از دانستی های مکتب…

سعید رشید زمیزم (از نویسندگان عراقی) در کتاب (هذا الحسین) در صفحه ۲۰۱ چنین می نویسد:


{فی عام ۱۲۶۰ه قام السید کاظم الرشتی و هو احد رجال الدین البارزین فی تلک الفتره بتجدید القسم الشرقی من الصحن الحسینی الشریف علی نفقته الخاصه. و قد آزره عدد کبیر من تجار مدینه کربلاء و وجهائها و اخیارها}


در سال ۱۲۶۰ هجری قمری سید کاظم رشتی که یکی از مردان بزرگ و مشهور در آن زمان بود قسمت شرقی صحن امام حسین علیه السلام را به نفقه ی خاص خود تجدید بنا فرمود. در این کار، عده ای از تجار و آبرومندان و خیرین شهر کربلا با او همکاری کردند.