اسعد الله ایامکم – چند تصویر ویژه

این نسخه های خطی در گردهمایی بزرگی در یکی از کشورهای عربی به نمایش گذارده شد:

۱-

1

۲-

2

 

۳-

3

 

سپاسگزارم از برادر محترم و ایمانیم که این قرآن را به حقیر هدیه دادند.