تشیع…

 تشيّع يعنى چه و شيعه چه كسى است؟


 تشيّع، عبارت است از …

معتقد شدن به عقايدى كه هر كسى كه ادّعاى تشيّع دارد، معتقد به آن عقايد است و شيعه، كسى است كه معتقد به اين عقايد باشد كه عبارتند از- پس از رسول خداصلى الله عليه وآله اوصياى اطهارش جانشينان او هستند و ايشان دوازده نفرند اوّل ايشان على بن ابيطالب است و بعد از آن بزرگوار حسن بن على و حسين بن على و على بن الحسين و محمّد بن على و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و على بن موسى و محمد بن على و على بن محمد و حسن بن على و محمّد بن الحسن.

 - اين بزرگواران آنچه در مورد پيغمبر ذكر شد در ايشان جارى و همه‏ى صفات پيغمبر را ايشان دارند مگر نبوّت و خصوصيات نبى كه اجماعى است و غير از اين دو مورد، همه‏ى فضايل پيغمبر از براى ايشان جارى است.


 - ايشان اشرف خلق خدايند و اول كاينات مى‏باشند و جز ربوبيت، صاحب همه‏ى كمالات و فضايل هستند چه به عقل خلق برسد و چه نرسد.


 - معجزاتى كه از پيغمبر و از ايشان‏عليهم‏السلام سر مى‏زند، همه فعل خدا است كه از دست ايشان و بر دست ايشان جارى شده است چنان كه بر دست ملائكه جارى مى‏كند (مانند اين كه عزرائيل، خلق را مى‏ميراند و ميكائيل كه به خلق روزى مى‏رساند).


 - ايشان نه شريك، نه وكيل و نه وزير خدايند و بدون اذن خدا نمى‏توانند كارى كنند بلكه خودِ خدا، كننده همه‏ى كارهاست و كارها را بر دست ايشان جارى مى‏كند بدون شركت و يا استقلال ايشان.


 - امروز، امام حىّ حجّة بن الحسن صاحب‏الامر »عجل اللّه فرجه« است و حجت خدا و شاهد خدا بر خلق است و ظهور او و دولت او حق است و خواهد آمد و عالم را پر از عدل و داد خواهد كرد و رجعت آل محمّدعليهم‏السلام در دنيا حق است و جزئيات احوال رجعت آنچه كه به حدّ ضرورت رسيده همه حق است و لازم است اعتقاد به آنها.


 - مجمل آنكه »آنچه آل‏محمّدعليهم‏السلام مى‏گويند ما هم مى‏گوييم و آنچه ايشان به آن دين مى‏ورزند ما هم به آن دين مى‏ورزيم و آنچه فرموده‏اند كه انجام مى‏شود و بدا ندارد، خواهد شد و آنچه فرموده‏اند كه بدا در آن احتمال دارد در تحث مشيّت است و اگر خدا بخواهد مى‏شود و گرنه انجام نخواهد شد«.


 - فروع دين آنچه عموم دارد: نماز، روزه، زكات، خمس، حج و جهاد است و همه‏ى اينها واجب است با شرايط و آدابشان.


 - منكر فضايل ظاهرى ائمه كه ضرورى شيعه است، كافر مى‏باشد و فضايلى كه ضرورى نيست ولى با دليل از قرآن و سنّت در هر زمانى واضح مى‏شود، به طورى كه عوام و خواص همه مى‏فهمند، منكر آنها در آن زمان، كافر است.


 - علماى شيعه همه بر حق بوده‏اند و علماى شيعه كه زنده مى‏باشند همه بر حق هستند و ردّ بر ايشان بعد از معرفت و شناخت و وثاقت (اطمينان) به ايشان، كفر است.


: