شـــــــــک

نه هر که مشق عقاید کند


معتقد است


و هر که از شیخ گوید


شیخی نیست


هانری کربن هم


می‌گفت: هورقلیا


و کینیاز دالگورکی


معانی را معنا کرد


عبد الوهاب نجدی


توحید می‌شکافت


و باب در بیان


از بیان می‌گفت


و مستر همفر هم


فریاد اسلام داشت


آب‌بازی چیست


و آیا دست‌نماز


پسرخاله اوست؟


هر دودی از آتش دل نیست


شاید سیگاریست


که لب‌های فطرت را


سیاه کرده است…

اردیبهشت 90