار داده شده شاید چندان گویا نباشد ولی انصاف آن بود که “عکس” را هم تغییر می داد…


——————–


با دیدن این جریان اندیشیدم که پنجره های “فطرت” به روی اشخاصی باز است که “بخواهند” و اگر کسی نخواهد نه “حکمت” و نه “موعظه” و نه “مجادله” سودی نخواهد بخشید. به امید نورانی شدن جو زمین از اشعه های خورشید فطرت اولیه!….