تصویر مکتبی


 


تصویر نسخه خطی کتاب ارشاد العوام (جلد چهارم – صفحه نخست)


——————————-


پی نوشت ۱: برخی پیشنهادشان این است که کمتر مطالب علمی ارائه دهم. موضوع پیشنهادی شما چیست؟


پی نوشت ۲:


خندیدم


وقتی سرکه های او


چهل روز


در مرز ماند


گرییدم


وقتی شراب ها را


به لائیک ها


می فروخت