دیگران چه می گویند؟


“دیگران چه می گویند” عنوانی است که به بررسی اشکال های اساسی “دیگران” و گاها به تهمت ها می پردازد. در این نوشتار نسبتا طولانی شکل های مختلف اشکال ها بررسی و جواب منطقی ارائه شده است. برای تحصیل بصیرت بیشتر خواندن آن خالی از لطف نیست.جمع آوری مطالب این نوشتار‌ تنظیم آن و اخراج پی نوشت ها توسط معتقد انجام شده است. این نوشتار را در آدرس زیر مطالعه کرده و ما را از دیدگاه های خود آگاه سازید:


                   http://www.aghayed2.blogfa.com