شرحي بدون شرح

تصوير سنگ نوشته اي از مقبره “حاج محمد باقر اصفهاني همداني”

قوام شرع محمد (ص) محمد باقر

كه بُد به مُلك صِفاهان ز فضل ركن ركين