تصویر مکتبی


 ورودی مقبره “حاج محمد باقر همدانی” واقع در جندق