به زودی….

اریک فون دانیکن با ارائه کتاب جنجالیش با نام ارابه های خدایان؟ (Chariots of the gods) پرسش جدیدی را در اذهان دانشمندان سنتی به وجود آورد: آیا در سایر کرات حیات وجود دارد؟


این نظریه یکی دیگر از نظریه هایی است که مورد توجه قرار گرفته است و شاید حتی بیشتر از  نظریاتی همچون نظریه gaya.


این نظریه و نظایر آن سبب به وجود آمدن رشته ی جدیدی در علم شد که نام آن را “برون زیست شناسی” گذارده اند. وظیفه ی این رشته بحث و گفتگو و اثبات وجود موجودات فضایی و حیات در خارج از کره ی زمین است. (ارابه های خدایان ص ۳۷۵).


اما حقیقت چیست؟ آیا می توان باور کرد در کنار انسان های اولیه فضانوردانی زندگی می کردند و ایشان این آثار را خلق کرده اند؟ یا توسط انسان های گذشته و خالی از تمدن به وجود آمده است؟ و یا…؟؟؟!


به زودی پژوهشی نیمه گسترده درباره ی این مطلب با توجه به تعالیم مکتب وحی ارائه خواهیم کرد. می توانید در این بررسی همیار ما باشید


پ.ن: بررسی این وبلاگ درباره ی The Secret از دیدگاه بزرگان


تصویر: جلد کتاب “ارابه های خدایان؟”


ان شاء الله